Sunday, November 23, 2014

ให้นักศึกษาตอบสรุปและแสดงความคิดเห็นต่อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลงในโพสต์นี้


เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2557แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงสรุป-ตอบผลการเรียนรู้หลังการเรียนรู้ในวิชานี้ โดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ที่นี่ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ ให้ครบถ้วน
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.ด้านความรู้
3.ด้านปัญญา
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
7.ดังหลักฐานแสดงคือ
แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว ชื่อที่อยู่ URL:......
2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/.........สามารถคลิกเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารโดยตรงตามลิงค์นี้คือ...........
ต้อง Login ก่อนตอบกระทู้นี้

36 comments:

 1. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 2. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ได้ความมีระเบียบวินัยในการเรียนไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายหรือการเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา
  2.ด้านความรู้
  ได้แสดงความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ทั้งในการเรียนและการใช้โปรแกรมได้ถูกต้องเหมาะสมกับงานที่จำเป็นในปัจจุบัน
  3.ด้านปัญญา
  ได้แสดงทักษะในการออกแบบและรู้จักเรียนรู้การใช้เวลาให้เหมาะสมกับงาน ระบบการที่ถูกต้องให้ตรงกับความสามารถที่มีอยู่
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  การระดมความคิดช่วยเหลือการทำงาน ความคิดเห็นเป็นกลุ่ม
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  การได้ใช้โปรแกรมในการสร้างงานเพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้มีความหลากหลาย
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  สามารถนำหลักการไปใช้ในการทำงานหรือประกอบวิชาชีพได้
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ นางสาวคัดคณา อายุสุข 5511302548 กลุ่ม101
  http://artd3302-kadcana.blogspot.com/

  ReplyDelete
 3. เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2557แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  -รู้การใช้สิทธิของตนเอง
  2.ด้านความรู้
  -มีความรู้ทางด้านการใช้โปรแกรม และ วัสดุในการทำงาน
  3.ด้านปัญญา
  -พบการแข่งสู่ทางการตลาด
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  -ได้ติดต่อพูดคุยกับผู้บริโภค
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  -ได้สื่อออกทางอินเตอร์เน็ต
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  -สามารถนำไปใช้จริงได้ ทางการตลาด
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  -ARTD3302 นางสาวศันสนีย์ สุพิทักษ์ เลขที่ 7 รหัสนักศึกษา5511300195 กลุ่ม 101
  1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว blogspot :http://artd3302-sunsanee.blogspot.com/
  2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/สามารถคลิกเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่โดยตรงตามลิงค์นี้คือ http://issuu.com/85653/docs/sunsanee5511300195-aerosol_air

  ReplyDelete
 4. เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2557แล้ว ได้ความรู้และประสบการณ์ดังนี้
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  - ทำให้เป็นคนตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน มีความรับผิดชอบมากขึ้นในงานที่ได้รับมอบหมาย
  2.ด้านความรู้
  - ได้รับความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์อย่างมาก รวมถึงเรื่องลิขสิทธิ์ เรื่องอื่นๆในการเรียนที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดให้ และที่เราได้ค้นคว้าจากการทำงานจริง
  3.ด้านปัญญา
  - ได้มีการพัฒนาตนเองไปขึ้นเรื่อยๆ พัฒนาทั้งกระบวนการความคิด การทำงาน
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  - รู้จักการทำงานเป็นทีม การรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองในกลุ่ม และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - ได้รู้จักการใช้โปรแกรมต่างๆ ในการทำงาน การทำบล็อกเพื่อบันทึกการเรียนรู้ ได้คิดวิเคราะห์ข้อมูลที่สืบค้น
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  - สามารถนำไปใช้ในการทำงานจริงได้ การรู้เทคนิคการทำงานต่างๆ ที่จะรับมือกับปัญหา
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  นางสาวแพรวพรรณ พุ่มพวง ARTD3302 กลุ่มเรียน101
  1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว http://artd3302-praewpan.blogspot.com/
  2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/สามารถคลิกเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงตามลิงค์นี้คือ http://issuu.com/praewpanpumpuang

  ReplyDelete
 5. เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2557 แล้ว ได้ความรู้และประสบการณ์ ดังนี้
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  - ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มากขึ้น
  2.ด้านความรู้
  - ได้ทักษะการทำงานที่มากขึ้นได้รู้ถึงหลักการวางกรอบความคิด และได้เรียนรู้โปรแกรมประยุกต์ที่หลาก
  3.ด้านปัญญา
  - ได้พัฒนาสมองให้มีความคิดวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  - ได้ทำงานเป็นทีม ได้พูดคุยกับเพื่อนมากขึ้นรู้จักกันมากขึ้น และรู้จักรับฟังคนอื่นมากขึ้น
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - ได้เรียนรู้โปรแกรมประยุกต์ที่หลากหลาย เครื่องมือช่วยในการทำงาน และการนำเสนอผลงานที่ทันสมัย
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  - มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมและสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต มีโปรไฟล์ของตัวเอง มีผลงานไว้เสนอ
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  นางสาวพิชญาณิณ สิงหนเรศ ARTD3302 กลุ่มเรียน101
  1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว http://artd3302-pichayanin.blogspot.com/
  2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/สามารถคลิกเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงตามลิงค์นี้คือ http://issuu.com/711105

