Wednesday, June 29, 2011

งานคือคะแนน สำหรับวิชา arti3314 -1-2554 นับแต่สัปดาห์ที่ 2 ถึงสอบกลางภาคเรียน

กิจกรรมการเรียน งาน-การบ้านมีอะไรบ้าง ในเทอมนี้
1.ทำความเข้าใจกับกติกาที่อาจารย์วางให้เข้าใจ หากสงสัยให้สอบถามโดยตรงกับอาจารย์หรือ comment ฝากคำถามไว้ในเรื่องนี้หรือใน googleBuzz (ต้องสร้าง-แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลใส่รูปถ่ายในโปรไฟล์ก่อน)
- ติดตาม(Follow) arti3314.blogspot.comโดยคลิกปุ่มติดตาม
- สร้าง blog ที่ blogger.com โดยใช้ชื่อจริงตามด้วยรหัสวิชา เช่น prachid-arti3314 และจัดสาระเนื้อหาให้เรียบร้อยสวยงามเยี่ยงผู้ที่เล่าเรียนทางด้านวิชาชีพทางการออกแบบสื่อทัศน์(Visual Communication)
2. งานแปลบทความข่าวสารทางด้านการออกแบบกราิฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ดูรายละเอียดที่อาจารย์แชร์ไฟล์ใน GoogleDocs  โดยต้องส่งไฟล์ร่าง(Draft)ที่แปลไว้ 3 เรื่อง เลือกรายงานเพียง 1 เรื่อง สรุปเป็นเอกสาร google docs หรือ google presentation  ก่อนรายงานล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน การรายงานหน้าชั้น ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที โดยให้บันทึกไฟล์วิดีโอด้วยโปรแกรมจับหน้าจอ(VDO Screen Capture)
เริมต้นรายงานเวลา 9.00 น.เรียงลำดับตามรายชื่อ เรียกชื่อแล้วไม่มาไม่พร้อม ให้ถือว่าไม่ประสงค์รับการประเมินในรายการงานนั้นๆ
3. งานกลุ่ม thaistar 2011 ส่งจริง ภายใน11สค.2554 ที่ กรมส่งเสริมฯ ดูรายละเอียดที่http://pdpd.dip.go.th/
4 ทุกกลุ่มใช้วิธีเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบ Work-Based Learning คลิกอ่านที่นี่
***การเรียนรู้จากการทำงาน (Work-based Learning) การเรียนรู้แบบนี้เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดพัฒนาการทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เนื้อหาสาระ การฝึกปฏิบัติจริง ฝึกฝนทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงโดยสถาบันการศึกษามักร่วมมือกับแหล่งงานในชุมชน รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์ การกำหนดเนื้อหากิจกรรม และวิธีการประเมิน

5.งานย่อยๆรายชั่วโมง เริ่มสัปดาห์ที่ 3 ตามขั้นตอนและหลักการ Design Work-Based Learning + 3ส/3R ที่สอน-แนะนำในชั้นเรียน
6.ทุกคนควรแบ่งปันความรู้และบันทึกสรุปผลการจัดการความรู้ของตนเองในวิชานี้ โดยให้ฝึกการเขียนบันทึกผลการเรียนรู้อย่างมีสาระ ใช้สติปัญญารู้จักรับผิดชอบทางลิขสิทธิ์ สิทธิทางปัญญาของผู้อื่นโดยการให้เกียรติอ้างอิงผลงาน แสดงที่มาทั้งเนื้อหาและภาพประกอบ และรู้จักให้เกียรติต่อตนเอง วงค์ตระกูล ด้วยการนำเสนอ แสดงผลงานที่สร้างสรรค์ ผลการบันทึกการทำงานของตนเอง มาอรรถาธิบายเยี่ยงผู้รู้จริง อย่างรู้รับผิดชอบ  โดยการเขียนบันทึกลงบล็อกของตนเองอย่างสมำ่เสมอทุกสับดาห์ และติดตามเพื่อนๆ เพื่อให้อาจารย์ประเมินผลทักษะ ICT Domain และควรใช้ Graphic Background ของบล็อก ตามที่อาจารย์กำหนดและแบ่งปันให้ใช้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างเอกลักษณ์และเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ขององค์กรเรา ตามแบบอย่างที่อาจารย์สร้างต้นแบบบล็อกให้ดู-เผยแพร่ไว้นี้

ข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับหลักสูตรรายวิชา ARTI3314/ARTD3302

ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา ศิลปกรรม
รหัสและชื่อวิชา รหัสหลักสูตรเดิมแปี 2548-2553 คือ ARTI3314,หลักสูตรปรับปรุงใหม่ 2554 คือ ARTD3302
ชื่อรายวิชา การออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์(Graphic Design for Packaging)
จำนวนหน่วยกิต(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) หน่วยกิต 3(2-2-5)
หลักสูตรและประเภทของรายวิชา ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปกรรม หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร  อาจารย์ผู้สอน
คำอธิบายรายวิชา(ใหม่)
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี หลักการ ขั้นตอน วิธีการดำเนินการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานกราฟิกเพื่อการสื่อสาร การสื่อความหมายหรือการตกแต่ง ร่วมใช้กับโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องรองรับวัตถุประสงค์ของการผลิตผลิตภัณฑ์สินค้า การใช้งานหรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งของฝ่ายผู้ผลิตและผู้บริโภค ได้อย่างเหมาะสมกับการใช้วัสดุ เทคโนโลยีการผลิตและการบรรจุ เทคโนโลยีทางการพิมพ์ ระบบการขนส่ง ข้อกำหนดกฏหมายทางสังคม สิ่งแวดล้อม และหน้าที่ทางการตลาด
จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1เพื่อให้นักศึกษาตระหนักรู้ในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จรรยาบรรณวิชาชีพทางศิลปกรรม
1.2เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎีหลักการ และฝึกทักษะวิธีปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานด้านการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์
1.3เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการนำเสนอแฟ้มผลงานและการสรุปรายงานผลการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยการใช้รูปแบบ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ตามวิถีทางของนักออกแบบและทำงานได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน

 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนานักศึกษาให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรณยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางการออกแบบและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
1.1.1การตระหนักรู้ในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพนักออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์
1.1.2  การมีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ในการนัดหมาย การรับ-ส่งผลงาน การเข้าร่วมกิจกรรมในหรือนอกชั้นเรียนทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เช่นการเข้าชั้นเรียนตามเวลาและสม่ำเสมอ อย่างน้อย 80% การแต่งกายให้เรียบร้อยเหมาะสมกับสถานการณ์ทั้งในห้องเรียนและภาคสนาม
1.1.3 การเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพการรักษาผลประโยชน์ในคุณค่าของผลงานการสร้างสรรค์ของตนเองและผู้อื่น

Sunday, June 26, 2011

การแปลสรุปบทความและรายงานการศึกษาค้นคว้าในวิชา

คำเตือนเรื่องการจัดทำรายงานแปลสรุปข่าวสารรายสัปดาห์ ครั้งที่ 1 อาจารย์ให้หาเรื่องมาแปลมิใช่หรือครับ ไม่ใช่ให้ไปคัดลอกบทความของคนอื่นหรือจากเว็บอื่นมาใช้โดยตรง ทำอย่างนั้นเขาเรียกว่าขโมย หนักกว่าลอกงาน และอาจารย์เคยสอนเรื่องการจัดพิมพ์เอกสารรายงานที่ถูกต้องแล้วนะครับ ให้ศึกษาด้วยและอาจารย์เคยแจ้งในชั้นเรียนแล้วว่าต้องทำอย่างไร หากยังไม่ศึกษาและแก้ไข รับรองไม่รอดกลางเทอมและคงได้กลับมาเรียนใหม่อีกครั้งแน่

ก่อนแปลก็ควรต้องทำความรู้จักกับข่าวสารภาพผลงานและลองใช้เครื่องมือแปล แปลศัพท์ ลองวิเคราะห์ด้วยความรู้ที่มองเห็น ที่ตัวเองรู้ตามหลักการที่เรียนมา ว่ามีองค์ประกอบอะไรที่เราเข้าใจบ้าง ว่าเขาทำด้วยวัสดุอะไร ใช้สีอย่างไร ใช้ตัวอักษรแบบไหน อย่าก็อปปี้มาใส่อย่าคนที่สิ้นไร้ปัญญา และเมื่อแน่ใจว่าเป็นผลงานเขียน-แปลและการศึกษาวิเคราะห์สรุปเป็นสำนวนของตัวเอง ทบทวน ลองให้คนอื่นช่วยอื่น เมื่อมั่นใจแล้วก็นำเผยแพร่ใน blogspot หรือโพสต์ลงใน buzz และแจ้งติดตามในไซต์ของอาจารย์ตามที่แจ้งแล้วได้เลย

ทุกคนควรต้องฝึกเขียนครับ อย่ากลัว อย่าท้อ ต้องรักการอ่าน ต้องให้เวลากับมันอีก เขียนปรับแก้และเพิ่มเติมทุกวัน อาจหารูปภาพผลงานตัวเองเปรียบเทียบแทรกสาระไว้หลายๆอย่าง เก็บเป็บฉบับร่างส่งให้อาจารย์และเพื่อนๆดูอ่าน-วิจารณ์ก่อน เพื่อจะได้ช่วยเลือกสรร เพิ่มเติมความรู้ก่อนเขียนและตัดสินใจเผยแพร่

ให้จำคำพูดของอาจารย์เอาไว้ว่า ไม่มีใครทำอะไรออกมาได้จากสมองที่โล่งกลวงและไร้สติได้หากคุณยังไม่เริ่มวันนี้ อาจารย์ก็จะให้เริ่มคุ้นเคยกับคำว่า "สันขวาน" เตือนให้อีกครั้ง

Friday, June 24, 2011

กิจกรรมเสริมการเรียนรู้และทักษะทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

