Sunday, September 23, 2012

สรุปผลบันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 15

สรุปจำนวนผู้เรียนในรายวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ในภาคเรียนที่1/2555 ทั้ง 3 กลุ่มเรียน ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ รวมจำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้น 117 คน จากภาพแสดงผลของการเอาใจใส่บันทึกและติดตามการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมของผู้สอน มากระทั่งถึงสัปดาห์สุดท้าย จึงได้แจ้งสรุปผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน ดังมีรายชื่อตามที่ไม่ใช่สีแดงในแต่ละกลุ่มเรียนให้ทราบทางสาธารณะด้วย (ทุกคนที่เรียนได้ทราบและตรวจสอบได้ตลอดเวลาอยู่แล้ว) และหากใครหมดสิทธิ์สอบก็คงทราบแล้วว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อไป ก็คงไม่ต้องแจ้ง เราเพราะกรรมที่ท่านทำก็คือการกำหนดตามหลักฐานตามที่แจ้งนี้แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน วิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ Arti3314 กลุ่มเรียน 101 สอบวันจันทร์  24 กันยายน 2555 ห้อง 234 เริ่มเวลา 9.00 /หลังการนำเสนอโครงการออกแบบส่วนบุคล มีจำนวน 10 คน จาก จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนไว้เต็ม 45 คน
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน วิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ Arti3314 กลุ่มเรียน 102 สอบวันอังคารที่  25 กันยายน 2555 ห้อง 234 เริ่มเวลา 9.00 /หลังการนำเสนอโครงการออกแบบส่วนบุคล มีจำนวน 21 คน จาก จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนไว้เต็ม 46 คน
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน วิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ Arti3314 กลุ่มเรียน 201 สอบวันอังคารที่  25 กันยายน 2555 ห้อง 234 เริ่มเวลา 18.00 /หลังการนำเสนอโครงการออกแบบส่วนบุคล 
มีจำนวน 8 คน จาก จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนไว้เต็ม 29 คน

No comments:

Post a Comment