  ReplyDelete
 6. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  - การแต่งตัวเรียบร้อบ ถูกระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตรงต่อเวลาในการเรียน
  2.ด้านความรู้
  - ได้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ว่า ควรทำแบบไหน ใช้สีอะไร ตัวอักษร ลวดลายต่างๆ ต้องถูกต้อง และ ถูก ลิขสิทธิ์
  3.ด้านปัญญา
  - ได้พัฒนา คิด และได้ออกแบบ วิเคราะห์ ใช้สมองให้มาก
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  - การรวมกลุ่ม ระดมสมอง ทำงานเป็นทีม
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - ได้เรียนรู้การโปรแกรมที่ไม่เคยใช้ โปรแกรมที่แปลใหม่ เหมือนกับเปิดโลกใหม่ ทำให้ได้ทำงานง่ายขึ้น
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  - การที่ได้ลงพื้นที่ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการผลิต การจัดจำหน่าย
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  - นาย ปานเทพ สายพฤกษ์ ARTD3302 กลุ่มเรียน 101
  1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว http://artd3302-panthep.blogspot.com/
  2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/สามารถคลิกเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงตามลิงค์นี้คือ http://issuu.com/pannhello/docs/panthep__________________-101

  ReplyDelete
 7. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  - ความรับชอบในหน้าที่การงาน การตรงต่อเวลา
  2.ด้านความรู้
  - งานออกแบบทุกชนิดมีลิขสิทธิ์ในตัวของมันเองเมื่อถูกสร้างขึ้น ไม่ควรนำมาใช้โดยไม่ขออนุญาต
  3.ด้านปัญญา
  - ได้พัฒนา คิด และได้ออกแบบ วิเคราะห์ ใช้สมองให้มาก
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  - การทำงานเป็นกลุ่ม
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - มีการศึกษาข่าวสารทางสารสนเทศจากแหล่งข่าวหน้าสนใจ http://www.packagingoftheworld.com/
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  - รู้วิธีการผลิต การจัดจำหน่าย การออกแบบสินค้าให้จาม concept
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  - นายณชนก ปานจันทร์ ARTD3302 กลุ่มเรียน 101
  1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว
  http://artd3302-nachanokh.blogspot.com/
  2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/สามารถคลิกเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงตามลิงค์นี้คือ http://issuu.com/nachanokhpanjuntr/docs/__________________

  ReplyDelete
 8. เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2557 แล้ว ได้ความรู้และประสบการณ์ ดังนี้
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  - มีความตรงต่อเวลา เห็นคุณค่าของงานออกแบบว่าไม่ใช่จะออกแบบเล่นๆ และทำให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มากขึ้น
  2.ด้านความรู้
  - ได้ทักษะในการทำงานที่มากขึ้น สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ ได้เรียนรู้ถึงหลักการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์
  3.ด้านปัญญา
  - สามารถนำความรู้ที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งในการนำเสนอผลงาน ฯลฯ ได้พัฒนาสมองให้มีความคิดวิเคราะห์ แยกแยะ
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  - จากการที่ได้เรียนรู้จากการเรียน การทำงานเป็นทีม ทำให้มีความรับผิดชอบ รู้จักการใช้เหตุผล ร่วมงานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมากขึ้น
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - ได้เรียนรู้โปรแกรมต่างๆ ที่หลากหลาย การนำเสนอผลงาน การใช้เครื่องมือช่วยในการทำงานหรือการออกแบบ และทำให้รู้ถึงกระบวนการทำงาน ขั้นตอนต่างๆ
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  - ทำให้มีทักษะทางด้านความคิด วิเคราะห์ การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ เกิดทักษะทางด้านการใช้โปรแกรมในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนรู้มาไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต ทำให้มีโปรไฟล์ของตัวเองและมีผลงานไว้นำเสนอ
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  นางสาวธัญชนก ถองทอง ARTD3302 กลุ่มเรียน101
  1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว http://artd3302-thanchanok.blogspot.com/
  2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/สามารถคลิกเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงตามลิงค์นี้คือ http://issuu.com/ammythanchanok/docs/___________________________________

