Friday, September 20, 2013

สรุปผลงานปลายภาคเรียนที่1/2556


ถึงนักศึกษาที่เรียนวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ กลุ่ม 101-102
1.ยังทำแบบประเมินการสอนออนไลน์ ให้ทำให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้านี้ humannet.chandra.ac.th
2.แจ้งเตือนเรื่องการสอบปลายภาคเรียนจะสอบสัปดาห์หน้าที่ เว็บไซต์ระบบอีเลิร์นนิ่ง www.clarolinethai.info
3.ดังนั้นงานสรุปผลงานผ่าน weblog ที่ blogspot.com ต้องมีรายละเอียดครบ
4.และการนำเสนอผ่านIssuu.comและ
5.ส่งไฟล์ googledoc-presentation ต้องทำเสร็จและส่งนำเสนอก่อนในไดรฟ์ที่แชร์ให้
6.การนำเสนอ Moodboard mini exhibit หน้าชั้นเรียน 323-324 เริ่มเวลา 9.00 น. เรียกตรวจแล้วไม่พร้อม ไม่ตรงต่อเวลา คะแนนนเป็น 0 ทันที
7.เมื่อสอบเสร็จ ก็หมายถึงปิดวิชาและอาจารย์จะไม่รับส่งงานล่าช้า
8.ตอบโพสต์นี้ ตามประเด็นที่ตั้งให้คือ
นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงตอบโดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.ด้านความรู้
3.ด้านปัญญา
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
7.ดังหลักฐานแสดงคือ
แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ในรายวิชานี้ชื่อที่อยู่ URL:......
2.ได้สรุปเล่มรายงานผลตามโครงการการออกแบบสร้างสรรค์และออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นการบริการงานออกแบบแก่ชุมชน ตามโครงงาน โครงการบริการงานออกแบบเพื่อชุมชน ( Chandra Comunity Art and Design Services)โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงกลุ่มไว้ที่เว็บไซต์ .... blogspot.com
3.และได้สรุปผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคล ส่งเอกสาร digital publishing เอาไว้ืั้ issuu.com/...เชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่่นี้คือ........
โดยตอบโพสต์(Comment) นี้ ให้แล้วเสร็จภายในเวลาก่อนสอบปลายภาคเรียนคือ กลุ่ม 102 วันที่ 24 กันยายนนี้ กลุ่ม 101 ภายในวันที่ 30 กันยายนนี้ กลุ่ม 201 ภายในวันที่ 26 กันยายนนี้

106 comments:

 1. นาย อดิศักดิ์ วรรณสุข 5011306486 กลุ่ม 102
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ....นักศึกษาได้รับความรู้ทางด้านนี้เช่นการนำเอา font หรือภาพ ของผู้อื่น มาใช้ หาผลประโยชน์เข้าตัวเอง ควรขออนุญาติเจ้าหรือ หรือทำให้ถูกข้อตกลงระหว่างเจ้าของฟร๊อนหรือเจ้าของภาพ นั้นๆ ควรมีแหล่งอ้างอิงถึงตัวเจ้าของ ไม่ใช่นำมาใช้แบบไม่มีแหล่งอ้างอิง
  2.ด้านความรู้
  ตอบ.....ความรู้ที่ได้จากวิชานี้ มีมากมาย เช่นความรู้ทางด้านการทำงานจริง ทำงานเป็นขั้นตอน หรือทำงานร่วมกับผู้อื่น ควรทำงานแบบไหนที่ถูกต้อง จึงสามารถนำไปสู่ขบวนการผลิตจริงได้
  3.ด้านปัญญา
  ตอบ...ทำให้เราได้รู้หลักการออกแบบและการจัดวางตัวอักษร ของขบวนการทำงานจริง สามารถนำไปพัฒนาตนเองได้ในหลายๆทาง นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือ สถานที่ฝึกงานได้
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบ...งานแต่ละงานระบุตัวตอนของนักศึกษาได้อย่างชัดเจน สามารถทำงานและแชร์ความคิดเห็นให้ผู้อื่นเข้าใจ และรับรู้ได้อย่าง เรียบง่าย
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ....ฝึกนักศึกษาให้ใช้ อุปกรณ์ หรือ ขบวนการการสั่งงานผลิต ได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปใช้แนะนำผู้ที่ขาดความรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ...วิชานี้ได้แสดงในแบบของตัวเราเอง ทำให้นักศึกษาสามารถแสดงความรู้ ทักษะ และ งานที่ออกแบบ สู้สังคม หรือ ผู้บริโภค และทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และแห่ลงผลิตงานจริง

  นาย อดิศักดิ์ วรรณสุข 5011306486 กลุ่ม 102

  ReplyDelete
  Replies
  1. เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ในรายวิชานี้ชื่อ http://artd3302-adisak.blogspot.com/

   Delete
 2. นาย ธีระพงษ์ ชมชื่น รหัสนักศึกษา 5411307100 กลุ่ม 102
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ http://artd3302-teerapong.blogspot.com/
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ...เมื่อเรานำภาพถ่าย หรือ ตัวอักษรของผู้มาใช้งานเพื่อผลประโยชน์ด้านไหนก็ดี ควรขอบคุณเจ้าของผลงานนั้นๆ ด้วย มิใช่นำมาใช้แล้วอ้างเป็นของตัวเอง
  2.ด้านความรู้
  ตอบ...รู้จักงานทำงานแบบจริงๆ มีระบบของขั้นตอนการวิเคราะห์ ออกแบบงาน เป็นขั้นเป็นตอน และยังได้มีโอกาสได้ร่วมทำงานกันเป็นทีม รู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และต้องแก้ไขอย่างไร
  3.ด้านปัญญา
  ตอบ...รู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของการร่วมงานเป็นทีม แล้วรู้จักวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า
  4.ด้านทักษะความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคล
  ตอบ...ได้แชร์ความคิดของตนเอง แหละผู้ร่วมงานด้วยกัน รวมถึงได้ชี้จุดบกพร่องงานซึ่งกันแหละกัน
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ...ได้รู้จักขั้นตอนหรือขบวนการผลิตชิ้นงานจริง ได้อย่างอย่างถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ได้ในอนาคต
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ...ได้แสดงผลงานการออกแบบของตัวเอง ออกมาบนตัวบรรจุภัณฑ์ และเข้าใจถึงขั้นตอนกระบวนการผลิต ตั้งแต่วิธีคิด วิเคราะห์ หาปัญหา และพัฒนาตัวบรรจุภัณฑ์ของเดิมให้ดีขึ้น

  ReplyDelete
 3. นาย ณัฐพงษ์ วิริยาธนวัฒน์ 5411301723 กลุ่ม 102
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ....ได้รับความรู้ทางด้านการออกแบบการนำเอา font หรือภาพ ของผู้อื่น มาใช้ เป็นตัวอย่างในการศึกษา ควรขออนุญาติเจ้าหรือให้เครดิตหรือทำให้ถูกข้อตกลงระหว่างเจ้าของลิขสิทธิ์ นั้นๆ ไม่ควรนำมาใช้เพื่อการใช้งานหรือนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะ
  2.ด้านความรู้
  ตอบ.....ความรู้ที่ได้จากวิชานี้ ความรู้เทคนิคทางด้านการออกแบบทำงานเป็นขั้นตอน หรือทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานคนอื่นๆ การศึกษาจากสถานะการจริง การศึกษาความเป็นมาของกระบวนการคิดนั้นๆ ว่า มีความเปนมาอย่างไร เหตุใดจึงจะทำ
  3.ด้านปัญญา
  ตอบ...ทำให้รู้หลักการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ ความเป็นมาต่างๆของขบวนการทำงานจริงที่สามารถนำไปพัฒนาตนเองได้ในหลายๆทางๆในชีวิตประจำวัน หรือ สถานที่ฝึกงานได้
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบ...ในการทำงานที่เน้นทักษะความสามารถของงานอย่างชัดเจนความเป็นเอกลักษณ์ในแต่ล่ะบุคคล การทำงานแชร์ความคิดและรับรู้ได้อย่าง เรียบง่าย
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ....ได้รับความรู้ด้าน อุปกรณ์ เทคโนโลยี ขั้นตอนและขบวนการ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปปรับใช้การทำงาน การประกอบอาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ... ได้รับความรู้ทักษะการทำงานของการเป็นนักออกแบบ การเข้าสู่สังคมในการกับผู้ประกอบการจริงทำให้นักศึกษาได้รับความรู้เข้าความเข้าใจของ เอกลักษณ์ ความเป็นมาที่ทำให้เป็นกระบวนการศึกษามีการพัฒนาความเข้าใจกับสินค้าและความต้องการของผู้บริโภค

  นาย ณัฐพงษ์ วิริยาธนวัฒน์ 5411301723 กลุ่ม 102

  ReplyDelete
 4. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ ได้คิดวิเคราะห์ข้อมลูศึกษาก่อนที่จะเอามาทำในผลงานของตนเองว่าสิ่งที่จะทำมันสมควรหรือไม่สมควรเพราะบางสิ่งมันจะไปเป็นการขโมยของคนอื่นๆ
  2.ด้านความรู้
  ตอบ ได้อย่างมากมาย ได้รู้ว่าในการทำงานต้องมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอน ต้องมีการคิดวิเคราะห์ สืบค้น ก่อนที่มาทำเป็นงานขึ้นมาเป็นชิ้น
  3.ด้านปัญญา
  ตอบ สามารถนำไปพัฒนาในงานตัวเอง นำเอาไปใช้ในการทำมาหากินได้ นำไปใช้ในประโยชน์ของตนเองและส่วนรวม
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบ รู้จักการแลกเปลี่ยนความคิดกับคนอื่นๆนำมาใช้ปรับเปลี่ยนในงานของตน
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ ใช้โปรแกรม เครื่องมือ อุปกรณ์ ผลิตเป็นชิ้นงานได้ครบถ้วนและถูกต้องมีประสิทธิภาพ
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้เมื่อเรียนจบได้ แล้วก็ทำงานที่ถูกต้องตรงมาตราฐานได้อย่างสมบรูณ์
  นาย ทวีป อยู่ทรัพย์ 5311322621 กลุ่ม 102

  ReplyDelete
 5. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ ควรจะมีจิตสำนึกในการนำรูปภาพ ฟ้อน หรือ องค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการออกแบบ ควรจะขออนุญาติเจ้าของนั้นก่อนเสมอ

  2.ด้านความรู้
  ตอบ ได้ความรู้เพิ่มเติม เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบ แนวความคิดต่างๆ รวมถึงการนำไปบริโภคจริงๆด้วย

  3.ด้านปัญญา
  ตอบ ได้มีการใช้สติปัญญาเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การคิดวิเคราะห์เพื่อเริ่มการออกแบบในครั้งนั้นๆ

  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบ ควรออกแบบในสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการเพื่อเป็นการง่ายต่อการค้าขายระหว่างบุคคล

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ มีส่วนสำคัญอย่างมากในการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน ช่วยให้ผลงานออกมาในรูปแบบสมบูรณ์ที่สุด และสวยงามมาก อย่างเช่นโปรแกรม Adobe illustrator และ Google Sketch up8


  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ สามารถนำไปเป็นอาชีพหลักได้ ช่วยให้ผลิตภัณฑ์เกิดจุดเด่นในการขายมากขึ้น

  นาย ภาณุพัฒน์ มานชู 5311322704 กลุ่ม 102
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ในรายวิชานี้ชื่อ artd3302-panupat.blogspot.com

  ReplyDelete
 6. (นาย วรวุฒิ คำแหง 5111311816 กลุ่ม 101 )
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ : ได้เรียนรู้ในการคิดงานด้วยตัวเอง ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาใช้หรือนำมาเป็นของเรา ถ้าจำเป็นต้องใช้ควรดัดแปลงและให้เครดิตเจ้าของงานนั้นด้วย
  2.ด้านความรู้
  ตอบ : ได้ความรู้มากมายทั้งในวิชาที่สอนและวิชาอื่นๆในสายเรียน นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและงานจริงๆได้เป็นอย่างมาก
  3.ด้านปัญญา
  ตอบ : มีกระบวนการทางความคิดมากกว่าเมื่อก่อน รู้จักนำความคิดออกมาใช้ในงานออกแบบต่างๆได้มากขึ้น มีการแก้ปัญหาได้ดีขึ้น
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบ : พอทำงานกับหลายๆคนได้เรียนรู้ที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และได้ฝึกยอมรับความเห็นของผู้อื่น และนำความเห็นของคนอื่นมาใช้ปรับปรุงงานได้
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ : ได้รู้จักโปรแกรมต่างๆ ที่ไม่เคยได้เรียนรู้ และตัวช่วยอุปกรณ์เสริมนำมาช่วยในตัวงานได้ดี
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ : เมื่อเรียนจบแล้วออกไปทำงานจริง เราสามารถนำความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนรู้มา นำไปพัฒนากับตัวเราในสายงานที่เราทำ และชีวิตประจำวันได้

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. นาย วรวุฒิ คำแหง 5111311816 กลุ่ม 101
   เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ในรายวิชานี้ชื่อ artd3302-woravut.2529.blogspot.com

   Delete
 7. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ : มีความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาในการทำงาน ไม่นำผลงานผู้อื่นมาเป็นของตัวเอง หรือแม้แต่ที่มาของงานนั้นๆที่เราสืบค้น เราก็ควรให้เครดิตเจ้าของงานนั้นด้วย

  2.ด้านความรู้
  ตอบ : ได้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และเรียนรู้รูปแบบการเรียนผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน ได้รู้การทำงานจริงและ แนวคิดใหม่ๆในการทำงานออกแบบบรรจุภัณฑ์

  3.ด้านปัญญา
  ตอบ : เรียนรู้การว่างแผนก่อนการทำงาน แผนผังและขั้นตอนการทำงาน การแก้ปัญหาในการทำงาน

  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบ : ได้เรียนรู้ที่จะแสดงความคิดเห็น ในการทำงานการยอมรับความเห็นของผู้อื่น และนำข้อิดเห็นจากผู้มาใช้ในการทำงาน

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ : ได้เรียนรู้การวิเคราะห์รูปแบบสินค้า ข้อดีและข้อเสีย การพัฒนาเพื่อสวยงามความสะดวกสบายในการใช้สินค้า การเผยแพร่ข้อมูลการทำงานผ่าน blogger ของตัวเอง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นต่างจากผู้ชมแล้วนำใช้ในการพัฒนางานต่อไป

