Thursday, October 11, 2012

ผลงานสรุปผลการดำเนินงานออกแบบส่วนบุคคล Final Design Project ของนักศึกษาที่เรียนวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์

Digital Book Publishing : เล่มผลงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการออกแบบส่วนบุคคล Final Otop Packaging Design Project ของนักศึกษาที่เรียนวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ (Arti3314) 4k8giupomuj1/2555 ออกแบบให้สำหรับผู้ประกอบการสินค้าโอทอป ผลิตภัณฑ์ป้าเล็กผ้าต่อ จังหวัดกาญจนบุรี โดยนางสาวพลอยนภัส เรืองศิริโท เผยแพร่ไว้ที่http://issuu.com/prachid/stacks/66e9fe4103ea403fa2f6ec4e0a2ec37b

Sunday, September 23, 2012

สรุปผลบันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 15

สรุปจำนวนผู้เรียนในรายวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ในภาคเรียนที่1/2555 ทั้ง 3 กลุ่มเรียน ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ รวมจำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้น 117 คน จากภาพแสดงผลของการเอาใจใส่บันทึกและติดตามการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมของผู้สอน มากระทั่งถึงสัปดาห์สุดท้าย จึงได้แจ้งสรุปผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน ดังมีรายชื่อตามที่ไม่ใช่สีแดงในแต่ละกลุ่มเรียนให้ทราบทางสาธารณะด้วย (ทุกคนที่เรียนได้ทราบและตรวจสอบได้ตลอดเวลาอยู่แล้ว) และหากใครหมดสิทธิ์สอบก็คงทราบแล้วว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อไป ก็คงไม่ต้องแจ้ง เราเพราะกรรมที่ท่านทำก็คือการกำหนดตามหลักฐานตามที่แจ้งนี้แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน วิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ Arti3314 กลุ่มเรียน 101 สอบวันจันทร์  24 กันยายน 2555 ห้อง 234 เริ่มเวลา 9.00 /หลังการนำเสนอโครงการออกแบบส่วนบุคล มีจำนวน 10 คน จาก จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนไว้เต็ม 45 คน
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน วิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ Arti3314 กลุ่มเรียน 102 สอบวันอังคารที่  25 กันยายน 2555 ห้อง 234 เริ่มเวลา 9.00 /หลังการนำเสนอโครงการออกแบบส่วนบุคล มีจำนวน 21 คน จาก จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนไว้เต็ม 46 คน
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน วิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ Arti3314 กลุ่มเรียน 201 สอบวันอังคารที่  25 กันยายน 2555 ห้อง 234 เริ่มเวลา 18.00 /หลังการนำเสนอโครงการออกแบบส่วนบุคล 
มีจำนวน 8 คน จาก จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนไว้เต็ม 29 คน

ผศ.ประชิด ทิณบุตร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมสัมมนาเกษตรกร เรื่อง การพัฒนามาตรฐานการผลิต และคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปด้านอาหารจากพืช

ผศ.ประชิด ทิณบุตร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมสัมมนาเกษตรกร จังหวัดกาญจนบุรี เรื่องการพัฒนามาตรฐานการผลิต และคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปด้านอาหารจากพืช เมื่อวันที่ 20 – 21 กันยายน 2555 ณ โรงแรมริเวอร์แคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี Training and Seminar farmers of Kanchanaburi.Title :The development standards and quality for agricultural food processing products. Date : 20 - 21 September, 2555. at River Kwai Hotel, Muang Kanchanaburi ,Thailand. by Guest Speaker: Assistant Professor Prachid Tinnabutr,from Fine and Applied Arts Division ,Chandrakasem Rajabhat University.

Friday, August 31, 2012

ทีมงานศิลปกรรมจันทรเกษม นำเสนอผลงานออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์โอทอป ของจังหวัดกาญจนบุรี

การนำเสนอผลงานออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์โอทอป ต่อผู้ประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน 20 ในโครงการของบริษัท เอซีที ที่ปรึกษา ในโครงการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี โดยทีมงานจากสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นำโดยผศ.ประชิด ทิณบุตรและนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ จำนวน 3 คน เป็นผู้ช่วยงานวิจัย งานศึกษา จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และดำเนินงานการผลิตผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตามโจทย์และขั้นตอนปฏิบัติงานที่หลากหลาย ตามขั้นตอนการออกแบบวิจัยเชิงสร้างสรรค์(Creative Research) ด้วยวิธีสนทนากลุ่ม( Focus Group) และวิธีการมีส่วนร่วม(Participatory Research) การทำคลีนิกออกแบบ(Design Clinic/Design Consults and Work Shop) ในการวิเคราะห์-สรุปผลงานการออกแบบ และนำไปผลิตเป็นผลงานจริง สถานที่ดำเนเนินการ โรงแรมริเวอร์แคว เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555

