Sunday, October 26, 2014

Packaging Design Presentation 1/2557 การนำเสนอผลงานออกแบบโครงการกลุ่ม โครงการร่วมกลุ่มศึกษาเรียนรู้และการมีส่วนร่วมบริการงานออกแบบเพื่อชุมชน

Midterm packaging design Presentation 1/2557 การนำเสนอผลงานออกแบบโครงการกลุ่มร่วมศึกษาเรียนรู้และมีส่วนร่วมบริการวิชาการออกแบบเพื่อชุมชน กลางภาคเรียนที่ 1/2557 ของ กลุ่ม 201-202 ภาคนอกเวลาราชการ โดยผู้สอนได้บูรณาการวิธีการวิจัยให้นักศึกษาได้มีโอกาสร่วมศึกษาเรียนรู้ตามการโครงการวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท ของผู้สอนและคณะวิจัย ในปีงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2558 URL : http://chainatbrand.blogspot.com