  ReplyDelete
 9. เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2557แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ได้ความความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ตรงต่อเวลา มีความอดทน ความพยายาม ความมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน
  2.ด้านความรู้
  ได้รับความรู้เกี่ยวกับกราฟิกบรรจุภัณฑ์ และวิธีการเรียนอย่างถูกต้อง
  3.ด้านปัญญา
  สามารถแก้ไขปัญหาที่เเกิดขึ้นได้ มีสติปัญญาทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ได้เข้าถึงผู้ประกอบการอย่างท่วงท้น พบปะพูดคุยอย่างเป็นมิตร
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ทักษะการใชคอมพิวเตอร์ นำเสนอบล็อกเกอร์ของตัวเอง ให้ผู้คนรับรู้ทั่วโลก
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  สามาถนำไปประกอบธุรกิจส่วนตัวได้
  ดังหลักฐานแสดงคือ
  ชื่อนางสาวศิรินันท์ สะอาด รหัสนักศึกษา 5511302662 กลุ่มเรียน 101
  1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว ชื่อที่อยู่ URL http://artd3304-sirinan.blogspot.com/
  2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/sirinansa-ard/docs/artd3302-sirinan-101.docx

  ReplyDelete
 10. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  - การแต่งกายต้องแต่งตัวให้เรียบร้อย การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ในการทำงาน
  2.ด้านความรู้
  - ได้ฝึกกระบวนการคิดและการออกแบบอย่างเป็นลำดับขั้นตอน สามารถเรียนรู้การออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ได้ครบถ้วน
  3.ด้านปัญญา
  - นำความรู้จากการการเรียนมาพัฒนาในการสร้างผลงาน ฝึกการแก้ไขปัญหา
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  - ได้ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น ฝึกเข้าพื้นที่เก็บข้อมูล
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - ฝึกการใช้งานโปรแกรมในการออกแบบ การสร้างบล้อกนำเสนอผลงาน การทำหนังสือออนไอนล์
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  - ฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นลำดับขั้นตอน
  - สามารถใช่โปรแกรมด้านการออกแบบได้
  - สามารถนำองค์ความรู้ไปช่วยในการออกแบบงาน
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  น.ส.จินตนา สิงหเรือง กลุ่ม 101
  1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว http://artd3302-chintana5511300336.blogspot.com/
  2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/.........สามารถคลิกเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารโดยตรงตามลิงค์นี้คือ
  http://issuu.com/popzreborn/docs/___________________________________/3?e=14592685/10364723

  ReplyDelete
 11. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ได้เรียนรู้เรื่องการตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ในการทำงานของตนเอง
  2.ด้านความรู้
  ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีในการทำงานออกแบบ โดยเรียงลำดับการคิดอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อการทำงานที่เป็นระบบ
  3.ด้านปัญญา
  เรียนรู้วิธีในการรับมือและแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจจะพบเจอในการทำงานจริง
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ได้พบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการและเรียนรู้ว่าการพูดคุยนั้นให้ประโยชน์อย่างไร
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  เรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีต่างๆเพื่อทำให้สามารถเผยแพร่งานให้คนอื่นได้ชมและเป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆให้ผู้เรียนอีกด้วย
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  การลงพื้นที่จริงทำให้เราเข้าใจว่าจะต้องทำงานอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งการวางแผนและวิธีคิดที่อาจารย์ได้สอนสามารถนำมาใช้ได้จริง
  ดังหลักฐานแสดงคือ
  ชื่อ นายสกากฤษณ์ ชนะสุรสีห์ รหัสนักศึกษา 5511317233 กลุ่มเรียน 202
  1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว ชื่อที่อยู่ URL : http://artd3302-skakrit.blogspot.com/
  2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project)
  ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/skakritchanasurasi/docs/cocoon_issue_9bc1ac605bb513/1

  ReplyDelete
 12. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ให้ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ให้เอาเปรียบผู้อื่น
  2.ด้านความรู้
  ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆทั้งเว็ปไซค์ เครื่องมือโปรแกรมที่ไม่เคยได้ใช้มาก่อน และใช้อย่างถูกวิธี
  3.ด้านปัญญา
  ได้มีกระบวนการคิดวิเคาระห์ อย่างถูกวิธี ก่อนลงมือทำงาน
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ช่วยกันคิดวิเคราะห์ปัญหาของสิ้นค้า
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ได้นำไปใช้จริง ในอาชีพออกแบบ
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ได้เรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการคิด วิเคราะห์ การผลิต ต้นทุนสิ้นค้า
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ นายธงชัย ดุจกร 5311317191 กลุ่ม 202
  1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว ชื่อที่อยู่ URL http://http://artd3302-thongchai.blogspot.com/
  2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project)
  ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/thongchai3319/docs/____________?e=6500341/10461295

