Saturday, December 6, 2014

การนำเสนอผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 ของนักศึกษาที่เรียนวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์


Prachid Tinnabutr : Artd3302-101  Student's Final Design Project exhibition 1/12/2557
URL:http://arti3314.blogspot.com การนำเสนอผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 ของนักศึกษาที่เรียนวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์  ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.ในหัวข้อการบูรณาการงานวิจัยในชั้นเรียน ตามหัวข้อวิจัยของผู้สอนเรื่องการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณแผ่นดิน 2558 URL:http://chainatbrand.blogspot.com

Sunday, November 23, 2014

ให้นักศึกษาตอบสรุปและแสดงความคิดเห็นต่อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลงในโพสต์นี้


เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2557แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงสรุป-ตอบผลการเรียนรู้หลังการเรียนรู้ในวิชานี้ โดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ที่นี่ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ ให้ครบถ้วน
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.ด้านความรู้
3.ด้านปัญญา
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
7.ดังหลักฐานแสดงคือ
แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว ชื่อที่อยู่ URL:......
2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/.........สามารถคลิกเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารโดยตรงตามลิงค์นี้คือ...........
ต้อง Login ก่อนตอบกระทู้นี้

Wednesday, November 19, 2014

Design focus group survey form example

ตัวอย่างไฟล์การนำเสนอผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์การทำ focus group survey โครงการ OPOI จังหวัดเพชรบุรี ปี 2550 โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร

Sunday, November 16, 2014

Final Project Report sample book

ตัวอย่างเอกสารรายงานสรุปผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคล วิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ของนายอานนท์ ทองรอด ปีพ.ศ. 2553

Sunday, October 26, 2014

Packaging Design Presentation 1/2557 การนำเสนอผลงานออกแบบโครงการกลุ่ม โครงการร่วมกลุ่มศึกษาเรียนรู้และการมีส่วนร่วมบริการงานออกแบบเพื่อชุมชน

Midterm packaging design Presentation 1/2557 การนำเสนอผลงานออกแบบโครงการกลุ่มร่วมศึกษาเรียนรู้และมีส่วนร่วมบริการวิชาการออกแบบเพื่อชุมชน กลางภาคเรียนที่ 1/2557 ของ กลุ่ม 201-202 ภาคนอกเวลาราชการ โดยผู้สอนได้บูรณาการวิธีการวิจัยให้นักศึกษาได้มีโอกาสร่วมศึกษาเรียนรู้ตามการโครงการวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท ของผู้สอนและคณะวิจัย ในปีงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2558 URL : http://chainatbrand.blogspot.com

Sunday, September 21, 2014

คณาจารย์และศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบันร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าสำหรับสินค้าวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าว จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท (สวนนกชัยนาท)

คณาจารย์และศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบันร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  แนวทางการออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าสำหรับสินค้าวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าว จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ ๑๙     กันยายน   ๒๕๕๗ ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท (สวนนกชัยนาท) นำทีมโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ธีระชัย สุขสวัสดิ์ อาจารย์อดิสรณ์ สมนึกแท่น ศิษย์เก่าปี 2537 นายคณาศักดิ์ พงษ์พาลี ศิษย์ปัจจุบันคือนักศึกษาวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 3 18 คน ที่เรียนวิชาออกแบบอัตลักษณ์และวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างน่าพอใจ ชื่นมื่นทั้งเหล่าวิทยากรและกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าว ที่เข้าร่วมสัมมนา จำนวนร่วม 70 คน อาจารย์เองก็ได้เข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าให้แก่ผู้ประกอบชุมชน อันเป็นการบูรณาการบริการวิชาการและงานวิจัยแก่ชุมชน ได้บูรณาการสาระเนื้อหาวิชาและงานวิจัย ซึ่งนักศึกษาก็ได้ประสบการณ์จริงและเพื่อเป็นโจทย์จริงในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักออกแบบตามหลักปรัชญาของการผลิตบัณฑิตออกสู่สังคมและทำให้สังคมเกิดอุดมปัญญาได้จริง และคงจะมีโครงการอื่นๆอีกตามมาอย่างแน่นอน

Saturday, September 13, 2014

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ การเรียนรู้จากการปฏิบัติการงานออกแบบจริง (Design Work-Based Learning)

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ การเรียนรู้จากการปฏิบัติการงานออกแบบจริง (Design Work-Based Learning) โดยให้นักศึกษาที่เรียนวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการกับชุมชน โดยให้รู้จักบูรณาการความรู้ด้านการวิจัย-สร้างสรรค์ไปปรับใช้จริง ในสถานการณ์จริง ด้วยการให้มีส่วนร่วมในการศึกษาเรียนรู้จริง สืบค้นข้อมูลจริง จากโครงการวิจัยของผู้สอนเรื่องการวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท (Community Based Participatory Research) และตามกระบวนการดำเนินงานออกแบบ 3 ส. คือ สืบค้น สร้างสรรค์ตามสมมติฐานและสรุปผลงาน ตามลำดับSaturday, September 6, 2014

ตัวอย่างการศึกษาวิเคราะห์และการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น ส.1