Friday, August 24, 2012

งานที่ต้องนำเสนอในสัปดาห์ที่ 12 วันที่ 27-28 สิงหาคม 2555 วิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์


งานที่ต้องนำเสนอในสัปดาห์ที่ 12 วันที่ 27-28 สิงหาคม 2555 วิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ได้แก่
1. Design Mood Board ขนาด 50 x 70 ซม.แสดงที่มาของปัญหาและความต้องการ
2. แบบอาร์ตเวิร์ค พิมพ์สีจริง ขนาดเท่าจริง แบบโครงสร้างเขียนแบบ ย่อ/ทำใน กระดาษ ขนาด A3
3. แบบ Mock Up ขนาดเท่าจริง ไม่น้อยกว่า 1 แบบ
4.ไฟล์แบบอาร์ตเวิร์ค .ai หรือ .psd และบันทึกไฟล์เป็น .eps,.pdf และ.jpg ความละเอียดไฟล์ ไม่ต่ำกว่า 300 dpi บันทึกจัดเก็บไว้ใน Google Drive ที่อาจารย์แชร์ไว้ให้หรือบันทึกใส่ CD พร้อมให้อาจารย์ตรวจในชั่วโมงเรียน
5. นำเสนอผลงานเป็นรายบุคคลเรียงตามรายชื่อ

Saturday, August 18, 2012

การนำเสนอผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การมีส่วนร่วมพิจารณาหาข้อสรุปแบบผลงานกับผู้ประกอบการจริง

วันที่ 18 สิงหาคม 2555 ผศ.ประชิด ทิณบุตร พร้อมทีมงานนักศึกษาผู้ช่วยงานโครงการออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์สินค้าโอทอป และนัดแนะกับนักศึกษาที่เรียนวิชา Arti3314 ได้เข้าเยี่ยมชมงาน Otop Midyear 2012 ที่ผู้ประกอบการจากจังหวัดกาญจนบุรีมาออกร้านที่เมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 โดยที่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

การเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 10 Arti3314


สัปดาห์นี้เป็นการนำเสนอผลงานความคืบหน้าต่อจากงานกลุ่ม (ที่ล้มเหลวไม่มีท่า) โดยยังคงใช้โจทย์เดิม แต่ครั้งนี้เป็นการทำงานแบบเดี่ยว แต่คราวนี้เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์(Creative Economy) เน้นการสื่อสารที่เป็นสากล ด้วย Visual Communication

Sunday, August 12, 2012

ภาพบรรยากาศการจัดแสดงนิทรรศการหน้าชั้นเรียน เพือนำเสนอผลงานกลุ่ม(Design Work-Based and Work Group Project)

ภาพบรรยากาศการจัดแสดงนิทรรศการหน้าชั้นเรียน เพือนำเสนอผลงานกลุ่ม(Design Work-Based and Work Group Project) โจทย์งานการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าโอทอป จังหวัดกาญจนบุรี วิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ arti3314 กลุ่ม 102 ภาคปกติ 7-8-2555 โดยมีผลงานที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน โดยเฉพาะความเหมาะสมกับวิชาชีพเพียง มีเพียง 2 กลุ่ม จาก 11 กลุ่ม และไม่มีกลุ่มใดทำงานส่งประกวด Thai Star Packaging Awards 2012 ทันสักกลุ่ม ดังนั้นค่าคะแนนที่ได้ก็ถูกหารสองทั้งหมดทุกกลุ่ม ทั้งนี้เพราะขาดความรับผิดชอบทั้งเรื่องเวลา การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากโจทย์ตามกระบวนการศึกษาข้อมูลแบบ Visual Analysis

งานสัปดาห์ที่ 9-11 โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ส่วนบุคคล


อาจารย์แชร์ไฟล์เอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินงานออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ระยะที่ 1 ของ บจก.ACT ให้ผู้ที่เรียนarti3314 ไว้ในกูเกิ้ลไดรฟ์ที่แชร์ให้แต่ละกลุ่มแล้ว .ให้ทุกคนที่ยังมีสิทธิ์เรียนต่อ ศึกษาข้อมูลและความต้องการงานออกแบบ เพื่อใช้ประกอบการออกแบบผลงานให้ตอบโจทย์จริงตามผลิตภัณฑ์ที่เลือกทำโครงการออกแบบส่วนบุคคลที่จะทำต่อ โดยให้อ้างอิงใช้เอกสารให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อตอบคำถามว่าได้ออกแบบตอบโจทย์จริงตามข้อมูลจริงในประเด็นใดบ้าง ทำงานให้เสร็จหรือให้ได้มากที่สุดแล้วนำเสนอในชั่วโมงเรียนครั้งคราวหน้า

