Thursday, November 29, 2018

การนำเสนอผลงานการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ส่วนบุคคล ปลายภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 28/11/2561

การนำเสนอผลงานการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ส่วนบุคคล ปลายภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 28/11/2561

Thursday, November 8, 2018

การเรียนพิเศษนอกสถานที่ร่วมกับนิสิตจากจุฬาฯและมศว.ประสานมิตร กับ อ.อรสา จิระภิญโญ เรื่อง บทเรียนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ดีเด่นจากการประกวด AsPac ณ Japan Foundation อาคารเสริมมิตร อโศก 5/11/2561

การเรียนพิเศษนอกสถานที่ร่วมกับนิสิตจากจุฬาฯและมศว.ประสานมิตร กับ อ.อรสา จิระภิญโญ เรื่อง บทเรียนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ดีเด่นจากการประกวด AsPac ณ Japan Foundation อาคารเสริมมิตร อโศก 5/11/2561

Wednesday, October 17, 2018

การทวนสอบผลผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้กลางภาคเรียนรายวิชา ARTD3302, ARTD2307

การทวนสอบผลผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้กลางภาคเรียนรายวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ARTD3302 และรายวิชาออกแบบอัตลักษณ์ ARTD2307 โปรเจคงานบริการวิชาการชุมชน "ARTD ที่ชุมชน เขตจตุจักร"การจัดแสดงนิทรรศการ หน้าชั้นเรียน การนำเสนอผลงานผ่านเว็ปบล็อก Google Classroom และการสอบกลางภาคเรียนออนไลน์ในระบบ E-Learning โดยมีคณาจารย์ท่านอื่นๆในสาขาวิชาเข้าร่วมทวนสอบ 8/10/2561

Sunday, August 12, 2018

วิวัฒนาการของการออกแบบกราฟิก

"การออกแบบกราฟิกในปัจจุบัน นับเป็นยุคของอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเป็นเครื่องมือ เครื่องใช้และเป็นวัสดุอุปกรณ์ช่วยในการออกแบบ เกิดมีวัสดุสำเร็จรูปและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ที่ช่วยการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังเช่น การใช้ Computer Graphics มาช่วยในการทำ Word Processing การเรียงพิมพ์ การจัดวางรูปแบบของหน้ากระดาษ (Page Layout) การสร้างภาพประกอบ การเขียนกราฟแผนภูมิ แผนที่ ตลอดจนงานเขียนแบบต่าง ๆ และที่สำคัญคือ ช่วยในการสร้างภาพ (Visualize) เพื่อหาแนวความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย"

Saturday, August 4, 2018

การบ้านเปิดเทอมใหม่ 1-2561 วิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์

การบ้านเปิดเทอมใหม่ 1-2561 วิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์


สวัสดีนักศึกษา สาขาวิชาศิลปกรรม วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่น่ารักทุกท่านที่เรียนวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ เปิดเทอมใหม่ ก็ให้นักศึกษาลงทะเบียนและทำกิจกรรมให้เรียบร้อย ตามกำหนดเวลา ผู้ที่ชอบอ้างว่าพึ่งจะลงทะเบียนได้ก็ให้ตามสะสางงานที่อาจารย์มอบหมายไว้ล่วงหน้า อยู่ชั้นปี 3 แล้วคงทราบธรรมเนียมปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์กันดีแล้ว ก็เริ่มจัดการงานที่มอบหมายให้ ดังนี้คือ (กำหนดถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2561นี้)

1.กรอกข้อมูลในแบบบันทึกผลการเรียนรู้วิชา artd3302 คลิกที่นี่
2.สร้างบล็อกบันทึก-สรุปการเรียนรู้ในรายวิชานี้ รูปแบบ artd3302-yourname แจ้งที่อยู่ไว้ในแบบบันทึก
3.ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้และรหัสผ่าน /สมัครเรียน และเข้าสอบ Pretest ในระบบออนไลน์ ที่ clarolinethai.info
4.ทำแบบสอบถามศักยภาพและความพึงพอใจก่อนการเรียน คลิกที่นี่
5. สมัครเรียนและรายงานตัวในชั้นเรียน google classroom

บรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ที่ดึงดูดใจและมีความน่าสนใจ

" บรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ที่ดึงดูดใจและมีความน่าสนใจนั้น มิใช่เป็นเพียงกุญแจสำคัญที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ประสบความสำเร็จทางการตลาดเท่านั้น แต่นับเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะของการรับรู้ในจิตใจของผู้บริโภคได้อย่างดีอีกด้วย ซึ่งในความเป็นจริงก็คือ บรรจุภัณฑ์เป็นจุดสัมผัสแรกระหว่างตัวสินค้าและผู้บริโภค เป็นสิ่งที่ได้นำพาเอาคุณลักษณะที่มีทุกด้านออกมาสื่อแแสดง หรืออาจกล่าวได้ว่า บรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งประทับใจอันดับแรกๆ ที่มีอำนาจในการดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคและโน้มน้าวจิตใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าในที่สุดนั่นเอง"

Wednesday, January 31, 2018

แสดงผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคล วิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์เพื่อชุมชน ภาคเรียนที่1/2560

แสดงผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคล  วิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ เพื่อชุมชนโดยบูรณาการความรู้ร่วมกับงานวิจัยของผู้สอน  เรื่องการจัดการความรู้วิจัยเรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง)  ในภาคเรียนที่ 1/2560 นศ.วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีสาม