Friday, August 31, 2012

ทีมงานศิลปกรรมจันทรเกษม นำเสนอผลงานออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์โอทอป ของจังหวัดกาญจนบุรี

การนำเสนอผลงานออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์โอทอป ต่อผู้ประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน 20 ในโครงการของบริษัท เอซีที ที่ปรึกษา ในโครงการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี โดยทีมงานจากสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นำโดยผศ.ประชิด ทิณบุตรและนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ จำนวน 3 คน เป็นผู้ช่วยงานวิจัย งานศึกษา จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และดำเนินงานการผลิตผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตามโจทย์และขั้นตอนปฏิบัติงานที่หลากหลาย ตามขั้นตอนการออกแบบวิจัยเชิงสร้างสรรค์(Creative Research) ด้วยวิธีสนทนากลุ่ม( Focus Group) และวิธีการมีส่วนร่วม(Participatory Research) การทำคลีนิกออกแบบ(Design Clinic/Design Consults and Work Shop) ในการวิเคราะห์-สรุปผลงานการออกแบบ และนำไปผลิตเป็นผลงานจริง สถานที่ดำเนเนินการ โรงแรมริเวอร์แคว เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555

Friday, August 24, 2012

งานที่ต้องนำเสนอในสัปดาห์ที่ 12 วันที่ 27-28 สิงหาคม 2555 วิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์


งานที่ต้องนำเสนอในสัปดาห์ที่ 12 วันที่ 27-28 สิงหาคม 2555 วิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ได้แก่
1. Design Mood Board ขนาด 50 x 70 ซม.แสดงที่มาของปัญหาและความต้องการ
2. แบบอาร์ตเวิร์ค พิมพ์สีจริง ขนาดเท่าจริง แบบโครงสร้างเขียนแบบ ย่อ/ทำใน กระดาษ ขนาด A3
3. แบบ Mock Up ขนาดเท่าจริง ไม่น้อยกว่า 1 แบบ
4.ไฟล์แบบอาร์ตเวิร์ค .ai หรือ .psd และบันทึกไฟล์เป็น .eps,.pdf และ.jpg ความละเอียดไฟล์ ไม่ต่ำกว่า 300 dpi บันทึกจัดเก็บไว้ใน Google Drive ที่อาจารย์แชร์ไว้ให้หรือบันทึกใส่ CD พร้อมให้อาจารย์ตรวจในชั่วโมงเรียน
5. นำเสนอผลงานเป็นรายบุคคลเรียงตามรายชื่อ

Saturday, August 18, 2012

การนำเสนอผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การมีส่วนร่วมพิจารณาหาข้อสรุปแบบผลงานกับผู้ประกอบการจริง

วันที่ 18 สิงหาคม 2555 ผศ.ประชิด ทิณบุตร พร้อมทีมงานนักศึกษาผู้ช่วยงานโครงการออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์สินค้าโอทอป และนัดแนะกับนักศึกษาที่เรียนวิชา Arti3314 ได้เข้าเยี่ยมชมงาน Otop Midyear 2012 ที่ผู้ประกอบการจากจังหวัดกาญจนบุรีมาออกร้านที่เมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 โดยที่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

การเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 10 Arti3314


สัปดาห์นี้เป็นการนำเสนอผลงานความคืบหน้าต่อจากงานกลุ่ม (ที่ล้มเหลวไม่มีท่า) โดยยังคงใช้โจทย์เดิม แต่ครั้งนี้เป็นการทำงานแบบเดี่ยว แต่คราวนี้เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์(Creative Economy) เน้นการสื่อสารที่เป็นสากล ด้วย Visual Communication

Sunday, August 12, 2012

ภาพบรรยากาศการจัดแสดงนิทรรศการหน้าชั้นเรียน เพือนำเสนอผลงานกลุ่ม(Design Work-Based and Work Group Project)

ภาพบรรยากาศการจัดแสดงนิทรรศการหน้าชั้นเรียน เพือนำเสนอผลงานกลุ่ม(Design Work-Based and Work Group Project) โจทย์งานการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าโอทอป จังหวัดกาญจนบุรี วิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ arti3314 กลุ่ม 102 ภาคปกติ 7-8-2555 โดยมีผลงานที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน โดยเฉพาะความเหมาะสมกับวิชาชีพเพียง มีเพียง 2 กลุ่ม จาก 11 กลุ่ม และไม่มีกลุ่มใดทำงานส่งประกวด Thai Star Packaging Awards 2012 ทันสักกลุ่ม ดังนั้นค่าคะแนนที่ได้ก็ถูกหารสองทั้งหมดทุกกลุ่ม ทั้งนี้เพราะขาดความรับผิดชอบทั้งเรื่องเวลา การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากโจทย์ตามกระบวนการศึกษาข้อมูลแบบ Visual Analysis

งานสัปดาห์ที่ 9-11 โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ส่วนบุคคล