Monday, August 6, 2012

สรุปผลกิจกรรมการเรียนแบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ(งานกลุ่ม) ในรายวิชา ARTI3314 ของกลุ่ม101 ครึ่งเทอม - week 9

สรุปกิจกรรมการเรียนแบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ในรายวิชา ARTI3314 ของกลุ่ม101 ด้วยการมอบหมายให้เรียนรู้เองตามโจทย์ที่ตั้งกรอบให้ ภายใต้เงื่อนไขการสร้างสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมและตัวอย่างจริงทางการสร้างสรรค์ผลงานในวิชาชีพศิลปกรรมด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระยะเวลา 6 สัปดาห์ โดยให้ทำงานเป็นกลุ่มๆละ 4 คน ให้ได้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น ฝึกความรับผิดชอบ การจัดเก็บ แสดง ค้นคืนและแบ่งปันข้อมูลร่วมกันด้วยระบบและการบริหารจัดการเครื่องมือประเภท Free Online Cloud Computing/Tools/Management ของ Google Apps การศึกษากรณีตัวอย่างศึกษาผลงาน ตามกระบวนการออกแบบอย่างเป็นระบบ และในสัปดาห์สุดท้ายให้ส่งผลงานของกลุ่ม โดยให้นำเสนอผลงานออกแบบที่เป็นแนวคิดและรูปแบบงานที่แตกต่างของแต่ละคน โดยจัดเป็นงาน Mini Exhibition หน้าชั้นเรียนเพื่อนำเสนอต่อผู้สอน
     ผลการเรียนเพียง 8 สัปดาห์ ก็คือ กลุ่มนี้มีผู้ลงทะเบียนเรียนเต็ม 45 คน เดิมกำหนดผู้ลงทะเบียนไว้เพียง 35 คน เหลือจำนวนผู้เรียนที่มีสิทธิ์สอบและเข้าสอบวันนี้ เพียง 12 คน ผลงานที่จัดแสดงไม่มีคุณภาพและจำนวนเพียงพอต่อการให้นำเสนอผลงานทั้ง 8 กลุ่ม มาเสนอเพียง 2 กลุ่ม สรุปผลการทำงานออกแบบกลุ่มคือ ตกทั้งชั้น และเมื่อสอบกลางภาคเรียนก็ยังมีตก อีก 3 คน

Sunday, August 5, 2012

การสอบและตรวจผลงานกลางภาคเรียนที่ 1/2555 week 9


เกณฑ์สำหรับการประเมินแบบบรรจุภัณฑ์ที่ส่งของแต่ละกลุ่ม ในวันที่ 6-7 สิงหาคม นี้ มีเงื่อนไขดังนี้คือ
  1. จัด Mini Exhibition หน้าชั้นเรียน ให้แล้วแสร็จก่อนเวลาที่กำหนดตรวจงาน(เวลาเรียนปกติ 9.00 และภาคค่ำ 18.00) โดยต้องมีเล่มเอกสารสรุปผลการออกแบบของกลุ่ม(รูปแบบการพิมพ์และส่วนประกอบของเอกสารต้องถูกต้องตามแบบฟอร์มการพิมพ์เอกสารวิชาการ ออกแบบปกหน้าให้สวยงาม) ส่งให้พร้อมการตรวจรายงานและมีเฉพาะของสมาชิกทุกคนด้วย) โดยเรียงตามลำดับกลุ่มทำงาน หากจัดหรือมาไม่ทันเวลา เมื่อเรียกตรวจแล้ว หรืออาจารย์เห็นว่าไม่พร้อมนำเสนอ จะไม่ดำเนินการตรวจผลงานให้และคะแนนทั้งกลุ่มจะเป็น 0 ทันที ส่วนรูปแบบการจัดนิทรรศการขนาดย่อมนั้นอาจารย์ได้แจ้งโพสต์ให้ทราบก่อนหน้านี้แล้ว
  2.หากพิจารณาด้วยหลักฐานและผลงานแล้วเห็นว่ามีปริมาณงานของกลุ่ม ไม่มีคุณค่าแห่งการสร้างสรรค์ เหมาะสมแก่การส่งเข้าประกวด Thai Star Packaging Awards 2012 โดยใช้เกณฑ์คือ
    2.1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Innovation) 5 คะแนน
    2.2 หน้าที่ ประโยชน์ ความสะดวกในการใช้งาน (Functional / Convenience) 5 คะแนน
    2.3 ออกแบบได้สวยงาม สะดุดตา และสื่อความหมายถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้ (Graphic Appeal) 5 คะแนน

