Sunday, April 1, 2012

การศึกษาวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์และกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์

การเรียนการสอนครั้งที่2 เป็นการศึกษาวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์และกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ให้นักศึกษานำมาศึกษาวิเคราะห์ตามหลักการ ส1.(การสืบค้น)ตามแบบตัวอย่างการบันทึก

No comments:

Post a Comment