  ReplyDelete
 13. เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2557แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  - ได้ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เเละรู้หน้าที่
  2.ด้านความรู้
  ได้รับความรู้เกี่ยวกับกราฟิกบรรจุภัณฑ์อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อน
  3.ด้านปัญญา
  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ได้กล้าคิดกล้าทำกล้าถาม ได้พูดคุยกับคนที่เราจะศึกษาด้วย
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ทักษะการใชคอมพิวเตอร์ นำเสนอบล็อกเกอร์ของตัวเอง ให้ผู้คนรับรู้
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  สามาถนำไปประกอบธุรกิจส่วนตัวได้
  ดังหลักฐานแสดงคือ
  ชื่อนาย ธนนันท์ ชนประเสริฐ รหัสนักศึกษา 5311317209 กลุ่มเรียน 202
  1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว ชื่อที่อยู่ URL http://artd3302-tananun.blogspot.com/
  2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/tananun/docs/tananun-5311317209-202.docx

  ReplyDelete
 14. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ได้เรียนรู้เรื่องการตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ในการทำงานของตนเองและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับหมอบหมาย
  2.ด้านความรู้
  ได้รับทักษะการเรียนรู้และขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้องเพื่อนำไปใช้อนาคตต่อไป
  3.ด้านปัญญา
  ใช้ทักษะจากการเรียนด้วยความเข้าใจ
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ได้รู้จักการทำงานเกี่ยวกับการพูดคุยกับลูกค้าโดยการลงพื้นที่จริง
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  เรียนรู้การใช้เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องและชัดเจนรวดเร็ว
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  การสืบค้นข้อมูลโดยการลงพื้นที่หาผู้ประกอบการทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานและประสบการณืใหม่ๆ
  ดังหลักฐานแสดงคือ
  ชื่อ นายชัชนันท์ ภูครองทอง รหัสนักศึกษา 5311322506 กลุ่มเรียน 202
  1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว ชื่อที่อยู่ URL : http://artd3302-chutchanan.blogspot.com/
  2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project)
  ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/chutchanan/docs/__________________

  Reply

  ReplyDelete
 15. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  - ตรงต่อเวลา แต่งกายเหมาะสม ตั้งใจฟังในสิ่งที่อาจารย์สอน
  2.ด้านความรู้
  - ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในการเข้าสู่เว็ปไซค์ และความรู้ใหม่ๆในการใช้งานโปรแกรม
  3.ด้านปัญญา
  - การใช้กระบวนการคิดอย่างถูกต้อง การวิเคราะห์อย่างเหมาะสม อย่างถูกวิธี
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  - ใช้มีการแชร์ความรู้ระหว่างกันและกัน และร่วมกันแก้ไขปัญหา
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - ได้นำไปใช้และเผยแพร่ ในความรู้ที่ได้รับ และได้ใช้ประสบการณ์ที่เรียนไปใช้ในการทำงานในสายอาชีพการออกแบบ
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  - ได้เรียนรู้ระบบการทำงานและกระบวนการคิด วิเคราะห์ ตามความเหมาะสม
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  - นาย เมธาวี มีระลึก 5311322712 กลุ่ม 202
  1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว ชื่อที่อยู่ URL http://artd3302-mathawee.blogspot.com/
  2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project)
  ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/mathawee/docs/____________________________

  ReplyDelete
 16. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ได้ทราบถึงการตรงต่อเวลา มีวินัยในทั้งในเรื่องของงานและตัวเอง
  2.ด้านความรู้
  ได้รับทักษะความรู้ที่เกี่ยวกับกระบวนการคิด การออกแบบ เพื่อสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
  3.ด้านปัญญา
  ทำให้เกิดกระบวนการคิดที่เป็ฯลำดับขั้นตอน จนสามารถเข้าใจงานนั้นได้
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ทำให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ต้องพูดคุยกับผู้ประกอบการโดยตรง และยังได้รู้จักการทำงานเป็นทีมกับเพื่อนๆ
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  เรืนยรู้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อนำไปประกอบกับการทำงาน จนสามารถเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รับชมได้
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ได้รับความรู้กี่ยวกับการวางแผนในกระบวนการออกแบบว่าจะต้องทำเช่นไรถึงจะได้ชิ้นงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  ชื่อ นายณัฐชนน พราหมณ์พิทักษ์ 5311310485 กลุ่มเรียน 202
  1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว ชื่อที่อยู่ URL : http://artd3302-nadchanonprampitak.blogspot.com/
  2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project)
  ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/nadchanonprampitak/docs/__________________nadchanon_prampit