Thursday, July 26, 2012

การจัดแสดงผลงานออกแบบ การนำเสนอผลงานออกแบบกลุ่ม และการสอบกลางภาคเรียน วิชาการแแกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์สัปดาห์ที่ 7-8 นี้ อาจารย์แชร์ไฟล์แบบแพทเทิร์ทกล่องบรรจุภัณฑ์ไว้ในกูเกิ้ลไดร์ฟให้แล้ว เป็นแนสวลองเอาไปปรับใช้และพัฒนารูปแบบดู เป็นไฟล์ .eps เปิด ด้วย Illustrator ปรับย่อ-ขยายสัดส่วน มิติ ขนาดให้ได้ตามขนาดตามตัวสินค้าที่เป็นโจทย์ ให้พอดี เหมาะสมกับบวิธีการบรรจุ การถนอม การนำออกมาใช้งาน การจัดเก็บ การขนส่งและการจัดจำหน่ายลองตัดตามแบบ เสริม ตัด แต่ง ต่อ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่ก็อปปี้มาใช้งานโดยตรง ต้องสามารถอธิบายได้ว่าได้นำไปพัฒนาแบบอย่างไรให้ตรงตาม แนวคิดและกราฟิกอย่างไร แบบกล่องกระดาษนี้เป็นบรรจุภัณฑ์ชั้นนอกหรือชั้นสอง(Secondary Package) ต้องมีบรรจุภัณฑ์ชั้นในก่อนนะครับ จัดอาร์ตเวิร์คก็ระวังเรื่องลิขสิทธิ์และ ความละเอียดของไฟล์ภาพประกอบ ให้ตรวจสอบก่อน หรือทำใน Photoshop เลยก็วางเส้นรูปแบบไว้ Layer บนสุด ใส่กราฟิกด้านล่าง โดยทำใน Photoshop ต้องตั้งค่าความละเอียดไฟล์ที่ 300 dpi ไฟล์จะใหญ่ ต้องใช้เครื่องคอมฯที่มีแรมสูงหน่อย สัก 4GB จะทำงานสะดวก

Friday, July 20, 2012

Packaging Design : Resume Idea Sketch

Packaging Design : Resume Idea Sketch ด้วย Google SketchUp  หลังจากที่ทำ Visual Study และการกำหนดแนวคิดตามความต้องการผลงานออกแบบ ในที่นี้เป็นการแก้ออกแบบและแก้ปัญหาให้ตามความต้องการของ น้ำตาลมะพร้าวน้ำหอม ไผ่ริมแคว ซึ่งต้องการงานออกแบบนับแต่เบื้องต้นคือ Corporate Identity Design เช่น Logotype, Corporate Graphics เช่น ลวดลวย(Motif),ภาพประกอบ(Illustrate) ตรา-สัญลักษณ์ กราฟิก การรับรองคุณภาพต่างๆ ข้อความ คำโฆษณา ซึ่งต้องนำมาออกแบบ จัดพิมพ์ลงในพื้นที่ของตัวโครงสร้างตัวบรรจุภัณฑ์ นับแต่บรรจุภัณฑ์ชั้นที่1(Primary Package)
คือ กล่องพลาสติกใสทรงกลมมีฝาปิด( PET Box) ในที่นี้คือ ต้องการฉลากปิดฝาบน(Lable) และออกแบบให้มีการใช้บรรจุภัณฑ์ชั้นที่ 2(Secondary Package)เพื่อให้มีพื้นที่สื่อสารเพื่อการโฆษณามากขึ้น

Tuesday, July 17, 2012

EskoArtwork Studio Designer and Toolkits

โปรแกรมเสริมช่วยออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ESKO Artwork Studio Esko Artwork Plugin for Illustrator

Monday, July 16, 2012

ผลการตรวจงานการนำเสนอผลงานในวิชา arti3314 ขั้นตอนนำเสนองาน ส1. ส2


วันนี้(16/7/2555 การนำเสนอผลงานในวิชา arti3314 ขั้นตอนนำเสนองาน ส1. ส2. กลุ่มเรียนวันจันทร์ กลุ่ม 101 ให้โอกาสทำรายงาน ส.1 ย้อนหลัง และนำเสนอความคืบหน้า ส.2 ด้วย Google Docs ไม่มีกลุ่มใดมีผลงานเพียงพอให้นำเสนอ เอกสารได้คะแนนสูงสุดคือ 0.5 คะแนน ส่วนใหญ่เป็นการคัดลอกจากอินเตอร์เน็ตและขอเอกสารจากผู้ช่วยวิจัยของทีมงานอาจารย์มาส่งโดยไม่มีการศึกษาวิเคราะห์และทำงานสร้างสรรค์ส่งเพิ่มเติมแต่อย่างใด  ยังไม่เห็นทางรอดของการทำงานกลุ่ม และเริ่มเห็นแล้วว่าจะมีกลุ่มที่จะรอดหรือไม่รอด และส่วนใหญ่ยอมกอดคอกันตาย บางคนยังไม่ทราบเลยว่า 4W2H คืออะไร ยังไม่เริ่มต้นวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบฟอร์ม-โจทย์ที่กำหนดหัวข้อให้ และแม้แต่สรุปความต้องการงานออกแบบของผู้ประกอบการที่ได้รับข้อมูลมา การทำงานส่งเช่นออกแบบโลโก้นั้น เป็นการทำงานที่คิดเอาเองว่าเป็นปัญหาและคืดเองว่าใช่ แสดงว่าไม่ใส่ใจโจทย์ ทฤษฎี ความรู้ที่อาจารย์สอนหรือให้แนวทางไว้