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ : สามารถนำความรู้ที่ได้จาการเรียนไปใช้ในการทำงานได้จริง เราสามารถนำความรู้ไปสร้างสรรค์หรือพัฒนางานออกแบบที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้นไป

  (นาย ธนากร วรสาร 5211307516 กลุ่ม 101 )
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ในรายวิชานี้ชื่อ http://artd3302-thanakorn.blogspot.com/

  ReplyDelete
 8. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ ได้รับความรู้เรื่องสิทธิทางปัญญา เราไม่ควรก็อปปี้หรือนำ งานของคนอื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ
  2.ด้านความรู้
  ตอบ ได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับการคิดงาน การออกแบบงาน ทำให้เราทำงานเป็นขั้นตอนมากขึ้น สามารถนำไปใช้กับการประกอบอาชีพได้
  3.ด้านปัญญา
  ตอบ ได้คิดและวิเคราะห์วางแผนการทำงานเป็นขั้นตอนมากกว่าเมื่อก่อน
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบ ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับคนอื่น มีการประชุมพูดคุย แบ่งปันความคิดเห็น เรียนรู้ที่จะยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง และยอมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ ได้เรียนรู้เคล็ดลับการใช้งานของ เทคโนโลยีต่างๆ ที่ไม่ได้เรียนรู้มาก่อน สามารถนำมาใช้ในการทำงานได้
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ สามารถนำแนวทางที่อาจารย์สอนไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้
  (นาย ไชยา โยธาวงศ์ รหัส 5011306353 กลุ่ม 102 )
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ในรายวิชานี้ชื่อ artd3302-chaiya.blogspot.com

  ReplyDelete
 9. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ ตรงต่อเวลา ทั้งตนเองละต่อผู้อื่น และเอาใจใส่เรื่องเวลามากขึ้น เพื่อผลงานที่ตรงต่อเวลา

  2.ด้านความรู้
  ตอบ ได้เรียนรู้วิธีสร้างบล๊อก การทำงานของเทคโนโลยีสารสนเทศ ละได้ความรู้เกี่ยวกับ Google ว่าทำอะไะได้บ้าง หรือมากกว่าหาข้อมูล

  3.ด้านปัญญา
  ตอบ ได้ฝึกคิด และจินตนาการ ออกแบบในสิ่งใหม่ๆที่ยังไม่ได้ลองออกแบบมา

  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบ การแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่น เพื่อพัฒนางานของตนเองให้ดีขึ้นไป

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ มีส่วนสำคัญอย่างมาก และนำไปประยุกค์ใช้โปรแกรมต่างๆเพื่อทำให้ผลงานสมบูรณ์ดีขึ้น และบอกถึงคนต่อๆไปได้ด้วย


  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ สามารถฝึกใช้โปรแกรมต่างๆอย่างชำนานเพื่อนำไปประกอบอาชีพได้

  นาย ณัฐวํฒน์ เข็มรุกขา 5211307391 กลุ่ม 101
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ในรายวิชานี้ชื่อ artd3302-panupat.blogspot.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. นาย ณัฐวํฒน์ เข็มรุกขา 5211307391 กลุ่ม 101
   เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ในรายวิชานี้ชื่อhttp://artd3302-nattawat.blogspot.com/

   Delete
 10. (นาย วรวุฒิ แสงฟ้า 51113118124กลุ่ม 101 )
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ : รู้สึกได้เรียนรู้ในการคิดงานด้วยตัวเอง ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาใช้หรือนำมาเป็นของเรา ถ้าจำเป็นต้องใช้ควรดัดแปลงและให้เครดิตเจ้าของงานนั้นๆด้วย
  2.ด้านความรู้
  ตอบ : ได้ความรู้มากมายทั้งในวิชาที่สอนและวิชาอื่นๆในสายเรียน นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและงานจริงๆได้เป็นอย่างมาก
  3.ด้านปัญญา
  ตอบ : มีกระบวนการทางความคิดมากกว่าเมื่อก่อน รู้จักนำความคิดออกมาใช้ในงานออกแบบต่างๆได้มากขึ้น มีการแก้ปัญหาได้ดีขึ้น
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบ : พอทำงานกับหลายๆคนได้เรียนรู้ที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และได้ฝึกยอมรับความเห็นของผู้อื่น และนำความเห็นของคนอื่นมาใช้ปรับปรุงงานได้
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ : ได้รู้จักโปรแกรมต่างๆ ที่ไม่เคยได้เรียนรู้ และตัวช่วยอุปกรณ์เสริมนำมาช่วยในตัวงานได้ดี
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ : เมื่อเรียนจบแล้วออกไปทำงานจริง เราสามารถนำความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนรู้มา นำไปพัฒนากับตัวเราในสายงานที่เราทำ และชีวิตประจำวันได้

  ReplyDelete
 11. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ : มีความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาในการทำงาน การให้เครดิตในการทำงานทุกครั้ง

  2.ด้านความรู้
  ตอบ : ได้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้ความรูจากการทำงานผ่านระบบต่างๆได้รู้การทำงานจริงและ แนวคิดใหม่ๆในการทำงานออกแบบบรรจุภัณฑ์

  3.ด้านปัญญา
  ตอบ : เรียนรู้การว่างแผนก่อนการทำงาน แผนผังและขั้นตอนการทำงาน การแก้ปัญหาในการทำงาน

  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบ : ได้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม การยอมรับความเห็นของผู้อื่น และนำข้อคิดเห็นจากสมาชิกมาใช้ในการทำงาน

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ : ได้เรียนรู้การวิเคราะห์รูปแบบสินค้า ข้อดีและข้อเสีย เพื่อนำมาพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น การเผยแพร่ข้อมูลการทำงานผ่าน blogger ของตัวเอง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นต่างจากผู้ชมแล้วนำมาปรับใช้ในการพัฒนางานต่อไป

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ : สามารถนำความรู้ที่ได้จาการเรียนไปใช้ในการทำงานได้จริงและสามารถพัฒนาผลงานที่ดีได้ต่อไป
  .........................

  ReplyDelete
 12. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ : ได้รู้ถึงในการทำงานว่าเราควรทำยังไง เราไม่ควรทำอะไรบ้างจะเป็นผลกระทบต่อเรา
  2.ด้านความรู้
  ตอบ : ได้นำความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการทำงานของเรา เเละเเนวคิดใหม่ๆในการสร้างงานของเรา
  3.ด้านปัญญา
  ตอบ : มีการคิดในการทำงานเป็นขั้นตอนมากขั้น เเละมีการศึกษางานก่อนที่จะลงมือทำในการทำงานมากขึ้น
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบ : ได้พูดคุยได้รู้จักกับเเม่ค้าตัวจริงว่าเราควรทำงานอย่างไร ควรพูดอย่างไรเพื่อที่จะนำความรู้ที่เราได้รับมาใช้ในชีวิตประจำวันของเรา
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ : ได้เรียนรู้วิธีสร้างงานในโปรเเกรมต่างๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อน
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ : สามารถนำไปใช้ได้ในการทำงานจริงๆของเราเป็นอย่างมาก เเละนำความรู้ที่เราได้เรียนไปสามารถปรับใช้ในการทำงานของเราจริงๆได้

  นาย นายเปาวรัตน์ น้อยหา 5411307308 กลุ่ม 101
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ในรายวิชานี้ชื่อ artd3302-paowarat.blogspot.com

  ReplyDelete
 13. Replies
  1. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
   ตอบ : คุณธรรมที่ได้มีต่อความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย
   2.ด้านความรู้
   ตอบ : รู้และเข้าใจถึงขั้นตอน กระบวนการคิดวิเคราะห์สร้างสรคืผลงานอย่างเป๋นระบบ
   3.ด้านปัญญา
   ตอบ : กระตุ้นสติปัญญา การคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีระบบมีขั้นตอน
   4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
   ตอบ : พัมนาทักษะความสามารถและและมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคลที่ดี ร่วมทำกิจกรรมในชั้นเรียน การนำเสอนผลงานต่อต่อบุคลากรและสาธารณะ
   5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ตอบ : เพิ่มทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์และได้พัฒนาตนเองให้ทันกันเทคโนโลยีและใช้งานได้อย่างถูกต้อง
   6.ด้านทักษะวิชาชีพ
   ตอบ : พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือในการทำงาน พัมนาทักษะการคิดวิเคราะหือย่างเป็นระบบ และสามารถต่อยอดสู่การทำผลงานและทำงานต่อไปในอนาคต
   นายอรรคเดช นิยมพงษ์ กลุ่ม 101
   เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ในรายวิชานี้ชื่อ http://artd3302-akkades.blogspot.com/

   Delete
 14. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ : เรียนรู้ความซื่อสัตย์ในการสร้างผลงานออกแบบ ไม่ควรลอกเลียนงานจากผู้อื่น

  2.ด้านความรู้
  ตอบ : นำความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการทำงานของเรา เเละเเนวคิดใหม่ๆในการสร้างงาน เพื่อความแปลกใหม่ของผลงาน

  3.ด้านปัญญา
  ตอบ : มีการคิดในการทำงานเป็นขั้นตอน เเละมีการศึกษางานก่อนที่จะลงมือทำในการทำงาน

  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบ : ได้พูดคุยและสัมผัสประสบการณ์จริงจากการลงพื้นที่ศึกษาที่จังหวัดชัยนาท ควรทำงานอย่างไร ควรพูดอย่างไรเพื่อที่จะนำความรู้ที่เราได้รับมาสร้างผลงานบรรจุภัณฑ์

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ : ฝึกการใช้สื่อสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เรียนรู้โปรแกรมในการทำงานมากขึ้น

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ : สามารถนำไปใช้ได้ในการทำงานจริงๆของเราเป็นอย่างมาก เเละนำความรู้ที่เราได้เรียนไปสามารถปรับใช้ในการทำงานของเราจริงๆได้

  นายธีรกานต์ จันทร์เกษม กลุ่ม 101
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ในรายวิชานี้ชื่อ artd3302-teerakarn.blogspot.com

  ReplyDelete
 15. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ : ซื่อสัตย์ต่องาน ไม่ระเมิดงานผู้อื่นมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว

  2.ด้านความรู้
  ตอบ : ได้รับความรู้ใหม่ๆ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้

  3.ด้านปัญญา
  ตอบ : คิดและแก้ไขปัญหาระหว่างขั้นตอนการทำงานอย่างถูกต้อง

  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบ : ได้ลงพื้นที่จริง และสัมภาษณ์บุคคล ที่อยู่สถานที่นั้นเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม
  และรับฟังความคิดเห็น ที่ต้องแก้ไขจากอาจารย์

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ : กระบวนการออกแบบผ่าน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่นำมาประยุกต์ใช้

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ : ความรู้ที่ได้สามารถพัฒนาเพื่อประกอบอาชีพได้

  นายอรัณย์ แตงสีนวล กลุ่ม 101
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ในรายวิชานี้ชื่อ http://artd3302-alan.blogspot.com/

  ReplyDelete
 16. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ...เมื่อเรานำภาพถ่าย หรือ ตัวอักษรของผู้มาใช้งานเพื่อผลประโยชน์ด้านไหนก็ดี ควรขอบคุณเจ้าของผลงานนั้นๆ ด้วย มิใช่นำมาใช้แล้วอ้างเป็นของตัวเอง
  2.ด้านความรู้
  ตอบ...รู้จักงานทำงานแบบจริงๆ มีระบบของขั้นตอนการวิเคราะห์ ออกแบบงาน เป็นขั้นเป็นตอน และยังได้มีโอกาสได้ร่วมทำงานกันเป็นทีม รู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และต้องแก้ไขอย่างไร
  3.ด้านปัญญา
  ตอบ...รู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของการร่วมงานเป็นทีม แล้วรู้จักวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า
  4.ด้านทักษะความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคล
  ตอบ... ได้การสือสารสนทนาตอบโต้แลกเปลี่ยนความคิดเข้าหากัน
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ... ฝึกการใช้สื่อสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เรียนรู้โปรแกรมในการทำงานมากขึ้น
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ... สามารถนำไปใช้ได้ในการทำงานจริงๆของเราเป็นอย่างมาก เเละนำความรู้ที่เราได้เรียนไปสามารถปรับใช้ในการทำงานของเราจริงๆได้


  ReplyDelete
 17. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ : มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ซื่อสัตย์กับตนเอง

  2.ด้านความรู้
  ตอบ : นำความรู้มาศึกษาและนำมาดันแปลง ค้นหาและสืบค้นแนวคิดใหม่ๆ

  3.ด้านปัญญา
  ตอบ : มีการศึกษาค้น หาข้อมูล รู้จักการสรุปผล ทำงานเป็นขั้นตอน

  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบ : ได้ลงสถานพื้นที่จริง รู้จักการเรียนรู้งานและออกแบบ คิดและหาแนวคิดใหม่ๆ และรับฟังความคิดเห็นจากส่วนรวมในการศึกษา

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ : ฝึกฝนการใช้โปรแกรม และเรียนรู้เว็บไซด์ต่างๆ มีการใช้อะไรที่ใหม่ๆ

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ : สามารถนำไปใช้งานได้จริง นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ รู้จักมุมมองความคิดและวิเคราะห์ในแนวทางใหม่ๆ

  นางสาว ศศิวิมล พัฒนวรรณ กลุ่ม 101
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ในรายวิชานี้ชื่อ http://artd3302-sasiwimon.blogspot.com/

  ReplyDelete
 18. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ : ได้รู้ว่าควรมารญาติในการใช้รูปภาพผู้อื่น โดยการอ้างอิงที่มาของเจ้าของรูปนั้นๆ

  2.ด้านความรู้
  ตอบ : ได้นำความรู้ในห้องเรียน นำมาใช้กับงานวิชาอื่นๆได้

  3.ด้านปัญญา
  ตอบ : เรียนรู้หลักการทำงานอย่างเป็นระบบ ทำให้มีระเบียบมากขึ้น

  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบ : ได้รับคำปรึกษาจากอาจารย์ในหลายๆเรื่อง