กิจกรรมกลุ่มในวิชาเรียน artd2307 และ artd3302 : โครงการออกแบบกลุ่มและส่วนบุคคล โดยมอบหมายงานให้นักศึกษาที่เรียนได้มีโอกาสศึกษางานวิจัยของผู้สอน และทำงานออกแบบจากสภาพการณ์จริงเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพศีลปกรรมโดยตรง( Design Work-Based Learning) โดยมีส่วนร่วมในการดำเนินงานออกแบบตามขั้นตอน 3 ส. ตามนโยบายโครงการบริการวิชาการชุมชนของสาขาวิชาศิลปกรรม มจษ คือโครงการบริการงานออกแบบเพื่อชุมชน วิชานี้จึงได้มอบหมายให้เข้าศึกษาปัญหาและความต้องการออกแบบพัฒนากราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดชัยนาทอาจารย์มีตัวอย่างการศึกษาวิเคราะห์และการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น ส.1 การทำ Visual Analysis การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง Swot Analysis เพื่อหาข้อสรุปที่ได้จากการใช้แบบสำรวจ สรุป-บันทึก-ผลการสัมภาษณ์และการศึกษาข้อมูลเชิงลึก(Indept Interview) ในพื้นที่แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน/ผู้ประกอบการจริง (Community Based Participatory Research:CBPR) ลองอ่านและสรุปทำตามที่สามารถเก็บข้อมูลได้ ทำตามหลักการที่สอนอย่างผู้มีการศึกษามีหลักการคิดวิเคราะห์ และนำเสนอในชั้นเรียนนะครับ ดูและศึกษาเพิ่มเติมก่อนจากงานวิจัยและของอาจารย์ได้ที่ http://chainatotop.blogspot.com และที่ http://prachinburi-aec.blogspot.com

จำไว้ว่่า ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆ โดยไม่มีการลงทุนกายใจ สติปัญญา ต้องมีทั้งการได้มาซึ่งความคิด การวางแผนงาน กาลเวลา และค่าใช้จ่าย หากเราคิดว่าอยากเป็นนักออกแบบและบัณฑิตที่มีคุณภาพ และทุกคนทำได้หากได้เริ่มต้นและพยายามทำต่อให้ดีที่สุดด้วยตนเองและปรึกษากัน อาจารย์และผู้อื่นเป็นเพียงผู้ช่วยเราเท่านั้น จงแสดงภูมิและพลังออกมานะครับ

Tuesday, September 2, 2014

Dong Bang Hand woven Textiles Package ผลงานออกแบบกล่องผ้าชิ้นทอมือของกลุ่มสตรีทอผ้า


Dong Bang Hand Woven Textiles Package Set: ผลงานออกแบบกล่องผ้าชิ้นทอมือของกลุ่มสตรีทอผ้า บ้านดงบัง ประจันตคาม ปราจีนบุรี โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร

Monday, August 18, 2014

การบ้านสำหรับการเรียนครั้งที่ 1-2/2557

นักศึกษาที่เรียนวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ภาคเรียนที่ 1/2557
การบ้านสัปดาห์ที่ 1
ให้ดำเนินการตามที่อาจารย์สั่งงานการบ้านในชั้นเรียน ให้เรียบร้อยก่อน 25 ส.ค. นี้ คือ
ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวในแบบบันทึกกิจกรรมการเรียน
1. กลุ่มเรียนวันจันทร์เช้า กลุ่ม 101  โดย คลิกเข้าทำได้ที่นี่
2. กลุ่มเรียนวันอาทิตย์บ่าย กลุ่ม 201 คลิกเข้าทำที่นี่
3. กลุ่มเรียนวันอาทิตย์เย็น กลุ่ม 202 คลิกเข้าทำที่นี่

4.ทำแบบสำรวจก่อนการเรียน คลิกที่นี่
การบ้านสัปดาห์ที่ 1-2 ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์ที่ 2
4. การบ้าน ส.1 การสืบค้น ความหมายของคำว่า ทำลงในเว็ปบลอกส่วนตัว
 4.1 หาความหมายหรือคำนิยามของคำว่า Packaging Design  แปลและอ้างอิงจาก dictionary เอกสาร หนังสือตำรา บทความ โดยอ้างอิงแหล่งที่มาให้ถูกต้อง อย่างน้อย 5 แหล่ง แล้วสรุปแยกเป็นประเด็น เขียนเป็นสำนวนของตนเอง พร้อมมีภาพประกอบ
4.2 หาความหมายหรือคำนิยามของคำว่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ จาก dictionary เอกสาร หนังสือตำรา บทความ โดยอ้างอิงแหล่งที่มาให้ถูกต้อง อย่างน้อย 5 แหล่ง แล้วสรุปแยกเป็นประเด็น เขียนเป็นสำนวนของตนเอง พร้อมมีภาพประกอบคำอธิบาย

( คำเตือน:การคัดลอกผลงานของผู้อื่นมาหรือขโมยคัดลอกจากของเพื่อนมาโดยไม่อ้างอิงจากแหล่งที่ตรวจสอบได้ ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาและดูถูกภูมิปัญญาของตนเอง หากตรวจสอบพบ ย่อมมีผลต่อคะแนนและปรับตกในกิจกรรมนี้)

Monday, January 6, 2014

การศึกษาวิจัย-สำรวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการคัดเลือกและออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท

การศึกษาวิจัย-สำรวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการคัดเลือกและออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Onsite surveying : Packaging design and development of Chainat agricultural community enterprise products to improve competitiveness and efficiency under the concept of the creative economy.) ณ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเนินขามพัฒนา Noen Kham Pattana Farm Women Groupวิสาหกิจชุมชนกลุุ่มแม่บ้านเกษตรกรเนินขามพัฒนา ทอผ้าพื้นเมืองตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตรและคณะผู้ร่วมวิจัย Link to http://chainatotop.blogspot.com