Friday, September 20, 2013

สรุปผลงานปลายภาคเรียนที่1/2556


ถึงนักศึกษาที่เรียนวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ กลุ่ม 101-102
1.ยังทำแบบประเมินการสอนออนไลน์ ให้ทำให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้านี้ humannet.chandra.ac.th
2.แจ้งเตือนเรื่องการสอบปลายภาคเรียนจะสอบสัปดาห์หน้าที่ เว็บไซต์ระบบอีเลิร์นนิ่ง www.clarolinethai.info
3.ดังนั้นงานสรุปผลงานผ่าน weblog ที่ blogspot.com ต้องมีรายละเอียดครบ
4.และการนำเสนอผ่านIssuu.comและ
5.ส่งไฟล์ googledoc-presentation ต้องทำเสร็จและส่งนำเสนอก่อนในไดรฟ์ที่แชร์ให้
6.การนำเสนอ Moodboard mini exhibit หน้าชั้นเรียน 323-324 เริ่มเวลา 9.00 น. เรียกตรวจแล้วไม่พร้อม ไม่ตรงต่อเวลา คะแนนนเป็น 0 ทันที
7.เมื่อสอบเสร็จ ก็หมายถึงปิดวิชาและอาจารย์จะไม่รับส่งงานล่าช้า
8.ตอบโพสต์นี้ ตามประเด็นที่ตั้งให้คือ
นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงตอบโดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.ด้านความรู้
3.ด้านปัญญา
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
7.ดังหลักฐานแสดงคือ
แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ในรายวิชานี้ชื่อที่อยู่ URL:......
2.ได้สรุปเล่มรายงานผลตามโครงการการออกแบบสร้างสรรค์และออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นการบริการงานออกแบบแก่ชุมชน ตามโครงงาน โครงการบริการงานออกแบบเพื่อชุมชน ( Chandra Comunity Art and Design Services)โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงกลุ่มไว้ที่เว็บไซต์ .... blogspot.com
3.และได้สรุปผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคล ส่งเอกสาร digital publishing เอาไว้ืั้ issuu.com/...เชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่่นี้คือ........
โดยตอบโพสต์(Comment) นี้ ให้แล้วเสร็จภายในเวลาก่อนสอบปลายภาคเรียนคือ กลุ่ม 102 วันที่ 24 กันยายนนี้ กลุ่ม 101 ภายในวันที่ 30 กันยายนนี้ กลุ่ม 201 ภายในวันที่ 26 กันยายนนี้