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ : ได้รับวิธีการคิดการทำงานอย่างเป็นระบบรู้ว่าควรทำสิ่งไหนก่อน-หลัง

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ : สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้
  นาย เจษภาณุ อัศวเผ่าพงศ์ กลุ่ม 101
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ในรายวิชานี้ชื่อ http://artd3302-jaspanu.blogspot.com/

  ReplyDelete
 19. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ : มีความซื่อสัตย์กับตนเอง

  2.ด้านความรู้
  ตอบ : นำความรู้มาศึกษาและนำมาดันแปลง ค้นหาและสืบค้นแนวคิดใหม่ๆ

  3.ด้านปัญญา
  ตอบ : มีการศึกษาค้น หาข้อมูล รู้จักการสรุปผล ทำงานเป็นขั้นตอน

  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบ : รู้จักการเรียนรู้งานและออกแบบ คิดและหาแนวคิดใหม่ๆ และรับฟังความคิดเห็นจากส่วนรวมในการศึกษา

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ : ฝึกฝนการใช้โปรแกรม และเรียนรู้เว็บไซด์ต่างๆ

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ : สามารถนำไปใช้งานได้จริง นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ รู้จักมุมมองความคิดและวิเคราะห์ในแนวทางใหม่ๆ

  นาย ธนากฤต ธราดลกอบกิจ กลุ่ม 101
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ในรายวิชานี้ชื่อ http://artd3302-tanakid.blogspot.com/

  ReplyDelete
 20. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ : มีความซื่อสัตย์ ไม่ไปลอกเลียนแบบผู้อื่นต้องศึกษาด้วยตนเอง
  2.ด้านความรู้
  ตอบ : นำความรู้เกี่ยวกับการเรียนนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เช่น ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และ ยังเกิดรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
  3.ด้านปัญญา
  ตอบ : ได้รู้การคิดวิเคราะห์แยกแยะ และการทำงานเป็นระเบียบและขั้นตอน
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบ : ได้สัมผัสประสบการณ์จริงจากการลงพื้นที่ศึกษาที่ชัยนาท ติดต่อสอบถามข้อมูล และรายละเอียด ในตัวสินค้าและตัวผลิตภัณฑ์
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ : ฝึกการใช้โปรแกรมต่างๆในการทำงาน และเป็นระบบ
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ : สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ โดยนำการผลิตที่ศึกษามา มาปรับใช้ในการพัฒนา
  นายเกียรติภูมิ โพธิ์ไพงาม กลุ่ม 101
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ในรายวิชานี้ชื่อhttp://artd3302-kiettipoom.blogspot.com/

  ReplyDelete
 21. นาย ทศพร บรรณทอง รหัสนักศึกษา 5411302036 กลุ่ม 102
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ http://artd3302-todsaporn.blogspot.com/
  ส่งเอกสาร digital publishing ที่ http://issuu.com/todsaporn
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ...ทราบถึงการเคารพสิทธ์ในการนำฟอนต์หรือภาพต่างๆไปใช้กระกอบการทำงานที่ไม่ละเมิดสิทธ์ของผู็อื่น
  2.ด้านความรู้
  ตอบ...ได้ทราบถึงการทำงานในลักษณะเป็นทีมและคนเดียวในแบบของการประฎิบัติงานจริง และนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อีกด้วย
  3.ด้านปัญญา
  ตอบ...รู้จักการแก้ปัญหาต่างๆ และการบริหารเวลา
  4.ด้านทักษะความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคล
  ตอบ...ได้ทำงานในรูปแบบของการทำงานเป็นทีม ได้แชร์ความคิดของตนเอง แหละผู้ร่วมงานด้วยกัน รวมถึงรับฟังจุดบกพร่องงานซึ่งกันแหละกัน
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ...ได้เรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาช่วยในการประฎิบัติงาน และการสรุปข้อมูล
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ...สามารถทำงานได้จริงและนำไปประกอบวิชาชีพในอนาคตในภายภาคหน้าได้

  ReplyDelete
 22. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ต้องรับผิดชอบ ร่วมรักษาสิทธิทางปัญญาที่เกี่ยวข้องและนำมาใช้ประกอบในผลงานออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ หลักจรรยามารยาทการนำเสนอเผยแพร่ทางการพิมพ์ และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ออกสู่สาธารณะผ่านทางระบบออนไลน์

  2.ด้านความรู้
  ตอบ ทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ ได้ฝึกทักษะใน หลักการออกแบบกราฟิก กระบวนการคิดและการวิเคราะห์ข้อมูลบรรจุภัณฑ์ วิธีการสร้างสรรค์และการพัฒนารูปแบบผลงานกราฟิกโดยใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างเหมาะสม ได้รู้จักการทำงานที่เป็นระบบ 3ส.ซึ่งสามารถนำกระบวนการนี้ไปใช้กับวิชาอื่นๆได้อีกด้วย

  3.ด้านปัญญา
  ตอบ ทำให้รู้จักแบ่งเวลาในการทำงานให้มีระบบ และการเเสดงหลักฐานกระบวนการคิดให้ผู้ศึกษาได้รับรู้ความเข้าใจเเละที่มาของชิ้นงานได้อย่างดี ทำให้งานมีระบบระเบียบเป็นไปตามหลักการของ 3 ส.

  4.ด้านทักษะความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคล
  ตอบ ทำให้รู้จักการสืบหาข้อมุลจากสถานที่จริงของผู้ประกอบการเพื่อนำมาพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การทำงานเป็นกลุ่มทำให้รับรู้ถึงความเข้าใจในการทำงานของแต่ละคนได้อย่างดีสังเกตจากการทำงานที่ได้รับหมอบหมายไป บางครั้งก็ไม่สนใจจึงต้องรู้จักการแก้ปัญหาด้วยตัวเองเพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์ที่สุด การทำงานเป็นกลุ่มต้องมีระบบระเบียบต้องรับผิดชอบต่องานในกลุ่ม ไม่เอาเปรียบเพื่อนๆในกลุ่มมีการปรึกษากันรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มเพื่อเลือกวิธีที่จะทำให้งานออกมาดีที่สุด

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ พัฒนาทักษะการใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคนิคการผลิต โดยสามารถปรับประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ผลงานออกแบบ เขียนแบบ แสดงแบบรูป ได้เหมาะสม

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ สามารถนำไปใช้ได้ในการทำงานจริงๆของเราเป็นอย่างมาก เเละนำความรู้ที่เราได้เรียนไปสามารถปรับใช้ในการทำงานของเราจริงๆได้

  นางสาวดิศรามาศ ดวงกระโทก 5411307324 กลุ่ม 101
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ http://artd3302-dissaramas.blogspot.com/


  ReplyDelete
 23. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  - มีจิตสำนึกในการที่จะนำรูปภาพ นำเนื้อหาและข้อมูลของผู้อื่นมาใช้อย่างละเมิดลิขสิทธิ์

  2.ด้านความรู้
  - รู้จักการสืบค้น การหาข้อมูล ได้ควมรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบ การใช้โปรแกรมต่างๆ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ รู้จักชนิด ประเภท และวัตถุประสงค์ของบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

  3.ด้านปัญญา
  - รู้จักสืบค้น ทำงาน และค้นคว้าข้อมูลอย่าเป็นขั้นตอน เป็นระบบ ได้ใช้ควมคิด และสติปัญญา

  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  - รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ทำงานเป็นกลุ่ม การช่วยเหลือกัน

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - ฝึกฝนการใช้ซอฟแวร์ต่างๆ ทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์ ใช้สื่ออินเตอร์เน็ทให้เป็นประโยชน์ และเพิ่มพนความรู้ให้มากที่สุด

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ : สามารถนำไปใช้งานได้จริง นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ รู้จักมุมมองความคิดและวิเคราะห์ในแนวทางใหม่ๆ

  นางสาวพิมพ์ปวีณ์ มณีรัตน์ กลุ่ม 101
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ในรายวิชานี้ชื่อ http://artd3302-pimpavee.blogspot.com/

  ReplyDelete
 24. นาย วรพล พงษ์ไพโรจน์ 5411301889 กลุ่ม 102
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ. ได้เรียนรู้ว่า ไม่ควรจับสิ่งที่มีเจ้าของมาใช้ประโยชน์เป็นของตนเอง อย่าง เช่น การโหลด Font ฟรี มาสร้างทำกำไรให้ตัวเองโดยไม่อนุญาติจากเจ้าของ การCopy งานออกแบบมาแล้วนำมาเป็นของตนเอง
  2.ด้านความรู้
  ตอบ.ได้ความรู้ในการออกแบบ Logo การใช้ชื่อ-การตั้งชื่อ ที่มา การออกแบบลายกราฟฟิค การนำเสนอ Moodboard mini exhibit การค้นหาข้อมูล หลักการออกแบบที่เป็นระบบ ได้เรียนรู้งานจากของจริง ภายใต้โครงการโอทอป
  3.ด้านปัญญา
  ตอบ.ได้เรียนรู็กระบวนการคิด การนำเสนอ ขั้นตอนการทำงาน ได้วิธีการออกแบบที่มีเหตผล
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบ.ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม การช่วยกันออกความคิดเห็นแบ่งปันความคิดเห็น แบ่งงานกันทำตามความถนัดของตนเอง . ได้เรียนรู้งานจากของจริง
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ.ได้เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ บนคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมที่ถูกต้อง ได้การคิดในการออกแบบในการลงมือทำ ขั้นตอนกระบวนการสร้างงาน การสเก็ตงานก่อนสร้างงานจริง
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ.การเรียนรู้ที่ศึกษามา สามารถสร้างผลงานวิชาชีพได้จริง โดยได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้อง
  นาย วรพล พงษ์ไพโรจน์ 5411301889 กลุ่ม 102
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ในรายวิชานี้ http://atrd3302waraphon.blogspot.com/

  ReplyDelete
 25. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ : ซื่อสัตย์ต่องาน ไม่ระเมิดงานผู้อื่นมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว

  2.ด้านความรู้
  ตอบ : ได้นำความรู้ในห้องเรียน นำมาใช้กับงานวิชาอื่นๆได้

  3.ด้านปัญญา
  ตอบ : ได้รู้การคิดวิเคราะห์แยกแยะ และการทำงานเป็นระเบียบและขั้นตอน

  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบ : ได้พูดคุยได้รู้จักกับเเม่ค้าตัวจริงว่าเราควรทำงานอย่างไร ควรพูดอย่างไรเพื่อที่จะนำความรู้ที่เราได้รับมาใช้ในชีวิตประจำวันของเรา

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ : ได้รับวิธีการคิดการทำงานอย่างเป็นระบบรู้ว่าควรทำสิ่งไหนก่อน-หลัง

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ : สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้เมื่อเรียนจบได้ แล้วก็ทำงานที่ถูกต้องตรงมาตราฐานได้อย่างสมบรูณ์
  นายวิษณุกร พิมพา กลุ่ม 101
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ในรายวิชานี้ชื่อ http://artd3302-wisanukorn.blogspot.com/

  ReplyDelete
 26. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  - ได้รู้ว่า คนเราไม่ควรไปนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเอง ถ้าจะนำภาพหรือข้อมูลมาใช้ควรจะอ้างอิงด้วยทุกครั้ง

  2.ด้านความรู้
  - ได้รู้จักการใช้โปรแกรมต่างๆ การสืบค้นหาข้อมูล หลักการทำงานที่เป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง

  3.ด้านปัญญา
  - ได้รู้จักการคิดอย่างมีเหตุมีผล การคิดในมุมมองที่แตกต่าง

  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  - ได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ช่วยกันออกความคิดเห็นแล้วนำมาสรุปกัน ได้รู้ถึงปัญหาของแต่ละคน

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - ได้เรียนรู้การใช้โปรแกรมต่างๆในการออกแบบตัวชิ้นงาน และใช้โปรแกรมให้เหมาะสมกับการทำงาน

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ : สามารถนำไปใช้กับวิชาต่างๆในชีวิตประจำวันได้ รู้จักการคิดแนวใหม่ๆ และขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้อง

  นางสาวนฤภร ตรีรณฤทธิ์ กลุ่ม 101
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ในรายวิชานี้ชื่อ http://artd3302-narueporn.blogspot.com/2013/08/8-19-56.html

  ReplyDelete
 27. นาย สหรัตน์ สุขเกษม รหัสนักศึกษา 5411301665 กลุ่ม 102
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ http://artd3302-saharat.blogspot.com/

  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  - การนำภาพถ่ายของคนอื่น มาควรให้เครดิคหนือที่มาของภาพด้วย
  2.ด้านความรู้

  -ได้รู้จักการใช้ความด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ขึ้นกระบวนการคิด3 ส
  3.ด้านปัญญา
  - ได้รู้จักการคิดวิเคราะห์ ว่าควรแก้ไขงานอย่างไรบ้าง และ ควรทำตามกระบวนการคิดที่ถูกวิธี

  4.ด้านทักษะความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคล
  - ได้เผยแพร่ความคิดเห็นของตัวเอง จากงานที่เราทำต้ังแต่เริ่มจนจบหลักสูตรวิชาเรียนนี้

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  -ได้ทำบรรจุภัณฑ์ของจริงและของแก้ผลิตภัณฑ์จากของเดิม และต่อยอดของอาจารย์ประชิด ทำรุ้แนวคิดใหม่ๆมากขึ้น

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  - ได้ทำงานจริงโดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์แก้ไขจากของเดิมว่ามีข้อบกพร่องอย่างไรให้ดีกว่าดิมและนำไปใช้ในชีวิตจริงได้จริง

  ReplyDelete
 28. นางสางพันธการต์ ตั้งวศินธรรม รหัสนักศึกษา 5411302010 กลุ่ม 102

  บล็อกสรุปการเรียนรู้http://artd3302-pantagarntangwasintam.blogspot.com/

  งานส่วนตัวในรูปแบบนำเสนอhttp://issuu.com/punchychucream/docs/pantagarn-cru-dandelion-brand-build

  ด้านคุณธรรม จริยาธรรม
  อาจารย์สอนในเรื่องสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการออกแบบ ซึ่งได้เตื่อนเราอยู่เสมอ

  ด้านความรู้
  ได้รับความรู้เรื่องขั้นตอนการทำงานของนักออกแบบ คือ ส.1-ส.3 ซึ้งเน้นในเรื่องการสืบค้นข้อมูล ร่างแบบ และ สรุปมาในรูปแบบของผลงาน

