Wednesday, November 25, 2015

สรุปผลการเรียนรู้วิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ภาคเรียนที่ 1/2558

ให้นักศึกษาตอบสรุปและแสดงความคิดเห็นต่อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ลงในโพสต์นี้ เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2558 แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงตอบโดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ที่นี่ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ ให้ครบถ้วน

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.ด้านความรู้
3.ด้านปัญญา
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
7.ดังหลักฐานแสดงคือ แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน

1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว ชื่อที่อยู่ URL:......
2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/.........สามารถคลิกเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารโดยตรงตามลิงค์นี้คือ...........

ต้อง Login ก่อนตอบกระทู้นี้

Thursday, November 19, 2015

Final individual Design Project : ARTD3302 Graphic Design for Packaging

Final individual Design Project : ARTD3302 Graphic Design for Packaging. กิจกรรมประเมินผล แสดงนิทรรศการผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคลและการทดสอบปลายภาคเรียน กิจกรรมประจำวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ 1/2558. ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี3 ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.

Monday, November 16, 2015

ประกาศกำหนดการสอบและส่งผลงานโครงงานออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน 1/2558 กลุ่ม 101 และ 201 วิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์


วิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์

ประกาศกำหนดการสอบและส่งผลงานโครงงานออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน 1/2558 กลุ่ม 101 และ 201
ครั้งหน้าวันที่ 18 พย.2558 แสดงผลงานนิทรรศการโครงการออกแบบส่วนบุคคล หน้าชั้นเรียน เริ่มตรวจนิทรรศการตามตารางเวลาเรียนแต่ละกลุ่ม มีกิจกรรมการตรวจงานและประเมินผลงานตามรายการดังนี้คือ
1. แสดงวิธีคิดวิเคราะห์และการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ด้วย Moodboard แสดง ส1.-ส.3 ขนาดบอร์ด 50x70 ซม. แสดงArtwork แผ่นคลี่ และ 3D presentation ไม่น้อยกว่า 2 แผ่น พร้อมตกแต่งให้สวยงาม น่าสนใจและตั้งใจแต่งกายเรียบร้อย
2.มีผลงา่น Mock up ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จริงตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ คู่แข่งและงบประมาณวัสดุหลัก 500 บาท ได้ผลิตภัณฑ์+บรรจุภัณฑ์ 1 โหล
3.นำเสนอผลงานผ่าน Blog ตนเองตั้งแต่ ส.1 - ส.3 และไฟล์รายงานสรุปผลโครงการออกแบบเป็นไฟล์ pdf ที่นำเสนอ embeded link ไว้แล้วที่www.issuu.com ไฟล์รายงานสรุปรวมไม่น้อยกว่า 16 หน้า
4.ส่ง-แสดง-แชร์ไฟล์อาร์ตเวิร์คผลงานทั้งหมดทุกชนิด เช่น ไฟล์รายงาน.doc .pdf .ai. psd. jpg .skp และหรือไฟล์ชนิดอื่นๆ ในโฟลเดอร์ที่อาจารย์แชร์ให้ไว้แล้วในกลุ่มเดิม
โดยรายงานและนำเสนอเรียงตามลำดับสลับหัวท้ายจากรายชื่อที่ลงทะเบียนเรียน หากมาไม่ทันกำหนดเวลาเมื่อเรียกแล้วไม่พร้อม ก็ปรับตกในกิจกรรมภาคปฏิบัตินี้
5.มีการสอบวัดความรู้หลังการเรียน เวลา 11.30 น. ภาคสมทบเวลา 20.00 นในระบบออนไลน์ที่ www.clarolinethai.info

การเรียนการสอบครั้งสุดท้าย 25 พย. 2558 มีการสอบปลายภาคเรียนในระบบออนไลน์ที่ www.clarolinethai.info เริ่มเวลา 9.00 น.

ประกาศแล้วใน Google Classroom 11.พย.