Saturday, December 6, 2014

การนำเสนอผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 ของนักศึกษาที่เรียนวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์


Prachid Tinnabutr : Artd3302-101  Student's Final Design Project exhibition 1/12/2557
URL:http://arti3314.blogspot.com การนำเสนอผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 ของนักศึกษาที่เรียนวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์  ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.ในหัวข้อการบูรณาการงานวิจัยในชั้นเรียน ตามหัวข้อวิจัยของผู้สอนเรื่องการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณแผ่นดิน 2558 URL:http://chainatbrand.blogspot.com