Sunday, July 15, 2012

สัปดาห์ที่ 6 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่ม ขั้น ส.1- ส.2

การเริ่มต้นทำงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ ด้วยการกำหนดกรอบแนวคิดในการดำเนินงาน(Design Direction or Framework) และการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าและบรรจุภัณฑ์ทางการมองเห็น (Product's Package Visual Analysis)  คุณทราบหรือไม่ว่า แต่ละเลขหมายที่กำกับไว้คืออะไร มีชื่อศัพท์เฉพาะว่าอย่างไร หากไม่ทราบควรเริ่มจากการใช้คำสำคัญค้นคือ ใช้  "4W2H" เป็นแนวทางเพื่อศึกษาหาองค์ความรู้ก่อน แล้วจะทราบคำตอบที่แน่ชัดว่างานที่ต้องทำหรือออกแบบนั้นคืออะไร

Wednesday, July 11, 2012

Week 5 : การนำเสนอผลการศึกษาวิเคระห์ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น


ในสัปดาห์ที่ 5 นี้ เป็นการนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ตามกระบวนการเรียนรู้แบบวิธีการเรียนรู้จากปัญหา(Problem Based Learning / Work Based Learning) หรือการทำงานจริงในสถานการณ์ที่เป็นจริง จากการที่ผู้สอนเป็นหัวหน้าทีมวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์โอทอป จังหวัดกาญจนบุรี ในนามของ บจก.เอซีที(ไทยแลนด์)โครงการของ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการการส่งเสริมการผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และการบริหารจัดการชุมชนเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดโดยบริษัท เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด ตามแบบฟอร์มและหัวข้อที่ตั้งให้แต่ละกลุ่มไปศึกษาและตอบคำถามนำทางคือ 4W2H โดยให้แต่ละกลุ่ม(กลุ่มละ 4 คน แบ่งกลุ่มโดยวิธีการสุ่มตามเลขที่นับจำนวนตามจำนวนกลุ่ม รวมกลุ่มเรียนละ 11 กลุ่ม ภาคนอกเวลา 6 กลุ่ม)

Wednesday, June 27, 2012

กิจกรรมการฝึกฝนการใช้งานโปรแกรมประเภทเวคเตอร์สร้างงานออกแบบตัวอักษร สัปดาห์ที่1-3- ประกาศผลการร่วมกิจกรรมการประกวด


กิจกรรมการฝึกฝนการใช้งานโปรแกรมประเภทเวคเตอร์ สัปดาห์ที่1-3 โดยการฝึกสร้างสรรค์ผลงานออกแบบตัวอักษรและการมีส่วนร่วมในเวทีของนักออกแบบจริง โดยให้นักศึกษาที่เรียนได้มีโอกาสร่วมส่งงานออกแบบรูปอักษรเข้าร่วมประกวด TFACE#2 ให้นักศึกษาปฏิบัติดังนี้ ( 5 คะแนน)
1.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยแล้วบันทึกไฟล์เป็น .pdf ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม-อ่านโครงการให้ละเอียดที่ http://www.tepclub.org/?page_id=1674 เพื่อแนบส่งเข้าร่วมประกวดและ CC ถึงอาจารย์
2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรูปแบบชิ้นงานที่นี่ https://docs.google.com/gview?url=http://www.tepclub.org/wp-content/uploads/2012/05/A3_Font-Form2.pdf
3. ทำงานตามขนาดและรูปแบบ ข้อความที่เขากำหนดในข้อ2. ด้วย Illustrator เสร็จแล้วบันทึกไฟล์เป็น .pdf เพื่อแนบส่งเข้าร่วมประกวดและ CC ถึงอาจารย์
คลิกไปดูรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดที่นี่ (กำหนดวันที่ส่งและ CC แจ้งอาจารย์ตามวันที่กำหนดคือ 30 มิย. ผู้จัดได้ฃยายเวลากำหนดส่ง ขยายเวลา ถึง 7 กค.2555)
4.จัด-แจ้ง-แนบไฟล์ส่งไปที่ support@tfacefont.com และCC ถึงอาจารย์ที่ prachid2009@gmail.com ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 นี้
5.ส่งไฟล์ทั้งหมดเข้าเก็บในโฟลเดอร์ตัวเองในกลุ่มที่อาจารย์แชร์ให้ไว้แล้วคือ .ai ,.jpg , .pdf และไฟล์รายงานสรุปผลขั้นตอนการดำเนินงานการออกแบบตัวอักษรครบกระบวนการสร้างสรรค์ ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 8 หน้า พร้อมออกแบบปกให้สวยงามและสื่อแสดงถึงภูมิปัญญาของผู้สร้างสรรค์ผลงานและคุณลักษณะของผลงาน
6.นำภาพผลงานที่ส่งเข้าประกวด(.jpg) ส่งแบ่งปันให้เพื่อนๆให้ร่วมคลิก +1 ไว้ใน google+
7.เขียนบล็อกสรุปอธิบายเกี่ยวกับผลงานตัวเอง โดยนำผลงานทั้งหมดสรุปจัดแสดงไว้ในเว็บบล็อกส่วนตัวโดยแจ้งให้อาจารย์ได้ทราบ
คลิกเข้าดูผลงานของปีที่แล้วได้จากที่นี่ครับ

