Saturday, June 23, 2012

การปรับแต่งหน้ากู้เกิ้ลเว็บบล็อกเกอร์ สอนโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร

ความมุ่งมั่นในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การแบ่งปันความรู้และภูมิปัญญาของตนเองและของทุกคน คือหัวใจแห่งความสำเร็จของการทำงานและความก้าวหน้าขององค์กร
Everyone's commitment to share their knowledge, create new knowledge and wisdom is the key to success.

Prachid Tutorials : Google Blogger Theme Customisation. การปรับแต่งหน้ากู้เกิ้ลเว็บบล็อกเกอร์ สอนโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

No comments:

Post a Comment