  ด้านปัญญา
  ได้เรียนรู้จากการสืบค้นข้อมูลเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการออกแบบ

  ด้านทักษะความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบุลลค
  การสือค้นข้อมูลทำให้เราได้พูดคุยกับผู้ประกอบการและผู้บริโภคว่าต้องการให้เรานั้นออกแบบมาในรูปแบบไหนเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ

  ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  อาจารย์ได้สอนการใช้โปรแกรมและเทคนิกในการทำงานเพื่อนำไปปรับใช้กับงานของเรา

  ด้านทักษะวิชาชีพ
  สามารถนำความรู้ขั้นตอนการออกแบบและเทคนิคในการใช้โปรแกรมนำมาประยุกต์ใช้กับงานได้จริงและสามารถนำไปใช้กับวิชาอื่นๆในการออกแบบได้อีกด้วย

  ReplyDelete
 29. นางสางพันธการต์ ตั้งวศินธรรม รหัสนักศึกษา 5411302010 กลุ่ม 102

  บล็อกสรุปการเรียนรู้http://artd3302-pantagarntangwasintam.blogspot.com/

  งานส่วนตัวในรูปแบบนำเสนอhttp://issuu.com/punchychucream/docs/pantagarn-cru-dandelion-brand-build

  ด้านคุณธรรม จริยาธรรม
  อาจารย์สอนในเรื่องสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการออกแบบ ซึ่งได้เตื่อนเราอยู่เสมอ

  ด้านความรู้
  ได้รับความรู้เรื่องขั้นตอนการทำงานของนักออกแบบ คือ ส.1-ส.3 ซึ้งเน้นในเรื่องการสืบค้นข้อมูล ร่างแบบ และ สรุปมาในรูปแบบของผลงาน

  ด้านปัญญา
  ได้เรียนรู้จากการสืบค้นข้อมูลเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการออกแบบ

  ด้านทักษะความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบุลลค
  การสือค้นข้อมูลทำให้เราได้พูดคุยกับผู้ประกอบการและผู้บริโภคว่าต้องการให้เรานั้นออกแบบมาในรูปแบบไหนเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ

  ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  อาจารย์ได้สอนการใช้โปรแกรมและเทคนิกในการทำงานเพื่อนำไปปรับใช้กับงานของเรา

  ด้านทักษะวิชาชีพ
  สามารถนำความรู้ขั้นตอนการออกแบบและเทคนิคในการใช้โปรแกรมนำมาประยุกต์ใช้กับงานได้จริงและสามารถนำไปใช้กับวิชาอื่นๆในการออกแบบได้อีกด้วย

  ReplyDelete
 30. นางสาวสิริมณี แก้วลาน รหัสนักศึกษา 5411300030 กลุ่ม 102
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ http://artd3302-sirimanee.blogspot.com/

  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ต้องรู้จักมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อสังคม โดยต้องรู้จักเคารพสิทธิผู้อื่น ใช้สิทธิเสรีภาพควบคู่กับการมีหน้าที่การงาน เคารพกติกา มีความซื่อสัตย์ ไม่เอาเปรียมผู้อื่น

  2.ด้านความรู้
  มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักนำเอาเข้ามาใช้รวมกับงาน มีทักษะของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มากขึ้น ได้รู้จักการทำงานที่เป็นระบบ 3ส.ซึ่งสามารถนำกระบวนการนี้ไปใช้กับวิชาอื่นๆได้อีกด้วย

  3.ด้านปัญญา
  เรียนรู้วิธีศึกษาก่อนการทำงาน รู้จักที่มาของปัญหาแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขด้วยสติปัญญา

  4.ด้านทักษะความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบุลคล
  เรียนรู้ที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม การช่วยกันออกความคิดเห็นแบ่งปันความคิดเห็น การทำงานเป็นกลุ่มต้องมีระบบระเบียบ ไม่เอาเปรียบเพื่อนๆในกลุ่ม

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ได้เรียนรู้โปรแกรมต่างๆ เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานก่อนผลิต การออกแบบด้วยการใช้โปรแกรมกราฟฟิก นำความรู้ที่เราเรียนจากที่อาจารย์สอน สามารถปรับใช้ในการทำงานของเราจริงๆได้

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ สามารถนำวิชาความรู้ที่เรียนทำงานที่เราจะทำในอนาคตจริงๆได้

  ReplyDelete
 31. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 32. นางสาวขวัญกมล จิตต์ประเสริฐ รหัสนักศึกษา 5411312050 กลุ่ม 102
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ http://artd3302-kwankamol.blogspot.com
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ...เมื่อเรานำภาพถ่าย หรือ ตัวอักษรของผู้มาใช้งานเพื่อผลประโยชน์ด้านไหนก็ดี ควรขอบคุณเจ้าของผลงานนั้นๆ ด้วย มิใช่นำมาใช้แล้วอ้างเป็นของตัวเอง
  2.ด้านความรู้
  ตอบ...รู้จักงานทำงานแบบจริงๆ มีระบบของขั้นตอนการวิเคราะห์ ออกแบบงาน เป็นขั้นเป็นตอน และยังได้มีโอกาสได้ร่วมทำงานกันเป็นทีม รู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และต้องแก้ไขอย่างไร
  3.ด้านปัญญา
  ตอบ...รู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของการร่วมงานเป็นทีม แล้วรู้จักวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า
  4.ด้านทักษะความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคล
  ตอบ...ได้แชร์ความคิดของตนเอง แหละผู้ร่วมงานด้วยกัน รวมถึงได้ชี้จุดบกพร่องงานซึ่งกันแหละกัน
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ...ได้รู้จักขั้นตอนหรือขบวนการผลิตชิ้นงานจริง ได้อย่างอย่างถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ได้ในอนาคต
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ...ได้แสดงผลงานการออกแบบของตัวเอง ออกมาบนตัวบรรจุภัณฑ์ และเข้าใจถึงขั้นตอนกระบวนการผลิต ตั้งแต่วิธีคิด วิเคราะห์ หาปัญหา และพัฒนาตัวบรรจุภัณฑ์ของเดิมให้ดีขึ้น

  ReplyDelete
 33. นายเจษฎา ศรีบุญชู รหัสนักศึกษา 5411301913 กลุ่ม102
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ http://artd3302-jetsada.blogspot.com/

  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ : ซื่อสัตย์ต่องาน ไม่ระเมิดงานผู้อื่นมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว

  2.ด้านความรู้
  ตอบ : ได้รับความรู้ใหม่ๆ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้

  3.ด้านปัญญา
  ตอบ : คิดและแก้ไขปัญหาระหว่างขั้นตอนการทำงานอย่างถูกต้อง

  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบ : ได้ลงพื้นที่จริง และสัมภาษณ์บุคคล ที่อยู่สถานที่นั้นเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม
  และรับฟังความคิดเห็น ที่ต้องแก้ไขจากอาจารย์

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ : กระบวนการออกแบบผ่าน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่นำมาประยุกต์ใช้

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ : ความรู้ที่ได้สามารถพัฒนาเพื่อประกอบอาชีพได้

  ReplyDelete
 34. นาย พริษฐ์ เฉียงลิบ 5411306532 กลุ่ม 102

  Issuu : http://issuu.com/eciichianglib/docs/pharit-artd3302-pharit_ceramic-grou

  บล็อกสรุปการเรียนรู้:http://artd3302-pharit.blogspot.com/

  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ...ได้ความตรงต่อเวลาในการทำงาน
  2.ด้านความรู้
  ตอบ...ได้ความรู้ด้านการศึกษาและนำมาใช้งานได้ในการออกแบบ
  3.ด้านปัญญา
  ตอบ...รู้จักการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ในเวลาต่างๆ
  4.ด้านทักษะความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคล
  ตอบ...ได้แชร์ความคิดของคนหลายๆคน
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ...ได้รู้จักขั้นตอนหรือขบวนการผลิตชิ้นงานจริง ได้อย่างถูกตจ้อง
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ...ได้แสดงผลงานการออกแบบของตัวเอง และนำไปใช้ประกอบการจริงได้

  ReplyDelete
 35. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 36. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ ตรงต่อเวลา ทั้งตนเองละต่อผู้อื่น และเอาใจใส่เรื่องเวลามากขึ้น เพื่อผลงานที่ตรงต่อเวลา

  2.ด้านความรู้
  ตอบ ได้เรียนรู้วิธีสร้างบล๊อก การทำงานของเทคโนโลยีสารสนเทศ ละได้ความรู้เกี่ยวกับ Google ว่าทำอะไะได้บ้าง หรือมากกว่าหาข้อมูล

  3.ด้านปัญญา
  ตอบ ได้ฝึกคิด และจินตนาการ ออกแบบในสิ่งใหม่ๆที่ยังไม่ได้ลองออกแบบมา

  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบ การแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่น เพื่อพัฒนางานของตนเองให้ดีขึ้นไป

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ มีส่วนสำคัญอย่างมาก และนำไปประยุกค์ใช้โปรแกรมต่างๆเพื่อทำให้ผลงานสมบูรณ์ดีขึ้น และบอกถึงคนต่อๆไปได้ด้วย


  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ สามารถฝึกใช้โปรแกรมต่างๆอย่างชำนานเพื่อนำไปประกอบอาชีพได้

  นางสวา ภคพร พันสีดา 5411301616 กลุ่ม 102

  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ http://artd3302-phakkhaporn.blogspot.com/

  เว้บบล็อกการนำเสนอผลงาน http://issuu.com/mxnllerfucxer/docs/phakkhaporn-cru-dandelion-brand-bui

  ReplyDelete
 37. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ ตรงต่อเวลา ทั้งตนเองละต่อผู้อื่น และเอาใจใส่เรื่องเวลามากขึ้น

  2.ด้านความรู้
  ตอบ ได้เรียนรู้วิธีสร้างบล๊อก การทำงานของเทคโนโลยีสารสนเทศ ละได้ความรู้เกี่ยวกับ Google ว่าทำอะไะได้บ้าง หรือมากกว่าหาข้อมูล

  3.ด้านปัญญา
  ตอบ ได้ฝึกคิด และจินตนาการ ออกแบบในสิ่งใหม่ๆที่ยังไม่ได้ลองออกแบบมา

  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบ การแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่น เพื่อพัฒนางานของตนเองให้ดีขึ้นไป

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ มีส่วนสำคัญอย่างมาก และนำไปประยุกค์ใช้โปรแกรมต่างๆเพื่อทำให้ผลงานสมบูรณ์ดีขึ้น


  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ ฝึกใช้โปรแกรมให้ชำนาญนำไปประกอบอาชีพได้

  นางสาว ภคพร พันสีดา 5411301616 กลุ่ม 102

  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ http://artd3302-phakkhaporn.blogspot.com/

  เว้บบล็อกการนำเสนอผลงาน http://issuu.com/mxnllerfucxer/docs/phakkhaporn-cru-dandelion-brand-bui

  ReplyDelete
 38. นางสาว ชลธิชา อุปลี รหัสนักศึกษา 5411301632 กลุ่ม 102

  บล็อกสรุปการเรียนรู้ http://artd3302-chonticha.blogspot.com

  งานส่วนตัวในรูปแบบนำเสนอ http://issuu.com/349389/docs/___________________________________

  ด้านคุณธรรม จริยธรรม

  อาจารย์ได้บอกถึงการ ที่จะนำงานคนอื่นมาใช้ ให้ระวัง และควรมีมารยาทในการ ขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้พัฒนางานต่างๆ รวมทั้งต้องให้เครดิตแก่ผู้ที่คิดค้นด้วย

  ด้านความรู้
  ได้มีการสืบค้นข้อมูลของ งานออกแบบใดๆก็ตาม ต้องมีที่มาที่ไป มีแบบร่าง สรุปผลงาน ซึ่งเป็นสิ่งบ่งบอกให้รู้ว่า เราเป้นผู้ออกแบบจริง มีวิธีการคิดต่างๆแสดงออกมา

  ด้านปัญญา
  ได้มีการตรวจงานทุกสัปดาห์แล้วมีการ ติเพื่อให้นักศึกษานำงานของตนเองไปพัฒนาต่อให้ดียิ่งๆขึ้นไปทุกสัปดาห์

  ด้านทักษะความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  มีการร่วม ทำงานกันเป็นกลุ่ม ซึ่งงานกลุ่มทำให้รู้เลยว่า ต้องมีความอดทน พูดคุยเข้าหากัน ปรึกษา แก้ปีญหาต่างๆที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งทำให้เพื่อนๆสนิทกันมากขึ้น

  ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  อาจารย์ได้สอนถึงการออกแบบ บรรจุภัณฑ์ที่ทำได้เองใน สเก็ตอัพ การขึ้นบล๊อกกล่องต่างๆ

  ด้านทักษะวิชาชีพ
  การเรียนในเทอมนี้เป็นการศึกษา สืบค้น แบรนด์ต่างๆ ซึ่งอาจารย์ให้นำแบรนด์ต่างๆของเขามาพัฒนาเพื่อ ให้การขายดีขึ้น อีกทั้งยังมีการสร้างแบรนด์ของตนเองเพื่อมาต่อสู้การตลาดกับแบรนด์ที่ตัวเองได้พัฒนาไปตั้งแต่แรก

  ReplyDelete
 39. นาย พีระกานต์ จรูญประเสริฐ 5411306540กลุ่ม 102

  http://issuu.com/bankpeerakan/docs/

  บล็อกสรุปการเรียนรู้:http://artd3302-peerakan.blogspot.com

  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ...ไม่ขโมยความคิดคนอื่นมีความซื่อสัตย์
  2.ด้านความรู้
  ตอบ...ได้ความรู้เกี่ยวกับการออกเเบบ
  3.ด้านปัญญา
  ตอบ...พัฒนาเเละกระบวนการคิด
  4.ด้านทักษะความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคล
  ตอบ...ได้แชร์ความคิดเเละการทำงานเป๋นกลุ่ม
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ...ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำงาน
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ...ได้นำความร฿้ไปใช้ในอนาคตได้