ประกาศผลการส่งผลงานร่วมประกวด มีนักศึกษาผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้รับการคัดเลือก เข้ารอบและร่วมพัฒนาตนเอง จำนวน 12 คน

       เมื่อวันที่ 14- กค. 2555 คณะกรรมการคัดเลือกผลงาน TFace#2 ได้คัดเลือกผู้ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อพัฒนานักออกแบบตัวพิมพ์รุ่นใหม่ ครั้งที่ 2 โดยแยกตามสถาบันการศึกษา และนักออกแบบได้ดังนี้คือ:

Tuesday, June 26, 2012

arti3314.blogspot.com wordle cloud

การสร้างข้อความแบบ Typography ที่สร้างขึ้นให้อัตโนมัติจาก http://www.wordle.net จากป้ายคำค้นหา(Tag Cloud)ในเว็บบล็อกของ arti3314.blogspot.com หรือพิมพ์คำเข้าไปให้สร้าง จัดวางรูปแบบและเลือกโครงสี เทคนิค+เทคโนโลยีจาวาสคริ๊บนี้ วิธีการนี้ต้องติดตั้ง Java script เพื่อทำงานให้หรือเล่น-แสดงให้ก่อน ลองติดตามและทดลองศึกษาเองเพื่อนำมาปรับประยุกต์ใช้ในงานออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์หรืองานภารกิจอื่นๆ ที่ต้องการให้เสริมเพื่อสวยไงครับ

Saturday, June 23, 2012

การปรับแต่งหน้ากู้เกิ้ลเว็บบล็อกเกอร์ สอนโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร

ความมุ่งมั่นในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การแบ่งปันความรู้และภูมิปัญญาของตนเองและของทุกคน คือหัวใจแห่งความสำเร็จของการทำงานและความก้าวหน้าขององค์กร
Everyone's commitment to share their knowledge, create new knowledge and wisdom is the key to success.

Prachid Tutorials : Google Blogger Theme Customisation. การปรับแต่งหน้ากู้เกิ้ลเว็บบล็อกเกอร์ สอนโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Thursday, June 14, 2012

ปฐมนิเทศวิชา สัปดาห์แรกของการเรียน week1-1-2555

สัปดาห์แรกของการเรียนการสอนในรายวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ภาคเรียนที่ 1/2555 คราวนี้มี 2 กลุ่ม เปิดจำนวนเต็มไว้แค่ 35 คนต่อกลุ่ม ปรากฏว่าล้นห้องต้องขยายเป็น 45 คนต่อกลุ่มลงทะเบียน และมีกลุ่ม ภาคนอกเวลาอีก 1 กลุ่ม ก็มีผู้เรียนร่วมร้อยกว่าคนที่แจ้งลงทะเบียนในระบบไว้ และแน่นอนครับเป็นการรวมรุ่นนับแต่รหัส 2550 เป็นต้นมา บางคนอาจารย์ก็คุ้นหน้ามากๆเลย แสดงว่าวิชานี้ฮอตมาก จนล้นไล่ให้ไปเรียนกับภาคนอกเวลา แต่ละกลุ่มก็เข้าเรียนประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์  กลุ่มแรก 37/45 กลุ่มสอง 42/45 และนอกเวลาก็น้อยหน่อย แค่18/27  ตามตารางเรียนจันทร์-พุธที่ห้องคอมพิวเตอร์ 323-324 ของคณะมนุษย์ฯ
     กิจกรรมในครั้งนี้ก็ตามเกณฑ์มาตรฐานเดิม แต่จะเข้มขึ้นอีก เริ่มด้วย