  ReplyDelete
 17. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  - การแต่งตัวเรียบร้อบ ถูกระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตรงต่อเวลาในการเรียน
  2.ด้านความรู้
  - ได้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ และได้เรียนรู้โปรแกรมต่างๆเช่นskrtchup,illustartor
  3.ด้านปัญญา
  - ได้รู้จักคิด วิเคราะห์ และพัฒนาความคิดด้านการออกแบบ
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  - การรวมกลุ่ม ได้รู้จักเพื่อนมากขึ้น
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - ได้เรียนรู้การโปรแกรมที่ไม่เคยใช้ โปรแกรมที่แปลใหม่ และเทคนิคต่างๆ
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  - การที่ได้ลงพื้นที่ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการผลิต การจัดจำหน่าย
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  - นาย กิตติพงษ์ วามนตรี ARTD3302 กลุ่มเรียน 202
  1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว http://artd3302-kittipong.blogspot.com
  2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/สามารถคลิกเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงตามลิงค์นี้คือ
  http://issuu.com/kittipong.cru53/docs/01

  Reply

  ReplyDelete
 18. เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2557แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  -ฝึกการใช้สิทธิตนเอง
  2.ด้านความรู้
  -มีความรู้ทางด้านการใช้โปรแกรม และ วัสดุในการทำงาน
  3.ด้านปัญญา
  -พบการแข่งสู่ทางการตลาด
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  -ได้ติดต่อพูดคุยกับผู้บริโภค
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  -ได้สื่อออกทางอินเตอร์เน็ต
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  -สามารถนำความรู้ไปใช้จริงได้
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  -ARTD3302 นาย ไกรฤกษ์ สารากร รหัสนักศึกษา5311310451 กลุ่ม 201
  1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว blogspot :http://artd3302-krilerg.blogspot.com/
  2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/สามารถคลิกเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่โดยตรงตามลิงค์นี้คือ http://issuu.com/jokekrilerg/docs/bookissuu

  ReplyDelete
 19. เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2557แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  -รู้การใช้เวลาให้เหมาะสม
  2.ด้านความรู้
  -มีความรู้ทางด้านการใช้โปรแกรม
  3.ด้านปัญญา
  -การรู้เทคนิคใหม่ๆ
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  -ได้ติดต่อพูดคุยกับผู้บริโภค
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  -ได้สื่อออกทางอินเตอร์เน็ต
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  -สามารถนำไปใช้จริงได้ทางอาชีพ
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  -ARTD3302 นายณัฐพล สุขมัน รหัสนักศึกษา5311322563 กลุ่ม 202
  1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว blogspot :
  http://artd3302-nuttapon.blogspot.com/
  2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/สามารถคลิกเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่โดยตรงตามลิงค์นี้คือ

  http://issuu.com/nuttaponsukman/docs/___________________________________/1

  ReplyDelete
 20. เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2557แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  -มีความตรงต่อเวลา
  2.ด้านความรู้
  -ได้รู้ถึงการใชโปรแกรมในการออกแบบเพิ่มมากขึ้น
  3.ด้านปัญญา
  -ได้รู้จักวิธิคิด วิเคราะห์ก่อนการทำงาน
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  -ได้รับประสบการณ์ใหม่ในการติดต่อกับผู้ประการโดยตรง
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  -ได้เรียนรู้โปรแกรมที่ไม่เคยใช้ในการออกแบบ
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  -สามารถนำความรู้ที่ได้ในห้องเรียน นำไปใช้ได้ในชีวิตจริง
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  - นายชนสรณ์ เวชสิทธิ์ รหัสนักศึกษา5311317159 กลุ่ม 202
  1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว blogspot :http://artd3302-chanason.blogspot.com/2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/สามารถคลิกเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่โดยตรงตามลิงค์นี้คือ http://issuu.com/chanason/docs/___________________________________

  ReplyDelete
 21. เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2557แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  -รู้มากขึ้นเรื่องลิขสิทธิ์
  2.ด้านความรู้
  -มีความรู้ทางด้านการใช้โปรแกรม และ และการประยุกค์ใช้
  3.ด้านปัญญา
  -พบการพัฒนาด้านต่างๆมากขึ้น
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  -ได้ติดต่อพูดคุยกับผู้บริโภคได้โดยตรง
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  -ได้สื่อออกทางอินเตอร์เน็ต
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  -สามารถนำความรู้ไปใช้จริงได้ไม่มาก็น้อย
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  -ARTD3302 นาย ชัยวัฒน์ สัทธยาสัย รหัสนักศึกษา5311322513 กลุ่ม 202
  1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว http://arti3302-chaiwatsattayasai.blogspot.com/
  2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/สามารถคลิกเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่โดยตรงตามลิงค์นี้คือhttp://issuu.com/podchaiwat/docs/____________________________________9f55fca021e8c4

  ReplyDelete
 22. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 23. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  -มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาเพิ่มขึ้น
  2.ด้านความรู้
  -มีความรู้ในการใช้โปรแกรมได้ดีขึ้น
  3.ด้านปัญญา
  -ได้ความรู้และแยกแยะความเหมาะสมของงาน
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  -ได้แลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  -ได้เรียนรู้เรื่องโปรแกรม
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  -นำไปใช้ในชีวิตจริงได้
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  -นายยุทธนา ศรีนาคช 5311317225 กลุ่ม 202 http://artd3302-yuttana.blogspot.com/2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/สามารถคลิกเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่โดยตรงตามลิงค์นี้คือ http://issuu.com/432769/docs/__________________

