Saturday, August 19, 2017

มอบหมายงานเปิดเทอมใหม่ 1-2560 วิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์

เปิดเทอมใหม่ 1-2560 วิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์

สวัสดีนักศึกษา สาขาวิชาศิลปกรรม วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่น่ารักทุกท่านที่เรียนวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ เปิดเทอมใหม่ ก็ให้นักศึกษาลงทะเบียนและทำกิจกรรมให้เรียบร้อย ตามกำหนดเวลา ผู้ที่ชอบอ้างว่าพึ่งจะลงทะเบียนได้ก็ให้ตามสะสางงานที่อาจารย์มอบหมายไว้ล่วงหน้า อยู่ชั้นปี 3 แล้วคงทราบธรรมเนียมปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์กันดีแล้ว ก็เริ่มจัดการงานที่มอบหมายให้ ดังนี้คือ (กำหนดถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560นี้)
1.กรอกข้อมูลในแบบบันทึกผลการเรียนรู้วิชา artd3302 คลิกที่นี่
2.สร้างบล็อกบันทึก-สรุปการเรียนรู้ในรายวิชานี้ รูปแบบ artd3302-yourname แจ้งที่อยู่ไว้ในแบบบันทึก
3.ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้และรหัสผ่าน /สมัครเรียน และเข้าสอบ Pretest ในระบบออนไลน์ ที่ clarolinethai.info
4.ทำแบบสอบถามศักยภาพและความพึงพอใจก่อนการเรียน คลิกที่นี่
5. สมัครเรียนและรายงานตัวในชั้นเรียน google classroom
6.เริ่มศึกษาวิจัยและทำงานออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าวิสาหกิจชุมชนโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นแรงบันดาลใจตามที่ได้รับมอบหมายแต่ละบุคคล แจ้งชื่อภายในวันที่ 28 สิงหาคมนี้ โดยให้นักศึกษาไปสำรวจและเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าวิสาหกิจชุมชนด้านสมุนไพร คนละ 1 ผลิตภัณฑ์ ของผู้ประกอบการที่มาจากจังหวัดชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี และลพบุรี พร้อมจัดซื้อจัดหาสินค้าที่วางจำหน่าย หรือขออนุญาตถ่ายภาพสินค้า ภาพผู้ประกอบการ ที่วิเคราะห์ด้วยการมองเห็น (Visual Analysis) แล้วว่ามีปัญหา มีการละเมิดสิทธิ์ และผู้ประกอบการมีความต้องการแก้ไข การออกแบบพัฒนาด้านกราฟิก ตราสัญลักษณ์ และ รูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ใหม่ ให้ถูกต้องตามกฏหมายลิขสิทธิ์ โดยใช้แบบฟอร์มเก็บข้อมูลที่อาจารย์แชร์ให้ใน Google Drive/มอบสำเนาให้แล้ว โดยให้เป็นโจทย์เรียนและให้สรุปรายงานไปนำเสนอตามหลักการ 3 ส. คือ สืบค้น สร้างสรรค์และสรุปผล ของแต่ละคน เรื่มในวันที่ 4 กันยายน นี้ เรียงลำดับตามรายชื่อที่ลงทะเบียน

Monday, June 5, 2017

9 แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ ดาวน์โหลดฟรีฟ้อนต์ ชุด 9 ฟ้อนต์เพื่อพ่อ

9 แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ ดาวน์โหลดฟรีฟ้อนต์ ชุด 9 ฟ้อนต์เพื่อพ่อ โดยสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย เนื่องในวันการพิมพ์ไทย 3 มิถุนายน 2560 ใช้ได้ทุกกรณี ไม่มีเงื่อนไข ฟ้อนต์ 9 TerdThai คือแบบ 1 ใน 9 แบบตัวพิมพ์ที่แจก มีให้ใช้ 3 ตัว เลือกใช้ตามใจชอบมีทั้งแบบธรรมดาและสคริปต์ คือ ฟ้อนต์ 9 TerdThai 2. ฟ้อนต์ 9 TerdThai Script 1 และ 3. ฟ้อนต์ 9 TerdThai Script 2 ต้องการให้เป็นตัวอักษรและตัวพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบตกแต่ง(Display Typeface) ในกิจการและกิจกรรมใดๆ อันจะช่วยตกแต่งข่าวสาร การสื่อสารเพื่อแสดงถึง เกียรติคุณ ความดี ความงาม ความสุข ความปิติยินดี ร่วมใช้กันได้อย่างเหมาะสมแก่กาลเทศะ ดาวน์โหลดได้ตั้งแต่เวลา 9.09 น.เป็นต้นไป ทั้งชุด มี 9 แบบ โดย นักออกแบบ 9 คน ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

Sunday, June 4, 2017

ความหมายของทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital)

ภาพที่ 1. จิตรกรรมฝาผนัง วัดม่วง อ. วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
ที่มา:ประชิด ทิณบุตร. (2560)
ความหมายของทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital)
มีผู้ให้ความหมายของทุนทางวัฒนธรรมไว้หลากหลาย ดังที่จะนำมากล่าวอ้างอิงให้เข้าใจร่วมกันคือ

ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ กล่าวถึงความหมายของทุนทางวัฒนธรรมว่า ทุ่นทางวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับคุณค่า ความรู้คู่ภูมิปัญญา และงานสร้างสรรค์อันเกิดจากการค้นคว้าและค้นพบโดยผู้ทรงความรู้ในท้องถิ่น รวมทั้งค่านิยมและความเชื่อที่ผูกพันสังคม ทำให้เกิดการจัดระเบียบของสังคมหรือสร้างกฎกติกาที่เป็นคุณต่อสังคมโดยส่วนรวม รวมถึงกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง

สำนักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต กล่าวว่า ทุนทางวัฒนธรรม คือ สิ่งที่ดีงามที่คนในอดีตคิด ทำขึ้น แสดงออกและสืบทอดด้วยการปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งสิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้

สุนิสา ฉันท์รัตนโยธิน กล่าวว่า ทุนที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการที่มีนัยทางวัฒนธรรมเรียกว่า ทุ่นวัฒนธรรม (Cultural Capital)

รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ ให้ความหมายของทุนวัฒนธรรมไว้ว่า ทุนวัฒนธรรม หมายถึง ทุนที่ใช้ไปในการผลิตสินค้าและบริการที่มีนัยทางวัฒนธรรม สินค้าบริการใดที่มีวัฒนธรรมฝังตัวอยู่สินค้าและบริการเหล่านั้นคือสินค้าวัฒนธรรม (Cultural Products)

David ThrosBy ให้ความหมายของคำว่าทุนวัฒนธรรม ว่าหมายถึง ทรัพย์สินทางปัญญาที่สั่งสมมาในอดีต มีคุณค่าต่อมนุษย์และความต้องการของสังคมนอกเหนือจากการให้คุณค่าทางเศรษฐกิจ

กล่าวโดยสรุป ทุนทางวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีมูลค่า ที่สั่งสมมาในอดีตและถ่ายทอดรุ่นต่อรุน ทั้งเป็นสิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ โดยนำเอาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเหล่านั้นมาแปลงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีมูลค่าที่ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อวิถีชีวิตและสังคมในที่สุด
ที่มา  https://channarongs22.wordpress.com/2012/01/27/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/

ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน 3/2559

ลงทะเบียนเข้าชั้นเรียนและกรอกข้อมูลเพิ่มที่นี่เติม https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WbAFTZlXngK9Ge8vIL8-Ro5mx5WNY8g9Bv2oNS_xRIg/edit?usp=sharing

สมัครเรียน-สอบออนไลน์ที่ www.clarolinethai.info