Thursday, April 26, 2012

Responsible Packaging :The role of packaging:บรรจุภัณฑ์ที่มีความรับผิดชอบต้องแสดงบทบาทอย่างไร

Responsible Packaging :The role of packaging
    Responsible packaging delivers beyond basic functionality by protecting, informing and performing.
   Responsible packaging protects by keeping products clean, fresh, safe and secure. It reduces waste by protecting products and extending their shelf-life.
    Responsible packaging informs by sharing information with consumers about how a product is sourced, and how to reduce its impact.
    Responsible packaging performs beyond its basic function to provide additional benefits, by reinventing the way products can be used, picked up, stored, frozen, carried, handled, opened, heated or perceived.
    บรรจุภัณฑ์ที่มีความรับผิดชอบ (Responsible Packaging) ต้องมีบทบาทหน้าที่อย่างน้อยคือ
บรรจุภัณฑ์ที่มีความรับผิดชอบ ต้องมีบทบาทหน้าที่อย่างน้อยภายใต้การทำงานขั้นพื้นฐาน  3 ประการคือการปกป้อง การสื่อสารเพื่อบอกกล่าวและมีประสิทธิภาพในการดำเนินการ

Wednesday, April 25, 2012

Studio for Shrink Sleeves ด้วยโปรแกรม Esko


Studio for Shrink Sleeves ด้วยโปรแกรม Esko การขึ้นรูปงานฉลากแบบหดรัดรูปด้วยโปรแกรม esko soft plugin for Illustrator

Sunday, April 15, 2012

การศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

กิจกรรมการเรียนการสอน การแปลและรายงานข่าวสาร และการศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ในขั้นตอนของการสืบค้น (ส1:Research) ตามกระบวนการดำเนินงานออกแบบ 3ส:3R ของนักศึกษาที่เรียนวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ (ARTI3314) ภาคเรียนที่ 3/2554 ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 4-5 ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร

Tuesday, April 3, 2012

ความสำคัญของการออกแบบกราฟิกต่อบรรจุภัณฑ์ (The significance of graphic design for Package)

ความสำคัญของการออกแบบกราฟิกต่อบรรจุภัณฑ์ (The significance of graphic design for Package)
โดย ประชิด ทิณบุตร ***

    การออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์  ถึงแม้จะจัดว่าเป็นงานออกแบบสาขาใหม่ ที่พึ่งจะได้รับความสำคัญมาเมื่อไม่นานนี้ก็ตาม แต่ลักษณะการทำงานออกแบบกราฟิกก็เกิดมีขึ้นมานานพร้อมกับ  วิวัฒนาการทางการสื่อสารของมวลมนุษย์  นับตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์จนกระทั่งถึงปัจจุบัน  อันจะปรากฏเห็นเป็นหลักฐานแห่งการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ที่ผ่านการรับรู้ทางประสาทสายตาไว้มากมาย เช่น ภาพเขียนผนังถ้ำ ภาพแกะสลักบนกระดูก การประดิษฐ์คิดค้นตัวอักษร เครื่องหมาย สื่อ  สัญลักษณ์  สิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ฯลฯ  หลักฐานต่างๆดังกล่าว นับว่ามีรูปแบบและกรรมวิธีที่แตกต่างกันไป ตามความเจริญก้าวหน้าของสังคมในแต่ละยุคสมัยตลอดจนความสามารถ ทักษะและภูมิปัญญาของนักออกแบบในแต่ละช่วงเวลา การออกแบบ กราฟิกจึงนับว่ามีส่วนช่วยพัฒนาสร้างสรรค์จรรโลงสังคม มนุษย์ให้ดำรงอยู่ และเจริญก้าวหน้าตลอดมา ดังพอที่จะประมวลสรุปเป็นผลแห่งความสำคัญของการออกแบบกราฟิกได้คือ คลิกอ่านต่อที่นี่ Click here to read more...

สัปดาห์ที่ 2 ทำโครงการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์สินค้าคู่แข่ง