  ReplyDelete
 40. นาย สุธิรักษ์ นาคสุทธิ 5411301848 กลุ่ม 102
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ. ได้เรียนรู้ว่า การนำฟอนต์ของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ นั้นผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
  2.ด้านความรู้
  ตอบ.ได้ความรู้ในการออกแบบ Logo การใช้หลัก 3ส การวางแผ่นในการทำงานเป็นขั้นตอน
  3.ด้านปัญญา
  ตอบ.ได้เรียนรู้ การนำเสนอ และแนวทางในการออกแบบ
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบ.ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ได้ฝึกความสามัคคีในพวกพ่อง และได้สานสัมพันธะมิตรที่ดี
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ.ได้เรียนรู้การใช้โปรแกรมและเทคนิคในการทำงานต่างๆ เพื่อนำไปใช้งานได้จริงในอนาคต
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ.ได้นำความรู้ทางด้านการใช้โปรแกรมและเทคนิคในการคิดการออกแบบต่างๆนำมาใช้ในวิชาชีพได้จริง
  นาย สุธิรักษ์ นาคสุทธิ 5411301848 กลุ่ม 102
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ในรายวิชานี้
  http://artd3302-sutirak.blogspot.com/
  http://issuu.com/sutirak2533/docs/presentation

  ReplyDelete
 41. นางสาวกิรตภัส มิตรวิจารณ์ 5411301772 กลุ่ม 102

  บล็อก http://artd3302-kiratapat.blogspot.com/

  issuu.com/kiratapat9/docs/___________________________________?e=9392423/4948675

  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  - โทษของการนำผลงานคนอื่นมาลอกเลียน ดัดแปลง

  2.ด้านความรู้
  - ได้รู้วิธีการใช้โปรแกรมมากขึ้น เริ่มมีแนวคิดอะไรต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอน

  3.ด้านปัญญา
  - การแก้ไขงานแต่ละอาทิตย์ การพัฒนารองเท้าและกล่องให้ดูดีมากขึ้น

  4.ด้านทักษะความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคล
  - การแชร์กันระหว่างกลุ่ม การติดต่อประสานงานกับเจ้าของแบรนด์และเจ้าของกิจการต่างๆ ที่ได้ไปขอความรู้เรื่องการทำรองเท้ามา

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - การคิดคอนเซ็ป การสร้างบรรจุภัณฑ์ทั้งในคอมและของจริง

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  - ได้ทำกล่องบรรจุภัณฑ์ออกมาจริงๆ ได้ทำรองเท้าของจริง

  ReplyDelete
 42. นาย นนทพัทธ์ เคล้าเครือ 5411302002 กลุ่ม 102

  เวปบล๊อคสรุปผลการเรียนรู้ http://artd3302-nontaphat.blogspot.com/

  รูปแบบนำเสนอ http://issuu.com/nontaphatklaokrue/docs/___________________________________
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ...ซื้อสัตย์ต่องานและตรงต่อเวลา
  2.ด้านความรู้
  ตอบ...ได้หลักการออกแบบและสามารถนำไปปฎิบัติจริงได้
  3.ด้านปัญญา
  ตอบ...รู้จักกระบวนการคิดและแก้ไขปัญหาเวลาทำงานได้ถูกต้อง
  4.ด้านทักษะความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคล
  ตอบ...ได้คุยกับคนหลายคนเพื่อเสนอแนวความคิดที่แตกต่างกันรู้จักการทำงานเป็นทีม
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ...ได้เข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้ออกแบบต่างๆและสามารถนำมาทำงานจริงได้ถูกต้อง
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ...สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในการออกแบบจริงและสามารถนำแนวความคิดต่างที่ได้รับไปคิดต่อยอดได้ในการทำงานจริง

  ReplyDelete
 43. นาย ทศพร บรรณทอง รหัสนักศึกษา 5411302036 กลุ่ม 102
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ http://artd3302-todsaporn.blogspot.com/
  http://artd3302-todsaporn.blogspot.com/
  ส่งเอกสาร digital publishing ที่ http://issuu.com/todsaporn
  http://issuu.com/todsaporn/
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ...ทราบถึงการเคารพสิทธ์ในการนำฟอนต์หรือภาพต่างๆไปใช้กระกอบการทำงานที่ไม่ละเมิดสิทธ์ของผู็อื่น
  2.ด้านความรู้
  ตอบ...ได้ทราบถึงการทำงานในลักษณะเป็นทีมและคนเดียวในแบบของการประฎิบัติงานจริง และนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อีกด้วย
  3.ด้านปัญญา
  ตอบ...รู้จักการแก้ปัญหาต่างๆ และการบริหารเวลา
  4.ด้านทักษะความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคล
  ตอบ...ได้ทำงานในรูปแบบของการทำงานเป็นทีม ได้แชร์ความคิดของตนเอง แหละผู้ร่วมงานด้วยกัน รวมถึงรับฟังจุดบกพร่องงานซึ่งกันแหละกัน
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ...ได้เรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาช่วยในการประฎิบัติงาน และการสรุปข้อมูล
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ...สามารถทำงานได้จริงและนำไปประกอบวิชาชีพในอนาคตในภายภาคหน้าได้

  ReplyDelete
 44. 1. ด้านคุณธรรม
  - การมีจรรยาบรรณในการออกแบบมีจิตใต้สำนึกไม่ละเมิดสิทธิงานของผู้อื่นมาใช้เป็นส่วนตัว

  2. ด้านความรู้
  - มีความรู้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เข้าใจถึงการสืบค้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ ทำให้รู้จักคิดวิเคราะห์ของข้อมูลบรรจุภัณฑ์ที่ได้สืบค้นมา และรู้วิธีการสร้างสรร์เพื่อนำไปพัฒนาหรือต่อยอดจากแบบเดิม

  3. ด้านปัญญา
  - รู้จักการคิดวิเคราะห์ การใช้ความคิดในการแก้ไขปัญหาทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์

  4. ด้านทักษะความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  - การรู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงานและรู้จักการฟังความคิดเห็นจากคนอื่นเพื่อแชร์ความคิดของแต่ละคนที่มีต่องานเพื่อให้ได้งานมาที่สมบูรณ์แบบที่สุด

  5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - การเรียนรู้โปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ การใช้ทักษะทำงานในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับและเหมาะสมกับงานออกแบบ ฝึกทักษะในการใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างสรรค์ด้านผลงานในการออกแบบ

  6. ด้านทักษะวิชาชีพ
  - สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้ การรู้จักมีแนวคิดวิเคราะห์ ในทางด้านการออกแบบมากขึ้น สามารถนำไปประกอบวิชาชีพในภายภาคหน้าได้ทั้งนี้ต้องรู้ถึงขั้นตอนในการปฎิบัติและการออกแบบในการทำงานได้อย่างแท้จริง

  นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง 5411301905 กลุ่ม 101
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ในรายวิชานี้คือ http://artd3302-suttinee.blogspot.com/

  ReplyDelete
 45. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 46. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ การที่เราจะนำ ภาพ ฟอร์น หรือสิงอื่นๆที่เราไม่ได้คิดสร้างสรรค์ขึ้นมาเองควรจะทำการขออนุญาติเจ้าของเสียก่อน

  2.ด้านความรู้
  ตอบ ได้รู้ถึงกระบวนการการออกแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ที่ถูกต้องว่าควรทำอย่างไร

  3.ด้านปัญญา
  ตอบ ได้ใช้สติปัญญาในการคิดวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลต่างๆก่อนจะนำมาสร้างเป็นผลงานจริง

  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบ ได้เรียนรู้กระบวนการการลงพื้นที่จริงเพื่อพูดคุยถึงปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการ และได้เรียนรู้ถึงการทำงานเป็นกลุ่มการแบ่งหน้าที่ต่างๆในการทำงานกับคนหมู่มาก

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและซอฟแวร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและสามรถนำไปใช้งานได้จริงอย่างถูกต้อง


  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ สามรถนำความรู้และประสบการณืต่างที่ได้นำไปใช้ประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการการออกแบบ

  นาย กฤษณะ เลาศรีรัตนชัย 5311322456 กลุ่ม 101
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ในรายวิชานี้ชื่อ http://artd3302-kidsana.blogspot.com/

  ReplyDelete
 47. นางสาว ชมพูนุช ศรีมคล 5211303127 กลุ่ม 201
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ในรายวิชานี้ชื่อ http://artd3302-chompunuch.blogspot.com/

  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ ไม่ขโมยความคิดของคนอื่นมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเอง

  2.ด้านความรู้
  ตอบ ได้เรียนรู้วิธีสร้างเวปบล็อค แต่งบล็อค และได้เรียนรู้ถึงกระบวนการการออกแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ที่ถูกต้องว่าควรทำอย่างไร ได้รู้วิธีการสร้างแบรน โลโก้

  3.ด้านปัญญา
  ตอบ ทำให้มีสติก่อนการทำงาน มีความรู้เพิ่มเติม ได้คำแนะนำจากอาจารย์มากมาย

  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบ ได้เรียนรู้ถึงการทำงานเป็นกลุ่มการแบ่งหน้าที่ต่างๆในการทำงานกับคนหมู่มาก

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ ได้รู้จักขั้นตอนหรือขบวนการผลิตชิ้นงานจริง ได้อย่างถูกต้อง

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนนำไปใช้งานได้จริง

  ReplyDelete
 48. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 49. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม

  ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ของผู้อื่น ที่มีอยู่ในโลกออนไลน์ และตามสถานที่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็น ฟอนต์ รูปภาพ บทความ ฯลฯ ถ้ามีการนำมาใช้ ก็จะต้องมีการใส่เครดิตของเจ้าของเสมอ

  2.ด้านความรู้

  รู้จักการ เตรียมตัวในการที่จะเริ่มออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น 3ส. หรือการหาความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่าง ที่ไม่เคยรู้มาก่อน

  3.ด้านปัญญา

  รู้จักการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในงานออกแบบ

  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

  ได้ทำกิจกรรมรวมกลุ่ม ร่วมกันคืดวิเคราะห์ และร่วมกันพัฒนางานอย่างเต้มความสามารถ

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ได้เรียนรู้ระบบต่างๆที่ช่วยส่งเสริม และใช้ในการสื่อสารและออกแบบหลากหลายมากขึ้น ทำให้ช่วยวิเคราะห์งานออกแบบออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้น เช่นเว็ปบรรจุภัณฑ์ต่างๆที่สืบค้น

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ

  ได้นำไปใช้ในชีวิตจริง เช่น การวิเคราะห์เครื่องอุปโภคบรืโภคต่างๆ สามารถหาข้อมูลและวิเคราห์เพื่อความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน ทางด้านวิชาชีพสามารถนำระบบ 3ส. มาใช้ในงานที่ทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

  นายสุริยา แก่นสุขะ 5021300917 กลุ่ม 201
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ในรายวิชานี้ชื่อhttp://artd3302-suriya.blogspot.com/

  ReplyDelete
 50. นางสาวจันทนา อาษาศรี 5211308589 กลุ่ม 201
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ในรายวิชานี้ชื่อ http://artd3302-juntana.blogspot.com/

  1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  - ได้มีความคิดที่เป็นของตัวเอง ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น

  2. ด้านความรู้
  - ได้ความรู้ได้รู้ถึงกระบวนการการออกแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ที่ถูกต้องว่าควรทำอย่างไร

  3. ด้านปัญญา
  - ได้รู้จักการทำงานเป็นขั้น เป็นตอน ตามหลัก 3 ส และมีกระบวนการคิดพิจารณา รอบคอบยิ่งขึ้น

  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  - ได้รู้จักการศึกษา กรณีศึกษา ของของคนอื่นเพื่อมาพัฒนาผลงานของตัวเอง และได้รู้จักการจัดการหน้าที่ในการทำงานกลุ่มร่วมกับผู้อื่น

  5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์- ได้รู้จักโปรแกรมต่างๆ ที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อนในการสร้างสรรค์ผลงาน

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  - สามารถนำวิชาที่เรียนรู้มาไปใช้จริงได้ และรู้หลักการทำงาน ARTWORK ก่อนส่งโรงพิมพ์ ต่อไป

  ReplyDelete
 51. เรียนครั้งนี้ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากครับเนื่องจากมีความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนในวิชานี้อย่างจริงจังเผื่อภายภาคหน้ามีโอกาสจะได้นำไปใช้ในชีวิตการงานต่อไป ขอบขุณครับ

  ReplyDelete
 52. นายพีรติ จึงประกอบ 5211306815 กลุ่ม 201
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ในรายวิชานี้ชื่อ http://artd3302-peerati3302.blogspot.com/

  1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  - มีความรับผิดชอบต่อการทำงานที่ได้รับมอบหมายของอาจารย์อย่างมีวีนัยและเคร่งครัดเพราะจะทำให้ตัวนักศึกษาเป็นบุคคลที่ดีต่อสังคมต่อไป

  2. ด้านความรู้
  - ได้ความรู้ได้รู้ถึงกระบวนการการออกแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ที่ถูกต้องว่าควรทำอย่างไรและแง่คิดในแง่มุมอื่นอีกมากมาย

  3. ด้านปัญญา
  - ได้รับรู้ความรู้ใหม่ๆที่ตัวเราเองรู้และคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ แต่ผลสุดท้ายก็ทำมาเสนออาจารย์ได้ทุกครั้งไป

  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  - ได้รู้จักการศึกษา กรณีศึกษา ของของคนอื่นเพื่อมาพัฒนาผลงานของตัวเองและยังมีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับคนอื่นเป็นอย่างดี

  5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์- ได้รู้จักโปรแกรมต่างๆ ที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อนในการสร้างสรรค์ผลงานให้โดเด่นยิ่งขึ้น

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  - สามารถนำวิชาที่เรียนรู้มาไปใช้จริงได้ และรู้หลักการทำงาน ARTWORK และกระบวนการทำงานต่อไป

  ReplyDelete
 53. นางสาวศิริภัทร์ ทองสุขนอก 5211304174 กลุ่ม 201
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ในรายวิชานี้ชื่อ http://artd3302-siripat.blogspot.com/

  1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  - รู้จักความรับผิดชอบในการศึกษาและเรียนรู้ความคิดของผู้อื่น โดยการให้เครดิตเจ้าของผลงานนั้นๆ

  2. ด้านความรู้
  - ได้การทำงานที่เป็นกระบวนการและความรู้ที่นำมาเสริมสร้างระบบในการทำงานจริง