  ReplyDelete
 24. เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2557แล้ว ได้ความรู้และประสบการณ์ดังนี้
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  - ทำให้เป็นคนตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน มีความรับผิดชอบมากขึ้นในงานที่ได้รับมอบหมาย
  2.ด้านความรู้
  - ได้รับความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ และความรู้รอบตัวต่างๆ
  3.ด้านปัญญา
  - ได้มีการพัฒนาตนเองไปขึ้นเรื่อยๆ พัฒนาทั้งกระบวนการความคิด การทำงาน และการดำเนินชีวิต
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  - รู้จักการทำงานเป็นทีม การรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองในกลุ่ม
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - ได้รู้จักการใช้โปรแกรมต่างๆ ในการทำงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้อื่นๆ
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  - สามารถนำไปใช้ในการทำงานจริงได้
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  นายณัฐพล จันฟอง 5311322555 ARTD3302 กลุ่มเรียน 202
  1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว http://artd3302-natapol.blogspot.com/
  2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/สามารถคลิกเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงตามลิงค์นี้คือ http://issuu.com/arti3319natapol/docs/__________________

  ReplyDelete
 25. เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2557 แล้ว ได้ความรู้และประสบการณ์ ดังนี้
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  - ได้ฝึกการเรียนรู้รู้ด้วยตยเอง ทำความเข้าใจด้วยตนเอง และ ฝึกความรับผิดชอบในการทำงาน และ ฝึกการตรงต่อเวลา รู้จักการรับฟังความคิดของคนในกลุ่ม และฝึกการแต่งตัวให้เป็นระเบียบ
  2.ด้านความรู้
  - ได้ทักษะการทำงานจริง โดยการออกพื้นที่ และเรียนรู้โปรแกรม illustrator , sketchUp มากขึ้น และฝึก ทักษะการ ดราฟของเราให้ดีขึ้น และการใช้กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ที่ถูกต้อง รู้จักการสงวนลิขสิทธิต่างๆ
  3.ด้านปัญญา
  - ได้พัฒนาสมองให้มีความคิดวิเคราะห์ และ แยกแยะปัญหาได้มากขึ้น ฝึกการมีสมาธิในการทำงานของเรา ทำให้มีสมาธิที่ยาวขึ้น
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  - จากการที่ได้เรียนรู้จากการเรียน การทำงานเป็นทีม ทำให้มีความรับผิดชอบ รู้จักการใช้เหตุผล การระงับอารมณ์ได้มากขึ้น และ ฝึกการยอมรับความคิดเห็นของคนส่วนรวม
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - ได้เรียนรู้การโปรแกรมใหม่ๆที่เรายังไม่เคยใช้ ฝึกการกล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่เรายังไม่เคยทำ กล้าตัดสินใจมากขึ้น หากสิ่งนั้นไม่ทำร้ายใคร
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  - การที่ได้ลงพื้นที่จริง และได้ฝึกการพูดคุยกับผู้ประกอบการจริง กล้าคิดกล้าพูดในสิ่งที่ถูกต้อง
  7.นางสาวเนธิญา ประทุมนันท์ รหัสนักศึกษา5511302852 กลุ่มเรียน 101
  Blogspot : http://artd3302-nethiya5511302852.blogspot.com/
  โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่http://issuu.com/558823/docs/___________________________________/1?e=13684188/10368708

  ReplyDelete
 26. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  -รู้ให้เกียรติผู้ให้การนำข้อมูลของผู้อื่นมาใช้ การใช้สิทธิในความของตนไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้อื่น รู้จักแบ่งบันผู้อื่นอย่างถูกต้องถูกวิธี
  2.ด้านความรู้
  -ได้ความรู้ทางด้านการใช้เทคโนโลยีและการออกแบบ การสืบค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการออกแบบ พัฒนางานออกแบบเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ในรูปแบบใหม่ๆ แนะนำการใช่วัสดุในการทำงานพิมพ์อย่างถูกประเภท
  3.ด้านปัญญา
  -ชี้ให้เห็นถึงปัญหา การใช่งานอาร์ตเวิร์คของฟอร์นในการใช่งาน การแข่งขันสูงขึ้นของนักออกแบบมืออาชีพ ช่องทางการตลาด ปัญหาของออกแบบสินค้า
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  -ได้ฝึกทักษะการติดต่อพูดคุยกับผู้ประกอบการจริง ได้รู้ความต้องการของผู้ประกอบการ ความต้องการของผูบริโภค
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  -ได้เรียนรู้การใช่สื่อออกทางอินเตอร์เน็ต ทักษะใหม่ๆจากการใช้เทคโนโลยี
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  -ได้เรียนรู้การทำงานแนวคิดวิธีการจริงของนักออกแบบ รู้จักการหาช่องทางการตลาด
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  -ARTD3302 นาธนากร วรสาร เลขที่ 5 รหัสนักศึกษา 5211307516 กลุ่ม 202
  1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว http://artd3302-thanakorn-202.blogspot.com/
  2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/สามารถคลิกเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่โดยตรงตามลิงค์นี้คือ http://issuu.com/ncnobitachinchi/docs/____________________________________2f8217f1c2cbc4?e=8563661/10466441

