Thursday, June 14, 2012

ปฐมนิเทศวิชา สัปดาห์แรกของการเรียน week1-1-2555

สัปดาห์แรกของการเรียนการสอนในรายวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ภาคเรียนที่ 1/2555 คราวนี้มี 2 กลุ่ม เปิดจำนวนเต็มไว้แค่ 35 คนต่อกลุ่ม ปรากฏว่าล้นห้องต้องขยายเป็น 45 คนต่อกลุ่มลงทะเบียน และมีกลุ่ม ภาคนอกเวลาอีก 1 กลุ่ม ก็มีผู้เรียนร่วมร้อยกว่าคนที่แจ้งลงทะเบียนในระบบไว้ และแน่นอนครับเป็นการรวมรุ่นนับแต่รหัส 2550 เป็นต้นมา บางคนอาจารย์ก็คุ้นหน้ามากๆเลย แสดงว่าวิชานี้ฮอตมาก จนล้นไล่ให้ไปเรียนกับภาคนอกเวลา แต่ละกลุ่มก็เข้าเรียนประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์  กลุ่มแรก 37/45 กลุ่มสอง 42/45 และนอกเวลาก็น้อยหน่อย แค่18/27  ตามตารางเรียนจันทร์-พุธที่ห้องคอมพิวเตอร์ 323-324 ของคณะมนุษย์ฯ
     กิจกรรมในครั้งนี้ก็ตามเกณฑ์มาตรฐานเดิม แต่จะเข้มขึ้นอีก เริ่มด้วย

1. การปรับพื้นฐานทักษะการบริหารจัดการความรู้ (Basic Information Management Skill) การสื่อสารส่วนบุคคลและการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ให้เป็นระบบเดียวกัน (Personal Communication Chanel and Social Network System Skill) โดยกำหนดเป็นข้อตกลงให้ทุกคนต้องฝึกฝนทักษะปฏิบัติการ การรับรู้และรับส่งข่าวสารด้วยการใช้งานเครื่องมือฟรีจากระบบออนไลน์(Cloud Management Tool)ที่ได้มาตรฐานสากลคือจากระบบบริการของ Google เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกมิติ
2. ให้ทำแบบสำรวจก่อนเรียน( เข้าทำ/ดูจากเมนูแบบสำรวจด้านบน) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 นี้
3. การให้รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม(Workgroup) โดยให้แบ่งกลุ่มทำงานร่วมกัน

No comments:

Post a Comment