  3. ด้านปัญญา
  - การคิดให้รอบคอบ ในกระบวนการทำงาน

  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  - จากการร่วมงานกันเป็นกลุ่ม ทำให้ได้แชร์ความคิดซึ่งกันและกัน ทำให้รู้ถึงน้ำใจของเพื่อนๆมากขึ้น

  5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์
  - รู้จักการคำนวน และคิดด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งถ้าผิดพลาด จะไม่สามารถใช้งานได้จริง

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  - จากการเรียนรู้การทำงาน สามารถใช้ได้จริงในอนาคต

  ReplyDelete
 54. นางสาวพลอยไพรรินทร์ ปานมี รหัสนักศึกษา 5213000515 กลุ่ม 201
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ http://artd3302-ploypairin.blogspot.com/

  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  -รู้จักมีความรับผิดชอบต่อตนเอง โดยต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น รู้จักเคารพกติกาและความซื่อสัตย์ต่องานที่ทำ

  2.ด้านความรู้
  -รู้จักการทำงานอย่างเป็นระบบและขั้นตอนอย่างถูกต้อง และมีเหตุผลต่อความคิดสร้างสรรค์ที่นำมาออกแบบอย่างมีหลักการและพัฒนาอย่างมีคุณภาพ

  3.ด้านปัญญา
  -ได้เรียนรู้และสืบค้นข้อมูลสิ่งที่เราำำกำลังจะศึกษาและพัฒนาก่อนการทำงานเสมอ และรู้จักที่จะเอาปัญหานั้นมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาอย่างมีระบบ

  4.ด้านทักษะความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบุลคล
  -ได้เรียนรู้ที่จะใช้ความคิดเห็นต่อส่วนรวมและการทำงานกับบุคคลอื่น โดยการวางแผนร่วมกันอย่างรับฟังความคิดของผู้อื่น

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  -ได้เรียนรู้จักโปรแกรมที่ช่วยในเรื่องการออกแบบมากขึ้น และเรียนรู้ขั้นตอนการทำงานก่อนที่จะผลิตจริง โดยวิเคราะห์และศึกษาก่อนที่จะลงมือทำเสมอ

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  -สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนในวิชาอื่นๆได้อย่างมีระบบและสามารถนำวิชาความรู้ที่เรียนมานั้นพัฒนาต่อการทำงานที่เราจะต้องทำในอนาคตได้อีกมาก

  ReplyDelete
 55. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ ซื่อสัตย์ต่องาน ไม่ระเมิดงานผู้อื่นมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว

  2.ด้านความรู้
  ตอบ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

  3.ด้านปัญญา
  ตอบ ได้รู้จักการทำงานตามหลัก 3 ส และมีกระบวนการคิดพิจารณา สามารสร้างสรรค์งานและพัฒนาต่อยอดได้

  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบ การรู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์
  ตอบ ได้รู้จักโปรแกรมต่างๆ ที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อนในการสร้างสรรค์ผลงาน

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในอาชีพได้


  แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
  นาย ภูริทัต มีสมบัติ รหัส 5211301329 กลุ่ม 201

  1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ในรายวิชานี้ชื่อที่อยู่ URL:......
  http://artd3302-puritud.blogspot.com/


  2.และได้สรุปผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคล ส่งเอกสาร digital publishing เอาไว้ืั้ issuu.com/...เชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่่นี้คือ...
  http://issuu.com/puritud/docs/____________________________________fcb72e4fb0f91c

  ReplyDelete
 56. นายวิศรุต เย็นเจริญ 5211310890 กลุ่ม 201
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ในรายวิชานี้ชื่อ http://artd3302-visarut.blogspot.com/

  1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  - มีความคิดเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ช่วยเหลือกันและกัน และการรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเอง

  2. ด้านความรู้
  - ได้เรียนรู้ถึง บรรจุภัณฑ์ที่เป็นสากลทั่วโลกโดยใช้ให้เป็นประโยชน์เป็นแนวทางการศึกษาของเราได้

  3. ด้านปัญญา
  - ฝึกหารคิด การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและแก้ไขปัญหาที่เกิด

  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  - ได้รู้ระบบการทำงานเป็นกลุ่ม เป็นทีมพูดคุยช่วยเหลือกัน

  5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์- ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่ยังไม่เคยได้ลอง เช่นแนวทางการออกแบบการใช้โปรแกรมต่างๆ

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  - ได้เรียนรู้จักการทำงานจริงในระบบงานของจริงวัสดุของจริง

  ReplyDelete
 57. แจ้งชื่อ นายกำพล ตันแดง รหัส5111302203 กลุ่มเรียน201
  นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง

  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  -ไม่ขโมยความคิดผู้อื่น
  2.ด้านความรู้
  -ได้รับรู้กระบวนการการศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
  3.ด้านปัญญา
  -ได้รับใช้ความคิดสร้างสรรค์ใรการออกแบบ
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  -การดำเนินงานเป็นกลุ่มศึกษาข้อมูลเป็นกลุ่ม
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  -การเริ่มความด้วยหลักต่างๆที่ศึกษามา
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  -ได้เข้าหาลูกค้าหาข้อมูล การใช้ทักษะที่มีประโยชน์ต่อวิชาชีพ

  ReplyDelete
 58. นาย วนคม อุณหภิรมย์ รหัสนักศึกษา 5111302435 กลุ่ม 301
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ในรายวิชานี้ชื่อ http://artd3302-wanakom080.blogspot.com
  1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  - ทำให้เกิดความซื่อสัตย์ต่อความคิดของตนเอง เกิดความสามัคคีในหมู่นักศึกษาด้วยกันในการทำงานกลุ่ม

  2. ด้านความรู้
  - ได้เรียนรู้การทำงานจริง และได้คำแนนนำเพิ่มเติมในสิ่งที่เราคิดมาจากอาจารย์

  3. ด้านปัญญา
  - เกิดความคิดวิเคราะห์ในการทำงานแต่ละงานอย่างถี่ถ้วน

  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  - เกิดความร่วมมืิกันทำงาน และความสามัคคีกันในการทำงานร่วมกัน

  5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์
  - รู้จักการคำนวน และคิดด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งถ้าผิดพลาด จะไม่สามารถใช้งานได้จริง

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  - จากการเรียนวิชานี้ เราสามารถในไปประกอบวิชาชีพได้จริงในอนาคต

  ReplyDelete
 59. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ : เรียนรู้ความซื่อสัตย์ในการสร้างผลงานออกแบบ ไม่ควรลอกเลียนงานจากผู้อื่น

  2.ด้านความรู้
  ตอบ : นำความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการทำงานของเรา เเละเเนวคิดใหม่ๆในการสร้างงาน เพื่อความแปลกใหม่ของผลงาน

  3.ด้านปัญญา
  ตอบ : มีการคิดในการทำงานเป็นขั้นตอน เเละมีการศึกษางานก่อนที่จะลงมือทำในการทำงาน

  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบ : ได้พูดคุยและสัมผัสประสบการณ์จริงจากการลงพื้นที่ศึกษาที่จังหวัดชัยนาท ควรทำงานอย่างไร ควรพูดอย่างไรเพื่อที่จะนำความรู้ที่เราได้รับมาสร้างผลงานบรรจุภัณฑ์

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ : ฝึกการใช้สื่อสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เรียนรู้โปรแกรมในการทำงานมากขึ้น

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ : สามารถนำไปใช้ได้ในการทำงานจริงๆของเราเป็นอย่างมาก เเละนำความรู้ที่เราได้เรียนไปสามารถปรับใช้ในการทำงานของเราจริงๆได้

  นายพิศรุต เอี่ยมรักษา จันทร์เกษม กลุ่ม 201
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ในรายวิชานี้ชื่อ artd3302-pisruth.blogspot.com

  ReplyDelete
 60. นางสาวณัฐณิชา อัครเดชะนันท์ 5211312342 กลุ่ม 201
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ในรายวิชานี้ชื่อ http://artd3302-nathnichaakkara.blogspot.com/

  1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  - มีความตรงต่อเวลา มีระเบียบและความรับผิดชอบ

  2. ด้านความรู้
  - ได้รู้ถึงกระบวนการการออกแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ว่าต้องทำอย่างไร วิธีการดำเนินงานจริง

  3. ด้านปัญญา
  - ได้มีการใช้ความคิดในด้านการออกแบบ และการคำนวณในการทำงาน

  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  - ได้รู้จักการทำงานแบบหมู่คณะ มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

  5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ - ได้มีการใช้ความคิดมากขึ้น เกี่ยวกับการคำนวณงาน และคิดงาน ได้ทักษะใหม่ที่ไม่รู้มาก่อน

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  - สามารถนำวิชาเรียนมาใช้ได้จริง ได้รู็ถึงการทำงานต้ิงมีความรอบคอบก่อนที่จะส่งไฟล์งาน

  ReplyDelete
 61. นางสาวหัตถวดี สังฆธรรม 5211304448 กลุ่ม 201
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ในรายวิชานี้ชื่อ http://artd3302-hattawadee.blogspot.com/

  1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองมากขึ้นจากวิชาที่ได้เรียน

  2. ด้านความรู้
  - ได้ศึกษาและทำงานในขั้นตอนต่างๆจริง และเรียนรู้ขั้นตอนการออกแบบเพิ่มมากขึ้นและสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้

  3. ด้านปัญญา
  - เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีความละเอียด รอบคอบ เปิดโลกความคิดและรับความคิดในการทำงานมากขึ้น

  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  - จากการร่วมงานกันเป็นกลุ่ม ทำให้ได้รู้จักความรับผิดชอบ การแบ่งหน้าที่ การประสานงาน การพูดคุยและยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นมากขึ้น

  5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์
  - รู้จักการศึกษาข้อมูลให้ละเอียด การวิเคราะห์ข้อมูลที่สืบค้นมา มีความรู้และความรอบคอบมากขึ้น

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  - มีความรู้เพิ่มเติมในทักษะการทำงาน มุมมองการทำงานเพิ่มมากขึ้น

  ReplyDelete
 62. นายชัยพจน์ กองสวัสดิ์กลุ่ม 201
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ในรายวิชานี้ชื่อhttp://artd3302-chaipot.blogspot.com/

  1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  - ได้พัฒนาตนให้เป็นคนตรงต่อเวลาในการมาเรียนและระเบียบวินัยต่างๆมากขึ้น

  2. ด้านความรู้
  - ได้ความถึงกระบวนการขั้นตอนของการคิด วิเคราะห์

  3. ด้านปัญญา
  - ได้เรียนรู้ถึงหลักการออกแบบและเทคนิคในการทำงานมากมาย

  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  - มีการพูดคุยกับคนอื่นเรื่องงานและปรึกษาการคิดและการทำงาน

  5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์
  - ทำให้ในการทำงานมีการวิเคราะห์การออกแบบและกรณีการศึกษาได้มาก

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  - นำความรู้ที่ได้มาไปประกอบการวิชาชีพได้จริงเพราะมีการเรียนรู้จากการทำงานจริง

  ReplyDelete
 63. นายดุสิต มณียัง 5211300610 กลุ่ม 201
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ในรายวิชานี้ชื่อ http://artd3302-dusit.blogspot.com/
  งานนำเสนอ
  http://issuu.com/dusit.maneeyoung/docs/___________________________________

  Present
  https://docs.google.com/presentation/d/1l8gW9k3ImjpyrCUBuiw1xmGWrnU-jB_wIcDH_BAB89w/edit#slide=id.p

  1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  - ได้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย ได้รับรู้ถึงสิ่งที่ได้ทำเพื่อชุมชน
  2. ด้านความรู้
  - ได้ความรู้ได้รู้ถึงกระบวนการการออกแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์อย่างถูกต้องตามกระบวนการ การออกแบบ

  3. ด้านปัญญา
  - ได้รับรู้ถึงการสืบค้นข้อมูล ตั้งสมมุติฐานที่แท้จริง ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานได้ตามกระบวนการขั้นต่อไป

  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  - ได้รู้จักการเข้าใจของผู้ประกอบการจริง ได้รู้วิธีการขายของพ่อค้า แม่ค้า ได้พูดคุยกะคนแปลกหน้าเพื่อที่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาทำงาน

  5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์- ได้รู้จักโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการออกแบบ ที่ได้จากอาจารย์ผู้สอน

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  - ได้ทำงานจริง กับผู้ประกอบการจริง ได้รับความรู้ไปเต็มๆ

  ReplyDelete
 64. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ : ได้เรียนรู้ถึงความ มีความคุณธรรม ของผู้ประกอบการ ที่คอยช่วยเหลือ

  2.ด้านความรู้
  ตอบ : ได้ความรู้เกี่ยวกับการ ออกแบบศึกษาบรรจุภัณฑ์ต่างๆ มากขึ้น

  3.ด้านปัญญา
  ตอบ : มีการศึกษาค้นคว้า การทำงานเป็นขั้นตอน

  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบ : ได้พบเจอและพูดคุยศึกษากับผู้ประกอบการ มีความร่วมมือกันทำงานกลุ่ม

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ : ได้ฝึกใช้เทคนิคต่างๆ ในโปรแกรม และระบบต่างๆ ทางเทคโนโลยี

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ : สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงหรือต่อยอดกิจการของตนเองได้

  นายอรรถพล พลเยี่ยม จันทร์เกษม กลุ่ม 201
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ในรายวิชานี้ชื่อ artd3302-attpol.blogspot.com

  ReplyDelete
 65. นายอรรถวิทย์ วงษา 5211311336 กลุ่ม 201
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ในรายวิชานี้ชื่อ http://artd3302-attawit.blogspot.com/

  1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  - ทำให้นักศึกษาได้มีความตรงต่อเวลา ความขยัน ตั้งใจ และ อาจารย์ได้สอนให้นักศึกษารู้ทำงานด้วยตัวเอง ด้วยความตั้งใจ

  2. ด้านความรู้
  - ได้รับความรู้ใหม่ๆ ดดย อาจารย์ได้รู้จักให้นักสึกษา ได้รองผิด รองถูก หาความรู้และรองทำโปรแกรมต่างๆ

