Friday, October 7, 2011

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนในสัปดาห์สุดท้าย ภาคเรียนที่1/2554 ของวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์

กลุ่มเรียน 201 ภาคนอกเวลา กลุ่มเรียน 101 ภาคปกติ กลุ่มเรียน 102 ภาคปกติ กลุ่มเรียน 103 ภาคปกติ

Monday, October 3, 2011

สัปดาห์ที่ 16 การนำเสนอโครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์แปรรูปข้าวโพดหวานกาญจนบุรี

นักศึกษากลุ่ม 101 ภาคปกติ ที่เข้าสู่กระบวนการประเมินผล Final Project
 การนำเสนอโครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์แปรรูปข้าวโพดหวานกาญจนบุรี
กลุ่ม 201 ภาคนอกเวลาที่เข้าสู่กระบวนการประเมินผล Final Project

Saturday, October 1, 2011

ตัวอย่างไฟล์การนำเสนอผลงานด้วย Google Presentation โครงการออกแบบส่วนบุคคล

ตัวอย่างการนำเสนอเผยแพร่และตัวอย่างไฟล์สไลด์การนำเสนอผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคลของ Final Project ตามหลักการดำเนินงานออกแบบ 3ส:3R เมื่อสร้างจาก GooglePresentation เสร็จแล้ว ให้คลิกใช้ด้วยคำสั่ง แบ่งปัน>เผยแพร่/รวม แล้วนำโค้ด iFrame ไปโพสต์ในบล็อกของตัวเองพร้อมนำเสนอเผยแพร่ได้ทั่วโลกทันที สไลด์ไฟล์ตัวอย่าง เผยแพร่-แบ่งปันต่อจากไฟล์นำเสนอของคุณวีนัส อ่ำสุ่น กลุ่มเรียน 201 ภาคนอกเวลา

Final Design Project: ส3.(Results)การสรุปและเผยแพร่ แสดง-แบ่งปัน ผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคลของนักศึกษา ในเว็บไซต์ issuu.com

Final Design Project: ส3.(Results) การสรุปและเผยแพร่ แสดง-แบ่งปัน ผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคลของนายอานนท์ ทองรอด กลุ่มเรียน 101 ภาคปกติ ในเว็บไซต์ issuu.com ดูผลงานของนักศึกษาที่ส่งงานได้ในกลุ่มหน้าเว็บ Packaging Design นี้

และในสัปดาห์สุดท้ายครั้งที่ 16 เป็นการสรุป แสดง แบ่งปันผลงานและการเรียนรู้ การสรุปภาคเอกสารสาระการเรียนรู้ในเว็บบล็อกของแต่ละคน ทุกอย่างในครึ่งเทอมแรกและในครึ่งเทอมหลังให้เพื่อนๆและชาวโลกได้ทราบและรู้เห็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ที่ได้รอดผ่านเข้ารอบมาให้ผู้สอนได้ประเมินผลงานและให้เกรดในสัปดาห์สุดท้ายนี้  และมีการสอบปลายภาคเรียนในชั้นเรียน ที่ระบบอีเลิร์นนิ่งของ www.clarolinethai.info

Arti3314 week 15 practical and post test วิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ สัปดาห์แห่งการสอบภาคปฏิบัติและทำแบบทดสอบหลังการเรียน

Arti3314 week 15 practical and post test วิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ สัปดาห์แห่งการสอบภาคปฏิบัติและทำแบบทดสอบหลังการเรียน ส่งงานต้นแบบร่างออกแบบบรรจุภัณฑ์มะกอกดอง และแบ่งปันไฟล์ให้ดาวน์โหลดฟรีไว้ที่ Google3DWarehouse ลองใช้คำสืบค้นว่า arti3314 ดูครับ
โจทย์และกิจกรรม เสร็จแล้วทำแบบทดสอบออนไลน์ที่ www.clarolinethai.info