Tuesday, November 29, 2016

ให้นักศึกษาตอบสรุปและแสดงความคิดเห็นต่อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์

ให้นักศึกษาตอบสรุปและแสดงความคิดเห็นต่อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ลงในโพสต์นี้ เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2559 แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงตอบโดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ที่นี่ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ ให้ครบถ้วน
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.ด้านความรู้
3.ด้านปัญญา
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
7.ดังหลักฐานแสดงคือ แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว ชื่อที่อยู่ URL:......
2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/.........สามารถคลิกเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารโดยตรงตามลิงค์นี้คือ...........

Wednesday, November 16, 2016

Midterm Design Group Project 1-2559

นำเสนอผลงานออกแบบกลุ่มของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคปกติ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับวิสาหกิจชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 กลางภาคเรียนที่ 1/2559

Midterm Design Group Project 1-2559

นำเสนอผลงานออกแบบกลุ่มของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคปกติ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับวิสาหกิจชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 กลางภาคเรียนที่ 1/2559

Sunday, October 9, 2016

ตัวอย่างการนำเสนอผลงาน Mood board presentation

ตัวอย่างการนำเสนอผลงาน Mood board & presentation กลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน ไฟล์ภาพขนาด 30 x 20 นิ้ว แสดงขั้นตอนสรุปเป็นภาพรวมของการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบบรจุภัณฑ์ พร้อมอธิบายแนวคิดและที่มาของโจทย์ที่ต้องแก้ปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการ ให้เห็นภาพรวมของงานที่สร้างสรรค์ แสดงวิธีคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการสร้างภาพเสมือนจริงหรือแบบจำลองของจริง ดูตัวอย่างผลงานเพิ่มเติมได้จากงานวิจัยของอาจารย์ได้ที่ 1.http://chainatotop.blogspot.com
2.http://chainatbrand.blogspot.com
3.http://prachinburi-aec.blogspot.com
4.http://arti3314.blogspot.com
5.http://packagingdesigncourse.blogspot.com
แล้วนำไปปฏิบัติดัดแปลง จัดวางองค์ประกอบให้โดดเด่นสวยงาม ได้เห็น อ่านรายละเอียดได้อย่างน่าสนใจและแสดงถึงทักษะ ฝีมือ ความคิด การใช้ซอฟต์แวร์ที่จำเป็นใช้เพื่อสร้างโปรไฟล์ให้แก่ตนเอง


Thursday, September 1, 2016

วิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ มจษ. นำนักศึกษาไปอบบรมสัมมนาที่สมาคมธรรมศาสตร์

14169667_10201876395428414_839578292_n.jpgวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ นำนักศึกษาไปอบบรมสัมมนาที่สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ kim pai เหรียญทองการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ พบกับวิทยากรชื่อดังระดับโลก คุณสมชนะ กังวานจิตต์ อาจารย์มยุรี ภาคลำเจียก และ คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม ได้ความรู้และแนวทางออกแบบกันไปเต็มๆ 30 สค. 2559