  3. ด้านปัญญา
  - ทำให้ได้รองผิดรองถูกต่างๆ ทำให้ได้รู้จักได้รองฝึกตัวเอง

  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  - จากการที่ได้ร่วมงานกันแบบกลุ่ม ทำให้ได้แชร์ความคิดซึ่งกันและกัน ทำให้รู้ถึงการช่วยเหลือ การแบ่งงาน หน้าที่ต่างๆ และเมื่อได้มาทำเดี่ียวจึงพร้อมและทำได้อย่างเต็มความสามารถ

  5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์
  - ทำให้ได้รู้จักรการคำนวน การคิดหาสิ่งใหม่ๆ การคิดต่าง และการที่พร้อมจะเปิดรับสิ่งใหม่

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  - ทำให้สามารถนำไปประกอบอาชีพจริงได้ ทำให้รู้ในสิ่งต่างๆ ทั้งขบวนการผลิต
  การออกแบบ การคิดถึงวัสดุต่างๆที่จะนำมาทำเป็น บรรจุภัณฑ์ การเริ่มต้นของการที่จะพบกับอุบปสรรคต่างๆ ขอบคุณวิชานี้ และ ขอบคุณอาจารย์ คับ

  ReplyDelete
  Replies
  1. ผลงา่นโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์
   งานเดี่ยว
   http://issuu.com/attawitwong/docs/__________________________________

   Delete
 66. นางสาว พิมลรัตน์ แสงรูจีย์ 5211311286 กลุ่ม201 เวปบล๊อคในรายวิชานี้ http://artd3302-pimonrat.blogspot.com/

  1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  - ทำให้เห็นว่าการเรียนการสอบต้องซื่อสัตย์ ไม่โกงคะเนนเพราะอาจารย์ ให้เราเป็นคนบอกคะเเนนเอง ดังนั้นจึงเรียนรู้จากวิชานี้ได้มาก

  2. ด้านความรู้
  - เรียนรู้เเละพัฒนาในการเรียนวิชาบรรจุภัณฑ์ ให้เข้าใจเเละเรียนรู้ในการเรียนการสอนในคาบต่างๆ เพราะอาจารย์สอนทั้งปฎิบัติเเละทษฎี ให้เข้าใจง่ายเเละสามารถทำตามได้

  3. ด้านปัญญา
  - มีความคิดที่ออกจากกรอบ เเละเเตกต่างในการเรียนวิชานี้ มีทักษะมากขึ้น สามารถพัฒนาสติปัณญาของเราให้เข้าใจวิชานี้ หลายๆอย่างจากที่ไม่เคยรู้ไม่เคยทำ
  ก็ได้ทำเเละเรียนรู้ เพราะอาจารย์เเนะนำเเละชีเเนะต่างๆนงานที่เราทำเป็นอย่างดี

  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  - เรียนรู้ได้จากงานกลุ่มว่าถ้าไม่สามัคคีกันก็จะไม่ประสบผลสำเร็จ งานกลุ่มทำให้เราได้เรียนรู้น้ำใจของเเต่ละคนและนิสัยใจคอของเเต่ละคนอีกด้วย ว่าใครเป็นไง แบ่งหน้าที่ของเเต่ละคน เเละเเต่ละคนสนใจที่จะทำงานหรือไม่

  5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์
  - ได้เรียนรู้ออกแบบเเละพัฒนาผลิตภัณฑ์จริงให้เข้าใจถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
  ในงานเเต่ละงานที่อาจารย์มอบหมายให้

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  - จากการที่ได้เรียน สามารถนำไปใช้ได้จริงในอนาคต เเละสามารถฝึกฝนไปใช้ในอาชีพได้ จากที่ทำไรไม่ค่อยเป็น พอเรียนวิชานี้ความสามารถทักษะ เรื่มดีขึ้น เพราะได้สอนอะไรหลายๆอย่างได้ดี

  ReplyDelete
  Replies
  1. http://issuu.com/pimonrat/docs/pimonrat.docx

   Delete
  2. ผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคล

   Delete
 67. นางสาวภัสวรรณ อุดหนุน 5211304752 กลุ่ม 201
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ในรายวิชานี้ชื่อ http://artd3302-patsawan.blogspot.com/

  1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  - ทำให้นักศึกษามีความคำรพสิทธิของคนอื่น ในการนำรูปภาพหรือการนำสิ่งต่างๆมาใช้ในการทำงาน รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบ

  2. ด้านความรู้
  - ได้รับทราบถึงเว็บไซต์ ความรู้ใหม่ๆ ได้การแนะนำจากอาจารย์ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น และการแนะนำในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

  3. ด้านปัญญา
  - รู้จักการคิดวิเคราะห์ ละเอียด รอบคอบ ได้รู้วิธีการคิด การทำ การสร้างสรรค์งาน
  ในการทำงานมากขึ้น

  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  - ทำให้รู้จักความสามัคคีและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้สนิทสนมและรู้จักนิสัยใจคอกันมากขึ้น

  5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์
  - ได้รู้จักการคิดวิเคราะห์ ความละเอียด รอบคอบในการทำงานในวันข้างหน้า

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  - ทำให้นักศึกษาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือสามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปได้

  ReplyDelete
  Replies
  1. ผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคล http://issuu.com/patsawan/docs/___________________________________

   Delete
 68. 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม : ได้การตรงต่อเวลา การรับผิดชอบในการทำงาน
  2. ด้านความรู้ : ได้เรียนรู้โปรแกรมการทำงานเพิ่มขึ้น สอนการใช้งาน Sketchup และโปรแกรมอื่น ๆ
  3. ด้านปัญญา : ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมาก
  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล : ได้เรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะ การทำงานที่ต้องใช้ความเข้าใจกับผู้อื่น และการแจกจ่ายงานอย่างเป็นระบบ
  5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ : ได้เรียนรู้การวิเคราะห์การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ ตามขั้นตอน อย่างชัดเจน
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ : ได้เรียนรู้เหมือนการทำงานจริง ๆ การวางแผน

  ReplyDelete
 69. 1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  -ความรับผิดชอบ ไม่ลอกความคิดใคร
  2 ด้านความรู้
  รู้จักใช้โปรแกรม และกระบวนการคิด วิเคราะห์ การทำงาน
  3 ด้านปัญญา
  - ได้ความรู้จากการใช้โปรแกรม ขั้นตอนการทำงานที่ใช้ ปฏิบัติได้จริง
  4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  การแลกเปลี่ยนความคิด กับเพื่อนร่วมงาน
  5 . ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์
  -สามารถเรียนรู้และวางแผนการทำงานได้
  6 ด้านทักษะวิชาชีพ
  นำทักษะที่ได้ไปใช้ในการทำงานได้จริง

  ReplyDelete
 70. นายปราณันต์ ปานชนะ 5211301030 กลุ่ม 201
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ในรายวิชานี้ชื่อ http://artd3302-pranan.blogspot.com/

  1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  - ได้พัฒนาความรับผิดชอบต่องานสิ่งที่ได้รับมอบหมาย และทำให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราซื่อสัตย์ ความดีนั้นจะส่งผลดีต่อตัวเราเอง

  2. ด้านความรู้
  - ได้ความรู้ได้รู้ถึงกระบวนการการออกแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ และอีกหลายๆอย่างถูกต้องตามกระบวนการ การออกแบบ

  3. ด้านปัญญา
  - มีข้อมูล มีการวางแผนการคิดการออกแบบ ตั้งสมมุติฐานที่แท้จริง ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานไปตามกระบวนการขั้นต่อไป

  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  - เริ่มต้นจากการทำงานเป็นกลุ่มถ้าไม่คุยกันปรึกษากัน ต่างคนต่างทำงานที่สรุปออกมาก็อาจจะไม่เกิดความภาคภูมิใจ แต่ถ้าในกลุ่มได้ทำงานร่วมกัน ไปหาข้อูลด้วยกันจากนอกสถานที่ หลายคนหลายความคิดเยอะความด้รู้ เข้าใจของผู้ประกอบการจริง ได้รู้วิธีการขายของพ่อค้า แม่ค้า ได้พูดคุยกกับผู้ประกอบการเพื่อที่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาทำงาน

  5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์
  - ได้รู้จักโปรแกรมต่างๆ ที่มีสมกับงานออกแบบ ความคล่องตัวของแต่ละโปรแกรม ที่ได้จากอาจารย์ผู้สอน และบอกเทคนิคต่างๆให้กับนักศึกษา

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  - นอกเหนือจากการสืบค้นในห้องเรียนแล้วยังได้ทำงานจริง ออกไปหาข้อมูลความต้องการของผู้ประกอบการจริง ได้รับความรู้ไปเต็มๆ

  ReplyDelete
  Replies
  1. นำเสนองาน issuu.com
   http://issuu.com/pranan.panchana/docs/___________________________2

   Present
   https://docs.google.com/presentation/d/1qhJxEx6wOMWYJFmkIrNpgVfWuUuJa36IzTV2cbJQyVE/edit#slide=id.g11b11366e_21

   Delete
 71. นายณัฐวุฒิ นุชนา รหัสนักศึกษา 5211300552 กลุ่มเรียน 201

  สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ARTD3302 การศึกษาเรียนรู้ในรายวิชาประโชน์ืี่ได้รับคือ

  1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม : ได้ฝึกความรับผิดชอบในกาเข้าเรียน การรับผิดชอบในการทำงาน
  2. ด้านความรู้ : ได้พัฒนาทักษะในการใช้โปรแกรมต่างๆ กับงานหลากหลายรูปแบบ
  3. ด้านปัญญา : มีความรู้มากกว่าก่อนที่จะเรียนวิชานี้
  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล : ได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีม และการแบ่งหน้าที่กันอย่างลงตัว
  5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ : ทำให้รู้จักการคิดวิเคราะห์ การวางแผนก่อนการทำงาน
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ : สามารถนำความรู้ที่ได้ตั้งแต่ต้นเทอมตลอดจนปลายภาคเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัวในรายวิชา:http://artd3302-nattawutnuchana.blogspot.com/

  ผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคล:http://issuu.com/golfza555/docs/final_artd3302-nattawut-nuchana

  ผลงาน issuu ทั้งหมดทั้งเทอม : http://issuu.com/golfza555

  ReplyDelete
  Replies
  1. โครงการการออกแบบสร้างสรรค์และออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นการบริการงานออกแบบแก่ชุมชน ตามโครงงาน โครงการบริการงานออกแบบเพื่อชุมชน ( Chandra Comunity Art and Design Services)โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงกลุ่มไว้ที่เว็บไซต์ http://atsitcoffeecafe.blogspot.com/

   Delete
 72. นายวาที ศรีผิว รหัสนักศึกษา 5211308241 กลุ่มเรียน 201

  สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ARTD3302 การศึกษาเรียนรู้ในรายวิชาประโชน์ืี่ได้รับคือ

  1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม - ฝึกความรับผิดชอบต่อเวลาในการเข้าเรียนในแต่ละสัปดาห์ และแต่งกายตามกฎระเบียบ และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่กำหนด
  2. ด้านความรู้ - ได้พัฒนาทักษะตนเองอยู่สม่ำเสมอ กับงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละสัปดาห์
  3. ด้านปัญญา - ฝึกทักษะและพัฒนาความรู้ ให้แก่ตนเองและนำความรู้นั้นไปแก้ไข หรือใช้ประโยชน์ในภายภาคหน้า
  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล - การทำงานที่ได้รับมอบหมายมาย่อมทำให้เกิดมนุษย์สัมพันธ์กับผู้อื่น ในการทำงานเป็นกลุ่ม
  5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ - ได้เรียนรู้การใช้งานในแต่ละโปรแกรมที่ อ.แนะนำ
  6. ด้านทักษะวิชาชีพ - ได้นำความรู้ไปใช้ในภายภาคหน้า เพื่อวิชาชีพต่อไป

  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ในรายวิชานี้ http://artd3302-watee.blogspot.com/

  โครงการการออกแบบสร้างสรรค์และออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นการบริการงานออกแบบแก่ชุมชน ตามโครงงาน โครงการบริการงานออกแบบเพื่อชุมชน ( Chandra Comunity Art and Design Services)โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงกลุ่มไว้ที่เว็บไซต์ http://atsitcoffeecafe.blogspot.com/

  สรุปผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคล ส่งเอกสาร digital publishing เอาไว้ที่ http://issuu.com/wateesripew

  ReplyDelete
  Replies
  1. โครงการออกแบบส่วนบุคคล เอกสาร digital publishing : http://issuu.com/wateesripew/docs/___________________________________

   Delete
 73. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  -รู้จักมีความรับผิดชอบต่อตนเอง โดยต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น รู้จักเคารพกติกาและความซื่อสัตย์ต่องานที่ทำ

  2.ด้านความรู้
  -รู้จักการทำงานอย่างเป็นระบบและขั้นตอนอย่างถูกต้อง และมีเหตุผลต่อความคิดสร้างสรรค์ที่นำมาออกแบบอย่างมีหลักการและพัฒนาอย่างมีคุณภาพ

  3.ด้านปัญญา
  -ได้เรียนรู้และสืบค้นข้อมูลสิ่งที่เราำำกำลังจะศึกษาและพัฒนาก่อนการทำงานเสมอ และรู้จักที่จะเอาปัญหานั้นมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาอย่างมีระบบ

  4.ด้านทักษะความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบุลคล
  -ได้เรียนรู้ที่จะใช้ความคิดเห็นต่อส่วนรวมและการทำงานกับบุคคลอื่น โดยการวางแผนร่วมกันอย่างรับฟังความคิดของผู้อื่น

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  -ได้เรียนรู้จักโปรแกรมที่ช่วยในเรื่องการออกแบบมากขึ้น และเรียนรู้ขั้นตอนการทำงานก่อนที่จะผลิตจริง โดยวิเคราะห์และศึกษาก่อนที่จะลงมือทำเสมอ

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  -สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนในวิชาอื่นๆได้อย่างมีระบบและสามารถนำวิชาความรู้ที่เรียนมานั้นพัฒนาต่อการทำงานที่เราจะต้องทำในอนาคตได้อีกมาก

  นางสาวจริยา เตราชูสงค์ รหัสนักศึกษา 5411301590 กลุ่ม 101
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ http://artd3302-Jariya.blogspot.com/