สัปดาห์ที่ 2 (ครั้งที่ 3-4) วิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต่อไปคือต้องถ่ายภาพทุกมุมมองทั้งบรรจุภัณฑ์ ทุกด้าน ตัวสินค้าจริงเดี่ยวหรือทั้งหมด ถ่ายโฟกัสแบบกราฟิก โลโก้ ลวดลาย ภาพประกอบต่างๆที่ปรากฏ ใส่ในบล็อกพร้อมคำอธิบาย ใส่เก็บใน G+ เป็นการศึกษาวิเคราะห์ของจริงด้วย เพื่อจัดทำโครงการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์สินค้าคู่แข่ง ที่เลือกศึกษาวิเคราะห์ โดยให้เตรียมพร้อมรับการตรวจรายงานในขั้น ส 1.เป็นรายบุคคลในชั้นเรียน สำหรับผู้ที่เข้าชั้นเรียนภายหลัง ต้องติดตามงานตามขั้นตอนเอง จะอ้างสาเหตุเพราะลงทะเบียนช้าหรืออ้างไม่รู้เรื่องมาก่อนคงไม่รับพิจารณา เพราะต้องรู้ว่าต้องตั้งใจลงทะเบียนเรียนไม่ใช่มาแก้ตัวนับแต่เริ่มเรียน ในสัปดาห์นี้ก็คงจะทราบตัวจริงแล้วว่าใครจะได้เข้าเรียนตลอดและอาจรอดถึงฝั่งฝันไว้ ดังนั้นนักศึกษาผู้ที่มั่นใจว่าเข้ามาเรียนรู้จริงก็ให้แจ้งที่อยู่ URL Blogger ของตนเองโดยบอกชื่อและที่อยู่บล็อกที่สร้างและทำตามข้อตกลงแล้ว เพื่อขอรับการประเมินผลได้ ภายในสัปดาห์นี้ โดยการแสดงความคิดเห็นไว้ในบล็อกเรื่องนี้

Packaging Design Process

คลิกเข้าดูให้จบแล้วพยายามสรุปว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้น มีกระบวนการอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง เขาสรุปมาให้เป็นสื่อวิดีทัศน์ให้เข้าใจได้ง่ายๆ by Gradience การออกแบบกราฟิกอยู่ขั้นตอนส่วนไหน ก่อนหรือหลัง จากนั้นก็ดูวิดีโออื่นๆที่มีเข้ามา หูตาจะสว่างหรือที่เรียกว่าเกิดสติและปัญญา ดังนั้นก่อนที่จะมีปัญญาก็จงใช้สติก่อนนะครับ เวลาที่เรียนกับอาจารย์จะเข้าใจได้ไวขึ้น ไม่ใช่คอยคิดเอาเองว่า "อาจารย์สอนอะไร ไม่เห็นรู้เรื่องเร้ย......"

Sunday, April 1, 2012

การศึกษาวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์และกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์

การเรียนการสอนครั้งที่2 เป็นการศึกษาวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์และกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ให้นักศึกษานำมาศึกษาวิเคราะห์ตามหลักการ ส1.(การสืบค้น)ตามแบบตัวอย่างการบันทึก

Thursday, March 29, 2012

สัปดาห์ที่1-2 summer สำหรับรุ่น 49-50

สัปดาห์แรกช่วงฤดูร้อน(จริงๆ)3-2554 เปิดกลุ่มเรียนพิเศษภาคปกติ ให้แก่บรรดาผู้ที่ยังเรียนไม่ผ่านนับแต่รุ่นปี 2549-2551 มีผู้ขอแจ้งเปิดกลุ่มเรียนร่วม 30 คน แต่มาเรียนวันแรกเพียง 14 คน ตามธรรมเนียมปฏิบัติก็คงถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน แนะนำวิชา คำอธิบายรายวิชา ข้อตกลงในการเรียน วิธีการเรียนและการทำกิจกรรมการเรียน การส่งการบ้านทั้งในระบบออนไลน์และในชั้นเรียน และการประเมินผล ตัวอย่างผลการเรียนรู่นที่ผ่านมา และท้ายชั่วโมงสอบPretest ทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนเรียน ที่เว็บไซต์ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดคีออส อีเลิร์นนิ่ง http://chandraonline.chandra.ac.th/dokeos โดยมีคะแนนการร่วมกิจกรรมให้ 2.5 แต้ม คนที่ไม่มา ก็อดไปตามระเบียบ วันนี้บรรยากาศในการเรียนดูทุกคนมีสมาธิกันดีมาก นิ่ง สงบและพร้อมเรียนกันดี หากเป็นเช่นนี้ตลอดเทอมก็คงรอดกันไปและได้ประสบการณ์ที่ดีจากอาจารย์ไปทั่วหน้า ขอเอาใจช่วยครับ หากทำกรรมดีแล้วคงไม่ต่ำกว่า D แน่นอน

Wednesday, March 28, 2012

Grid System ระบบตารางกริด


Open publication - Free publishing
หนังสือออนไลน์ความรู้เรื่องการจัดวางองค์ประกอบกราฟิกในงานสิ่งพิมพ์(Layout Design)ซึ่งได้แก่ภาพประกอบ(Illustrator)ตัวอักษรและตัวพิมพ์(Type/Font Arranging) ตามกรอบตาราง (Grid) ที่เป็นระบบ หรือจะเรียกว่าเป็นรูปแบบ(Format) หรือคอลัมน์ (Column) ที่เหมาะสมกับพื้นที่ในหน้าสิ่งพิมพ์