แหล่้งเรียนรู้เสริมและเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ และวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม. ดูแลจัดการโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร: Packaging Design and Resources : Public Portal of Packaging Design Learning Achievement - Presentation for Fine and Applied Arts Division Students ,Chandrakasem Rajabhat University,Bangkok Thailand

Sunday, June 19, 2011

สัปดาห์แรกของการเรียนวิชา Graphic Design for Packaging

สวัสดี ผู้เรียนวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ เปิดเทอมวันแรกเป็นวันอาทิตย์ ภาคนอกเวลา กลุ่มเรียน 201 เวลาเรียน 13.10-16.40 มีผู้ลงทะเบียนตามรายชื่อ 24 คน แต่มาเรียนเพียง 12 คน ครั้งแรกก็แนะนำวิชาเป็นธรรมเนียมและแจ้งเงื่อนไข วิธีการเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ การประเมินผลและภาพรวมของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ปรับฐานความรู้และแหล่งเรียนรู้ เช่นการติดต่ออาจารย์ให้ใช้ prachid2009@gmail.com และให้ทุกคนติดตาม(Follow) GoogleBuzz และใช้อีเมลนี้เหมือนกันทุกคนเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ และการฝึกทักษะทางไอซีที การรายงานข่าวสารหน้าชั้นและมีการสอบก่อนเรียน โดยให้สมัครเรียนและสอบที่เว็บไซต์ www.clarolinethai.info  และเว็บไซต์สำรองของสาขาวิชาศิลปกรรมที่ http://art.chandra.ac.th/claroline เกือบทุกคนทำได้เร็วเพราะมีพื้นฐานจากที่เรียนและเคยใช้งานระบบอีเลิร์นนิ่งมาก่อนเมื่อภาคเรียนที่ผ่านมาทุก ผู้ที่เข้าสอบออนไลน์ก็ได้คะแนนกิจกรรมนี้ 2.5 แต้มกันทุกคน เป็นการเสริมกำลังใจก่อนและเป็นรางวัลสำหรับ Attention ในวันแรกนี้ กลุ่มนี้ได้คะแนนเฉลี่ยเกือบถึงระดับกลางคือ ที่ 48.9% สั่งการบ้านคือให้เตรียมงานกิจกรรมกลุ่มย่อยไม่เกิน 3 คน ส่งงานประกวดThaistar2011 ใช้การเรียนการสอนในกิจกรรมนี้เป็นแบบWork-Based Learning โดยมอบหมายให้ทุกคนไปหาข้อมูลมาในครั้งหน้า
เงื่อนไขการเรียน
1.ใช้ gmail โดยลงทะเบียนด้วยชื่อจริง เพื่อเป็นระบบสื่อสารเดียวกัน เพื่อการประเมินผลกิจกรรมร่วมฝึกอื่นๆให้ใส่ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว(Account Setting) โดยตั้งค่าใช้โหมดภาษาอังกฤษ
2.ติดต่อผู้สอนด้วยอีเมล prachid2009@gmail.com 
3.ให้เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์บริการของกูเกิ้ลคือ
 - GoogleBuzzz ติดตาม(Follow) prachid2009@gmail.com
 - Google Profile ใส่ข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อยเป็นจริง
 - GoogleDocs ฝึกใช้งาน Documents และการ Share
 - สร้าง Blog ของ Blogger โดยใช้ชื่อจริงนำหน้าแล้วตามด้วย-รหัสวิชา เช่น prachid-arti2314 เพื่อสรุปผลการเรียนรู้ในวิชานี้เป็นส่วนบุคคล
 - ติดตามบล็อกบันทึกการสอนของอาจารย์ที่ arti3314.blogspot.com
4.ให้สมัครเป็นสมาชิกและสมัครเรียนในระบบอีเลิร์นนิ่งที่ www.clarolinethai.info และเว็บไซต์สำรองที่ http://art.chandra.ac.th/claroline
- สมัครเป็นสมาชิกก่อน(ครั้งแรก) ใช้ภาษาอังกฤษ ใส่ข้อมูลและรูปถ่ายให้เรียบร้อย
- สมัครเรียนในวิชาที่เปิดสอน
- เมื่อเข้าวิชาแล้วให้เลือกสมัครเข้ากลุ่มเรียนของตนเอง(ตามกลุ่มที่ลงทะเบียนเรียน)
5.สมัครสมาชิกกลุ่มแสดงงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ http://issuu.com/groups/packaging
6.มาสาย 2 ครั้ง (เกิน 30 นาที ถือว่ามาสาย) นับเป็นขาด 1 ครั้ง
7. เวลาเรียนตลอดภาคเรียนต้องไม่น้อยกว่า 80% จึงจะมีสิทธิ์รับการประเมินผลปลายภาคเรียน
8.กิจกรรมการศึกษาค้นคว้าแปลสรุปข่าวสารความรู้ด้านการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ : Weekly Report เรียงตามลำดับรายชื่อที่ลงทะเบียนเรียน ช่วง 30 นาที แรกของคาบเรียน ผู้ที่รายงานต้องส่งแชร์เอกสารให้อาจารย์ตรวจสอบก่อนรายงานทุกครั้งอย่างน้อย 1 วัน