  ReplyDelete
 74. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 75. นาย สุรเดช อุทรักษ์ 5211302178 กลุ่ม201
  สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ARTD3302 การศึกษาเรียนรู้ในรายวิชาประโชน์ืี่ได้รับคือ
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม - ได้ฝึกความมีระเบียบวินัย เช่นการเข้าเรียนตรงเวลา การแต่งกายถูกระเบียบ
  2.ด้านความรู้ - ได้ความรู้ในการใช้ประโยชน์จากโปรแกรมและในการทำงานจริง
  3.ด้านปัญญา - ได้ฝึกการแก้ไขปัญหาต่างที่เกิดขึ้นอย่างชาญฉลาด
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล - ได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น เช่นการทำงานเป็นกลุ่ม
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ - ได้เรียนรู้และใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ - ได้ฝึกฝนเรียนรู้การใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพ
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ http://artd3302-suradach.blogspot.com/
  สรุปผลงานโครงการออกแบบ http://issuu.com/suradachutarak
  เว็บบล๊อกโครงการการออกแบบสร้างสรรค์และออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นการบริการงานออกแบบแก่ชุมชน http://imsook-smoothie.blogspot.com/

  ReplyDelete
 76. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สร้างความเป็นระเบียบวินัยให้แก่ตนเอง
  มากขึ้น รู้จักปรับปรุงตนเองให้พัฒนาขึ้น

  2.ด้านความรู้
  - ได้รับความรู้ในด้านการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์อย่างเต็ม
  รูปแบบ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เข้าใจ และปฏิบัติงานได้อย่างดีหลังจาก
  ได้รับความรู้แล้ว

  3.ด้านปัญญา
  - มีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเติมมากขึ้น ได้พัฒนาไอเดียใหม่ ๆ รู้เทคนิค
  และรู้จักการออกแบบจากการได้ศึกษาความรู้รอบตัวเพิ่มมากขึ้น

  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  - ได้รู้จักผู้ประกอบการและบุคคลที่มีไอเดียการออกแบบเพิ่มมากขึ้น
  จากการได้ศึกษาจากงานของบุคคลเหล่านั้น และรู้จักสร้างสัมพันธ์อันดี
  กับบุคคลในกลุ่มใหม่ๆ นอกเหนือจากที่พบเจอในปัจจุบัน

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - มีทักษะเพิ่มเติมด้านการออกแบบ ใช้เทคโนโลยี โปรแกรมใหม่ๆ
  ได้อย่างดียิ่งขึ้น ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไว้เป็นประสบการณืในภายภาคหน้า

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  - ในอนาคตนั้น เราสามารถนำไปประกอบธุรกิจต่อได้ ได้เรียนรู้ในทุก
  ขั้นตอนที่สามารถจะไปเปิดเป็นธุรกิจของตนเอง ได้เรียนรู้กระบวน
  การทำงานต่าง ๆ เพื่อที่จะไปเป็นอาชีพในอนาคตต่อไปได้

  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  - ชื่อ นางสาวเสาวลักษณ์ นามสกุล สิงห์วงษา กลุ่มเรียน 101

  1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ในรายวิชานี้ชื่อที่อยู่
  URL : http://artd3302-saowalak.blogspot.com/
  2.ได้สรุปเล่มรายงานผลตามโครงการการออกแบบสร้างสรรค์และออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นการบริการงานออกแบบแก่ชุมชน ตามโครงงาน โครงการบริการงานออกแบบเพื่อชุมชน ( Chandra Comunity Art and Design Services)โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงกลุ่มไว้ที่เว็บไซต์ ....
  http://thasai-herb.blogspot.com/
  3.และได้สรุปผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคล ส่งเอกสาร digital publishing เอาไว้ืั้ issuu.com/saowalakkii

  ReplyDelete
 77. นาย สราวุฒิ อนุรักษ์ รหัสนักศึกษา 5111302492 กลุ่ม 201
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ - http://artd3302-sarawut.blogspot.com
  ผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคล - http://issuu.com/sarawut-anurak/docs/sarawutartd3302

  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ... มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การทำงานของตัวเอง เมื่อภาพที่มีเจ้าของมาใช้ควรอ้างอิงเจ้าของภาพด้วย

  2.ด้านความรู้
  ตอบ... เรียนรู้การทำงานด้านบรรจุภัณฑ์ และการใช้แหล่งข้อมูลออนไลน์ต่างๆ

  3.ด้านปัญญา
  ตอบ... มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฎิบัติงาน รู้จักหาความรู้จากแหล่งต่างๆมาประกอบการทำงาน

  4.ด้านทักษะความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคล
  ตอบ... ได้ร่วมกันแชร์ความคิดของตนเองกับเพื่อนร่วมงานและร่วมกันแก้ปัญหาที่พบในระหว่างการทำงาน

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ... รู้จักการนำข้อมูลต่างๆในอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับงานที่เราทำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อใช้กับงานของเรา รวมถึงการเรียนรู้การใช้โปรแกรมที่เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ... สามารถนำการทำงานที่เราได้เรียนรู้จากรายวิชานี้ ไปพัฒนาความสามารถของตนเองเพื่อนำไปประกอบอาชีพในอนาคต

  ReplyDelete
 78. นายสุทธิชัย อุดมทรัพย์ รหัสนักศึกษา 5411307357 กลุ่ม102
  วิชาออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์ http://artd3302-sutthichai.blogspot.com

  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองในงานที่ทำมากขึ้น ควรมีความเครพต่อความคิด ลิขสิทธิ์ ส่วนบุคคล

  2.ด้านความรู้
  -ได้ เรียนรู้การทำงานด้านบรรจุภัณฑ์ และเทคนิกในการหาข้อมูลจากที่ต่างๆและได้รู้ถึงการทำงานบรรจุภัณฑ์

  3.ด้านปัญญา
  - มีความคิดที่ดีเพิ่มเติมจากวิชานี้ได้เห้นบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามและได้ความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจมากมาย

  4.ด้านทักษะความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคล
  -ได้ร่วมคิดร่วมสนุกกับเพื่อนๆในกลุ่มในห้องมากมายไม่ว่าจะด้านความคิดวิเคราะการร่วมแรงกันให้งานสำเร็จไปได้ด้วยดี และได้รู้หน้าที่ของตัวเองมีความรับผิดชอบต่องานของตัวเอง ถ้าเป้นได้ขอร่วมงานกับเพื่อนๆในกลุ่มอีกครั้ง

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  -รู้จักนำขอมูลต่างๆมาใช่เกี่ยวกับงานที่เราทำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีความสวยงานรวมถึงการเรียนรู้การใช้โปรแกรมที่เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  -ได้เรียนรู้จากรายวิชานี้ ไปพัฒนาความสามารถของตนเองเพื่อนำไปประกอบอาชีพในอนาคต

  ReplyDelete
 79. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ : มีความซื่อสัตย์กับตนเอง

  2.ด้านความรู้
  ตอบ : ได้นำสิ่งที่อาจารย์บอกไปพัฒนา ค้นหาและสืบค้นแนวคิดใหม่ๆ

  3.ด้านปัญญา
  ตอบ : มีการศึกษาค้นหาข้อมูล และ ทำงานเป็นขั้นตอน เป็นระเบียบ

  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบ : รู้จักการเรียนรู้งานจากคนรอบข้าง และรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น รับผิดชอบต่อหน้าที่ตัวเองมากขึ้น

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ : ฝึกฝนการใช้โปรแกรม และเรียนรู้เว็บไซด์ต่างๆ

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ : สามารถนำไปใช้งานได้จริง นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ รู้จักมุมมองความคิดและวิเคราะห์ในแนวทางใหม่ๆ

  นางสาว นุศรา ม่วงจินดา กลุ่ม 101
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ในรายวิชานี้ชื่อ http://artd3302-nutsara.blogspot.com/

  Reply

  ReplyDelete
 80. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ : ได้เรียนรู้ในการคิดงานด้วยตัวเอง ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาใช้หรือนำมาเป็นของเรา ถ้าจำเป็นต้องคให้เครดิตเจ้าของงานนั้นด้วย
  2.ด้านความรู้
  ตอบ : ได้ความรู้มากมายทั้งในวิชาที่สอนได้ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและงานจริงๆได้เป็นอย่างมาก
  3.ด้านปัญญา
  ตอบ : มีกระบวนการทางความคิดมากกว่าเมื่อก่อน รู้จักนำความคิดออกมาใช้ในงานออกแบบต่างๆได้มากขึ้น มีการแก้ปัญหาได้ดีขึ้น
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบ : พอทำงานกับหลายๆคนได้เรียนรู้ที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และได้ฝึกยอมรับความเห็นของผู้อื่น และนำความเห็นของคนอื่นมาใช้ปรับปรุงงานได้
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ :มีส่วนสำคัญอย่างมาก และนำไปประยุกค์ใช้โปรแกรมต่างๆเพื่อทำให้ผลงานสมบูรณ์ดีขึ้น และบอกถึงคนต่อๆไปได้ด้วย
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ :สามารถฝึกใช้โปรแกรมต่างๆอย่างชำนานเพื่อนำไปประกอบอาชีพได้

  ReplyDelete
  Replies
  1. นายจักรพันธ์ ไชยศรี 5211308746 กลุ่ม 101
   เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ในรายวิชานี้ชื่อ
   artd3302-jukraphun.blogspot.com/

   Delete
 81. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 82. (นาย พลพัฒน์ นงค์นิ่ม 5111302328 กลุ่ม 101 )
  http://artd3302-polrapat.blogspot.com/

  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ : มีความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาในการทำงาน ไม่นำผลงานผู้อื่นมาเป็นของตัวเอง หรือแม้แต่ที่มาของงานนั้นๆที่เราสืบค้น เราก็ควรให้เครดิตเจ้าของงานนั้นด้วย

  2.ด้านความรู้
  ตอบ : ได้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และเรียนรู้รูปแบบการเรียนผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน ได้รู้การทำงานจริงและ แนวคิดใหม่ๆในการทำงานออกแบบบรรจุภัณฑ์

  3.ด้านปัญญา
  ตอบ : เรียนรู้การว่างแผนก่อนการทำงาน แผนผังและขั้นตอนการทำงาน การแก้ปัญหาในการทำงาน

  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบ : ได้เรียนรู้ที่จะแสดงความคิดเห็น ในการทำงานการยอมรับความเห็นของผู้อื่น และนำข้อิดเห็นจากผู้มาใช้ในการทำงาน

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ : ได้เรียนรู้การวิเคราะห์รูปแบบสินค้า ข้อดีและข้อเสีย การพัฒนาเพื่อสวยงามความสะดวกสบายในการใช้สินค้า การเผยแพร่ข้อมูลการทำงานผ่าน blogger ของตัวเอง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นต่างจากผู้ชมแล้วนำใช้ในการพัฒนางานต่อไป

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ : สามารถนำความรู้ที่ได้จาการเรียนไปใช้ในการทำงานได้จริง เราสามารถนำความรู้ไปสร้างสรรค์หรือพัฒนางานออกแบบที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้นไป

  ReplyDelete
 83. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 84. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ตอบ สร้างคุณธรรม ความรับผิดชอบ และจิตสำนึกแก่ตนเอง หากนำข้อมูลของผู้อื่นมาใช้ต้องใส่แหล่งที่มาให้กับเจ้าของข้อมูลนั้น

  2.ด้านความรู้
  ตอบ ได้ศึกษา เรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการในการออกแบบบรรณจุภัณฑ์ ตั้งแต่การสืบค้นข้อมูล ศึกษารายละเอียดของสินค้า และการออกแบบลวดลายกราฟิกเพื่อสื่สารกับผู้บริโภค

  3.ด้านปัญญา
  ตอบ เรียนรู้การคิดงานออกแบบอย่างเป็นระบบ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

  4..ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ตอบ ได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบ และต้องมีการติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานประสบผลสำเร็จ

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ ได้ฝึกฝนทักษะการใช้โปรแกรมต่างๆให้ดียิ่งขึ้น และการใช้งานโซเชี่ยนลเน็ตเวิคในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ตอบ สามารถนำความรู้ที่ได้รับในการเรียนไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในด้านต่างๆได้อย่างเป็นระบบ เช่นการใช้หลัก 3ส

  นาย รัฐศักดิ์ บุญโนนแต้ 5411306672 กลุ่ม 101
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ในรายวิชานี้ชื่อ http://rattasak2556.blogspot.com/

  ReplyDelete
 85. นายณัฐวุฒิ จินะรักษ์ รหัสนักศึกษา 5211300545 กลุ่มเรียน 201

  สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ARTD3302 การศึกษาเรียนรู้ในรายวิชาประโชน์ืี่ได้รับคือ

  1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม - ฝึกความรับผิดชอบต่อเวลาในการเข้าเรียนในแต่ละสัปดาห์ และแต่งกายตามกฎระเบียบ และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่กำหนด
  2. ด้านความรู้ - ได้พัฒนาทักษะตนเองอยู่สม่ำเสมอ กับงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละสัปดาห์
  3. ด้านปัญญา - ฝึกทักษะและพัฒนาความรู้ ให้แก่ตนเองและนำความรู้นั้นไปแก้ไข หรือใช้ประโยชน์ในภายภาคหน้า
  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล - การทำงานที่ได้รับมอบหมายมาย่อมทำให้เกิดมนุษย์สัมพันธ์กับผู้อื่น ในการทำงานเป็นกลุ่ม
  5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ - ได้เรียนรู้การใช้งานในแต่ละโปรแกรมที่ อ.แนะนำ
  6. ด้านทักษะวิชาชีพ - ได้นำความรู้ไปใช้ในภายภาคหน้า เพื่อวิชาชีพต่อไป

  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ในรายวิชานี้ http://artd3302-nattawut.blogspot.com/
  สรุปผลงานโครงการออกแบบ http://issuu.com/fudoxcbfp/
  เว็บบล๊อกโครงการการออกแบบสร้างสรรค์และออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นการบริการงานออกแบบแก่ชุมชน http://imsook-smoothie.blogspot.com/

  ReplyDelete
 86. นาย รัฐศักดิ์ บุญโนนแต้ 5411306672 กลุ่มเรียน 101
  ได้สรุปผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคล ส่งเอกสาร digital publishing เชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่่นี้คือ

  http://issuu.com/rattasak2556/docs/___________________________________

  ReplyDelete