  ReplyDelete
 27. เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2557แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง
  1.ด้านจริยธรรมและคุณธรรม
  -การแต่งตัวที่ถูกต้องในการเป็นนิสิตนักศึกษา และความตรงต่อเวลา
  2.ด้านความรู้
  -มีความรู้ทางด้านของการใช้โปรแกรมต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว
  3.ด้านปัญญา
  -คิดและวิเคราะห์ รวมถึงการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  -เกิดการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม สร้างให้เกิดความสามัคคี
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  -เกิดความคิดที่สร้างสรรค์ และนำมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  -สามารถนำไปใช้งานจริงได้
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  -ARTD3302 นายพลพัฒน์ นงค์นิ่ม เลขที่ 4 รหัสนักศึกษา5111302328 กลุ่ม 202
  1.เว็บสื่อออกทางอินเตอร์เน็ตบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว blogspot :http://artd3302-polrapat.blogspot.com/
  2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/สามารถคลิกเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่โดยตรงตามลิงค์นี้คือ http://issuu.com/polrapat79/docs/___________________________________?e=8171891/10466781

  ReplyDelete
 28. เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2557แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงสรุป-ตอบผลการเรียนรู้หลังการเรียนรู้ในวิชานี้ โดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ที่นี่ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ ให้ครบถ้วน
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  -สอนให้รู็จักการทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่ม รู็จักการรอการเสียเวลของนิสัยของเพื่อนอีกคน
  2.ด้านความรู้
  -รับรู้ได้จากเรียนวิชานี้โดยเรียนรู้การเป็นนักออกแบบที่ดีครววางเเผนการทำงานอย่า
  งไร
  3.ด้านปัญญา
  -มีไหวพริบ ต่อการทำงาน
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  -ได้พูดคุย ได้รู้การยอมรับความคิดเห็นของอีกฝ่าย
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  -รอบรู้เเล้วกว้างขึ้นในโลกเทคโนโลยี
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  -สอนให้รู็จักการเอาตัวรอด
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  นางสาว พวงเพชร หนูตอ กลุ่มเรียน 201 รหัส 5311310329

  ReplyDelete
 29. เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2557แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  - ได้รู้จักการตรงต่อเวลา การแต่งกายให้ถูกระเบียบและกาละเทศะ
  2.ด้านความรู้
  - ได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานออกแบบ ตั้งแต่การคิด จนถึงการนำเสนอผลงาน
  3.ด้านปัญญา
  - ได้ฝึกคิดและวิเคราะห์
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  - ได้ทำงานกลุ่มกับคนใหม่ๆ ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันกับคนอื่น
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - ได้รู้จักเว็บไซต์ และโปรแกรมใหม่ๆ ที่สามารถเป็นตัวช่วยในการทำงานออกแบบได้
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  - ได้รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะ และการเอาตัวรอด
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  นางสาวณัฐชา เปิ้นมั่นคง กลุ่มเรียน 201 (อาทิตย์-เย็น)
  1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว
  ชื่อที่อยู่ URL: http://artd3302-natchapoenmankong.blogspot.com/
  2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/natchapoen
  สามารถคลิกเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารโดยตรงตามลิงค์นี้คือ http://issuu.com/natchapoen/docs/natcha-natural-project-report

  ReplyDelete
 30. เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2557แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  -รู้การใช้หลักของคุณธรรมในการทำงาน ดำรงชีวิต
  2.ด้านความรู้
  -มีความรู้ทางด้านการใช้โปรแกรมต่างๆและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากการเรียนการสอนรายวิชานี้
  3.ด้านปัญญา
  -การคิดที่จะทำอะไรแปลกใหม่ ไม่จำเจเพื่อการออกแบบที่ทำใ้เกิดความน่าสนใจ
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  -ได้สัมพันธภาพที่ดี การติดต่อพูดคุยกับผู้ประกอบการ จากการที่ได้ลงไปปฏิบัติจากสถานที่จริง
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  -ได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานจากเว็บไซต์ต่างๆที่อำนวยความสะดวกในการทำงานมากยิ่งขึ้น
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  -สามารถนำไปประยุกต์และนำไปใช้ได้จริง
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  -ARTD3302 นางสาว ภูณัฏฐ์ชา บุญธนาสิริวัฒน์ รหัสนักศึกษา5311317118กลุ่ม 201
  1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว http://artd3302-poonatcha.blogspot.com/
  2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/สามารถคลิกเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่โดยตรงตามลิงค์นี้คือ http://issuu.com/poonatcha/docs/artd3302-201-poonatcha-____________/1

