ผู้สอน: Lecturer

Assistant Professor Prachid Tinnabutr Profile Click Here : CV & Profile 
ประวัติและผลงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประชิด ทิณบุตร
สาขาวิชาศิลปกรรม ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กทม. 10900
ติดต่ออีเมลปัจจุบัน prachid007@gmail.com,prachid@thaifont.info , prachid@prachid.com , โทรศัพท์มือถือ: +66(0)896670091
โฮมเพจส่วนตัว: http://www.prachid.com
ธุรกิจของครอบครัว : บริษัท.วิตตี้คอมพิวเตอร์ จำกัด., เว็ปไซท์ : http://www.wittycomputer.com
Home Tel/Fax :+66(0)29629505

Assistant Professor Prachid Tinnabutr
Fine and Applied Arts Division, Department of Humanities Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, Chandrakasem Rajabhat University, Ratchadabhisek Road, jatuchak District, Bangkok,Thailand 10900.Contact Current eMail : prachid007@gmail.comprachid@prachid.com , prachid@thaifont.info , 
Personal Homepage: http://www.prachid.com
Mobile Phone +66(0)896670091

No comments:

Post a Comment