Wednesday, July 11, 2012

Week 5 : การนำเสนอผลการศึกษาวิเคระห์ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น


ในสัปดาห์ที่ 5 นี้ เป็นการนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ตามกระบวนการเรียนรู้แบบวิธีการเรียนรู้จากปัญหา(Problem Based Learning / Work Based Learning) หรือการทำงานจริงในสถานการณ์ที่เป็นจริง จากการที่ผู้สอนเป็นหัวหน้าทีมวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์โอทอป จังหวัดกาญจนบุรี ในนามของ บจก.เอซีที(ไทยแลนด์)โครงการของ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการการส่งเสริมการผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และการบริหารจัดการชุมชนเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดโดยบริษัท เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด ตามแบบฟอร์มและหัวข้อที่ตั้งให้แต่ละกลุ่มไปศึกษาและตอบคำถามนำทางคือ 4W2H โดยให้แต่ละกลุ่ม(กลุ่มละ 4 คน แบ่งกลุ่มโดยวิธีการสุ่มตามเลขที่นับจำนวนตามจำนวนกลุ่ม รวมกลุ่มเรียนละ 11 กลุ่ม ภาคนอกเวลา 6 กลุ่ม)
ซึ่งจะได้สมาชิกกลุ่มที่มีทักษะคละกันไป ที่ดำเนินการด้วยวิธีนี้ก็เพราะเห็นว่าผู้เรียนมักมีพฤติกรรมการจับกลุ่มตามความสนิทสนมคุ้นเคยกัน ผู้เรียนบางคนเป็นผู้เรียนที่มาเรียนซ้ำกับรุ่นน้อง และกลุ่มที่เรียนภาคนอกเวลาก็ไม่รู้จักมักคุ้นกันมาก่อน ซึ่งผลจากการสังเกตและปล่อยให้ดำเนินการเอง เรียนรู้เอง มาเป็นระยะเวลา 4สัปดาห์นั้น ไม่มีผลคืบหน้าเท่าที่ควร ทั้งนี้เพราะนักศึกษายังขาดความรับผิดชอบและไม่ศึกษาหาความรู้ ฝึกปฏิบัติตามวิธีดำเนินการ 3ส.: 3R ที่ผู้สอนให้ไปศึกษาจากเนื้อหาในเว็บบล็อกนี่ ดังนั้นนับแต่สัปดาห์ที่ 6 เป็นต้นไป ผู้สอนจะให้และใส่ความเข้มข้นในการตรวจสอบผลการเรียนรู้ ทั่งสั่ง-สอน-ติดตาม ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่วางแผน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และคัดตัวผู้ที่จะรอดออกไป...นะเอง

No comments:

Post a Comment