อาจารย์แชร์ไฟล์เอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินงานออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ระยะที่ 1 ของ บจก.ACT ให้ผู้ที่เรียนarti3314 ไว้ในกูเกิ้ลไดรฟ์ที่แชร์ให้แต่ละกลุ่มแล้ว .ให้ทุกคนที่ยังมีสิทธิ์เรียนต่อ ศึกษาข้อมูลและความต้องการงานออกแบบ เพื่อใช้ประกอบการออกแบบผลงานให้ตอบโจทย์จริงตามผลิตภัณฑ์ที่เลือกทำโครงการออกแบบส่วนบุคคลที่จะทำต่อ โดยให้อ้างอิงใช้เอกสารให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อตอบคำถามว่าได้ออกแบบตอบโจทย์จริงตามข้อมูลจริงในประเด็นใดบ้าง ทำงานให้เสร็จหรือให้ได้มากที่สุดแล้วนำเสนอในชั่วโมงเรียนครั้งคราวหน้า

Monday, August 6, 2012

สรุปผลกิจกรรมการเรียนแบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ(งานกลุ่ม) ในรายวิชา ARTI3314 ของกลุ่ม101 ครึ่งเทอม - week 9

สรุปกิจกรรมการเรียนแบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ในรายวิชา ARTI3314 ของกลุ่ม101 ด้วยการมอบหมายให้เรียนรู้เองตามโจทย์ที่ตั้งกรอบให้ ภายใต้เงื่อนไขการสร้างสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมและตัวอย่างจริงทางการสร้างสรรค์ผลงานในวิชาชีพศิลปกรรมด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระยะเวลา 6 สัปดาห์ โดยให้ทำงานเป็นกลุ่มๆละ 4 คน ให้ได้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น ฝึกความรับผิดชอบ การจัดเก็บ แสดง ค้นคืนและแบ่งปันข้อมูลร่วมกันด้วยระบบและการบริหารจัดการเครื่องมือประเภท Free Online Cloud Computing/Tools/Management ของ Google Apps การศึกษากรณีตัวอย่างศึกษาผลงาน ตามกระบวนการออกแบบอย่างเป็นระบบ และในสัปดาห์สุดท้ายให้ส่งผลงานของกลุ่ม โดยให้นำเสนอผลงานออกแบบที่เป็นแนวคิดและรูปแบบงานที่แตกต่างของแต่ละคน โดยจัดเป็นงาน Mini Exhibition หน้าชั้นเรียนเพื่อนำเสนอต่อผู้สอน
     ผลการเรียนเพียง 8 สัปดาห์ ก็คือ กลุ่มนี้มีผู้ลงทะเบียนเรียนเต็ม 45 คน เดิมกำหนดผู้ลงทะเบียนไว้เพียง 35 คน เหลือจำนวนผู้เรียนที่มีสิทธิ์สอบและเข้าสอบวันนี้ เพียง 12 คน ผลงานที่จัดแสดงไม่มีคุณภาพและจำนวนเพียงพอต่อการให้นำเสนอผลงานทั้ง 8 กลุ่ม มาเสนอเพียง 2 กลุ่ม สรุปผลการทำงานออกแบบกลุ่มคือ ตกทั้งชั้น และเมื่อสอบกลางภาคเรียนก็ยังมีตก อีก 3 คน

Sunday, August 5, 2012

การสอบและตรวจผลงานกลางภาคเรียนที่ 1/2555 week 9


เกณฑ์สำหรับการประเมินแบบบรรจุภัณฑ์ที่ส่งของแต่ละกลุ่ม ในวันที่ 6-7 สิงหาคม นี้ มีเงื่อนไขดังนี้คือ
  1. จัด Mini Exhibition หน้าชั้นเรียน ให้แล้วแสร็จก่อนเวลาที่กำหนดตรวจงาน(เวลาเรียนปกติ 9.00 และภาคค่ำ 18.00) โดยต้องมีเล่มเอกสารสรุปผลการออกแบบของกลุ่ม(รูปแบบการพิมพ์และส่วนประกอบของเอกสารต้องถูกต้องตามแบบฟอร์มการพิมพ์เอกสารวิชาการ ออกแบบปกหน้าให้สวยงาม) ส่งให้พร้อมการตรวจรายงานและมีเฉพาะของสมาชิกทุกคนด้วย) โดยเรียงตามลำดับกลุ่มทำงาน หากจัดหรือมาไม่ทันเวลา เมื่อเรียกตรวจแล้ว หรืออาจารย์เห็นว่าไม่พร้อมนำเสนอ จะไม่ดำเนินการตรวจผลงานให้และคะแนนทั้งกลุ่มจะเป็น 0 ทันที ส่วนรูปแบบการจัดนิทรรศการขนาดย่อมนั้นอาจารย์ได้แจ้งโพสต์ให้ทราบก่อนหน้านี้แล้ว
  2.หากพิจารณาด้วยหลักฐานและผลงานแล้วเห็นว่ามีปริมาณงานของกลุ่ม ไม่มีคุณค่าแห่งการสร้างสรรค์ เหมาะสมแก่การส่งเข้าประกวด Thai Star Packaging Awards 2012 โดยใช้เกณฑ์คือ
    2.1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Innovation) 5 คะแนน
    2.2 หน้าที่ ประโยชน์ ความสะดวกในการใช้งาน (Functional / Convenience) 5 คะแนน
    2.3 ออกแบบได้สวยงาม สะดุดตา และสื่อความหมายถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้ (Graphic Appeal) 5 คะแนน