Sunday, October 9, 2016

ตัวอย่างการนำเสนอผลงาน Mood board presentation

ตัวอย่างการนำเสนอผลงาน Mood board & presentation กลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน ไฟล์ภาพขนาด 30 x 20 นิ้ว แสดงขั้นตอนสรุปเป็นภาพรวมของการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบบรจุภัณฑ์ พร้อมอธิบายแนวคิดและที่มาของโจทย์ที่ต้องแก้ปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการ ให้เห็นภาพรวมของงานที่สร้างสรรค์ แสดงวิธีคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการสร้างภาพเสมือนจริงหรือแบบจำลองของจริง ดูตัวอย่างผลงานเพิ่มเติมได้จากงานวิจัยของอาจารย์ได้ที่ 1.http://chainatotop.blogspot.com
2.http://chainatbrand.blogspot.com
3.http://prachinburi-aec.blogspot.com
4.http://arti3314.blogspot.com
5.http://packagingdesigncourse.blogspot.com
แล้วนำไปปฏิบัติดัดแปลง จัดวางองค์ประกอบให้โดดเด่นสวยงาม ได้เห็น อ่านรายละเอียดได้อย่างน่าสนใจและแสดงถึงทักษะ ฝีมือ ความคิด การใช้ซอฟต์แวร์ที่จำเป็นใช้เพื่อสร้างโปรไฟล์ให้แก่ตนเอง


No comments:

Post a Comment