Sunday, August 5, 2012

การสอบและตรวจผลงานกลางภาคเรียนที่ 1/2555 week 9


เกณฑ์สำหรับการประเมินแบบบรรจุภัณฑ์ที่ส่งของแต่ละกลุ่ม ในวันที่ 6-7 สิงหาคม นี้ มีเงื่อนไขดังนี้คือ
  1. จัด Mini Exhibition หน้าชั้นเรียน ให้แล้วแสร็จก่อนเวลาที่กำหนดตรวจงาน(เวลาเรียนปกติ 9.00 และภาคค่ำ 18.00) โดยต้องมีเล่มเอกสารสรุปผลการออกแบบของกลุ่ม(รูปแบบการพิมพ์และส่วนประกอบของเอกสารต้องถูกต้องตามแบบฟอร์มการพิมพ์เอกสารวิชาการ ออกแบบปกหน้าให้สวยงาม) ส่งให้พร้อมการตรวจรายงานและมีเฉพาะของสมาชิกทุกคนด้วย) โดยเรียงตามลำดับกลุ่มทำงาน หากจัดหรือมาไม่ทันเวลา เมื่อเรียกตรวจแล้ว หรืออาจารย์เห็นว่าไม่พร้อมนำเสนอ จะไม่ดำเนินการตรวจผลงานให้และคะแนนทั้งกลุ่มจะเป็น 0 ทันที ส่วนรูปแบบการจัดนิทรรศการขนาดย่อมนั้นอาจารย์ได้แจ้งโพสต์ให้ทราบก่อนหน้านี้แล้ว
  2.หากพิจารณาด้วยหลักฐานและผลงานแล้วเห็นว่ามีปริมาณงานของกลุ่ม ไม่มีคุณค่าแห่งการสร้างสรรค์ เหมาะสมแก่การส่งเข้าประกวด Thai Star Packaging Awards 2012 โดยใช้เกณฑ์คือ
    2.1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Innovation) 5 คะแนน
    2.2 หน้าที่ ประโยชน์ ความสะดวกในการใช้งาน (Functional / Convenience) 5 คะแนน
    2.3 ออกแบบได้สวยงาม สะดุดตา และสื่อความหมายถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้ (Graphic Appeal) 5 คะแนน

    2.4 ความเหมาะสม/ประสิทธิภาพและสามารถนำไปผลิตในเชิงการค้าได้ (Appropriateness / Efficiency and Commercial)  5 คะแนน
    2.5 การคำนึงถึงสภาวะแวดล้อม (Environmental Performance) 5 คะแนน
    2.6 ความประทับใจโดยรวม (Overall Impression) 5 คะแนน
     รวม  30 คะแนน หากได้ตำกว่าเกณฑ์ คือ 15 ถือว่าผลงานนั้นๆยังไม่เหมาะสม จะไม่อนุญาตให้ส่งเข้าร่วมประกวดในนามของวิชาที่สอนนี้
    3. ดังนั้นให้เตรียมพร้อมเขียนใบสมัครส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเอาไว้ให้เรียบร้อยพร้อมตรวจ
    4. หลังการตรวจงานกลุ่ม 15 นาที จะเริ่มทำการทดสอบออนไลน์ทันที ในชั้นเรียน ทุกคนต้องพร้อม หากมาไม่ทันก็ถือว่าขาดสอบหรือไม่ประสงค์เข้ารับการทดสอบตามวันเวลาที่กำหนดแล้วนี้
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้แจ้งไว้แล้วในแบบประเมินผลการเรียน หากไม่เห็นชื่อก็แสดงว่าหมดสิทธิ์สอบหรือขาดเกิน 4 ครั้งหรือมีเวลาเรียนไม่ถึง 80% นับแต่การสอบกลางภาคเรียนนี้แล้ว

No comments:

Post a Comment