  ReplyDelete
 31. เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2557แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงสรุป-ตอบผลการเรียนรู้หลังการเรียนรู้ในวิชานี้ โดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ที่นี่ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ ให้ครบถ้วน
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  -.ให้เรียนรู้ในการตรงต่อเวลาและเคารพสิทธ์ของเราเองและนอบน้อมต่อครูอาจารย์
  2.ด้านความรู้
  -ได้เรียนรู้การออกแบบในการทำงานจริงจังและการใช้โปรแกรมในการออกแบบต่างๆได้
  3.ด้านปัญญา
  -มีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนได้เรียนรู็และตัดสินใจ
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  -มีทักษะในการพรีเซ้นต์งานเพิ่มขึ้นและติดต่องานจากผู้ประกอบการอย่างจริงจัง
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  -ได้วิเคราะห์การเรียนในวิชานี้ได้รู้จักทำงานหลายหลายเพิ่มขึ้น
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  -สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบทางอาชีพที่เราชอบได้
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
  นางสาว นิชาภา อึ๋งสืบเชื้อ กลุ่ม 201
  1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว ชื่อที่อยู่ URL:...http://artd3302-nichapa.blogspot.com/
  2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com//nichapa53/docs/artd3302-201-nichapa-______________สามารถคลิกเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารโดยตรงตามลิงค์นี้คือ/nichapa53/docs/artd3302-201-nichapa-______________

  ReplyDelete
 32. เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2557แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง
  1.ด้านจริยธรรมและคุณธรรม
  -มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และตรงต่อเวลา
  2.ด้านความรู้
  -ได้ศึกษาหาความรู้สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง
  3.ด้านปัญญา
  -รู้จักแก้ไขปัญหาทั้งในและนอกชั้นเรียน
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  -ได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีมนุษยสัมพันธ์
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  -รู้จักคิดวิเคราะห์กระบวนการออกแบบทางเทคโนโลยี
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  -สามารถนำไปใช้ในการทำงานภายนอกได้จริงและมีประสิทธิภาพ
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  -ARTD3302 นางสาววิภาวี เครือทอง เลขที่ 21 รหัสนักศึกษา5311322407 กลุ่ม 201
  1.เว็บสื่อออกทางอินเตอร์เน็ตบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว blogspot
  http://artd3302-vipavee.blogspot.com/
  2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/สามารถคลิกเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่โดยตรงตามลิงค์นี้คือ
  http://issuu.com/vipavee3110/docs/vipavee-artd3302-201-______________/0

  ReplyDelete
 33. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ให้นักศึกษาได้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน เช่นการเข้าเรียนตรงเวลา การแต่งการ และการนำข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ ต้องมีประโยชน์และความถูกต้องของข้อมูลในการนำไปเผยแพร่
  2.ด้านความรู้
  ได้นำความรู้ต่าง ๆ มาใช้เพื่อพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ให้เพิ่มพูนมากขึ้น
  3.ด้านปัญญา
  เป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีการสิ้นสุดและนำไปสู่การพัฒนาความรู้ความเข้าใจและสติปัญญา
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ได้มีการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งในและนอกสถานศึกษา ทำให้รู็จักผู้คนใหม่ ๆ ความรู้ใหม่และเป็นการเพิ่มช่องทางในการศึกษาได้ และยังเรียนรู้กระบวนการ ทำงานร่วมกันกับผู้อื่นอีกด้วย
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ได้ใช้สื่อต่าง ๆ อย่างมีประโยนช์ทางด้านการศึกษา ได้รู้ความรู้ต่าง ๆ ที่ไม่รู้มาก่อนและสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  เป็นการศึกษาที่มีความละเอียด และได้ศึกษาตามขั้นตอนในการทำงาน ความรู้ที่จำเป็นต้องรู้เพื่อนำไปปฎิบัติในการทำงาน
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  ผลงานจริงที่ได้ทำการศึกษาและออกแบบตามขั้นตอนของการศึกษา
  แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน

  นางสาวชนัดดา ช้างเยาว์ กลุ่ม 201 รหัส 5311310253

  ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/สามารถคลิกเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่โดยตรงตามลิงค์นี้คือ
  http://issuu.com/chanudda.ch/docs/issu_moriga_iol

  ReplyDelete