Monday, August 6, 2012

สรุปผลกิจกรรมการเรียนแบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ(งานกลุ่ม) ในรายวิชา ARTI3314 ของกลุ่ม101 ครึ่งเทอม - week 9

สรุปกิจกรรมการเรียนแบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ในรายวิชา ARTI3314 ของกลุ่ม101 ด้วยการมอบหมายให้เรียนรู้เองตามโจทย์ที่ตั้งกรอบให้ ภายใต้เงื่อนไขการสร้างสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมและตัวอย่างจริงทางการสร้างสรรค์ผลงานในวิชาชีพศิลปกรรมด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระยะเวลา 6 สัปดาห์ โดยให้ทำงานเป็นกลุ่มๆละ 4 คน ให้ได้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น ฝึกความรับผิดชอบ การจัดเก็บ แสดง ค้นคืนและแบ่งปันข้อมูลร่วมกันด้วยระบบและการบริหารจัดการเครื่องมือประเภท Free Online Cloud Computing/Tools/Management ของ Google Apps การศึกษากรณีตัวอย่างศึกษาผลงาน ตามกระบวนการออกแบบอย่างเป็นระบบ และในสัปดาห์สุดท้ายให้ส่งผลงานของกลุ่ม โดยให้นำเสนอผลงานออกแบบที่เป็นแนวคิดและรูปแบบงานที่แตกต่างของแต่ละคน โดยจัดเป็นงาน Mini Exhibition หน้าชั้นเรียนเพื่อนำเสนอต่อผู้สอน
     ผลการเรียนเพียง 8 สัปดาห์ ก็คือ กลุ่มนี้มีผู้ลงทะเบียนเรียนเต็ม 45 คน เดิมกำหนดผู้ลงทะเบียนไว้เพียง 35 คน เหลือจำนวนผู้เรียนที่มีสิทธิ์สอบและเข้าสอบวันนี้ เพียง 12 คน ผลงานที่จัดแสดงไม่มีคุณภาพและจำนวนเพียงพอต่อการให้นำเสนอผลงานทั้ง 8 กลุ่ม มาเสนอเพียง 2 กลุ่ม สรุปผลการทำงานออกแบบกลุ่มคือ ตกทั้งชั้น และเมื่อสอบกลางภาคเรียนก็ยังมีตก อีก 3 คน
     สรุปคือ กรรมได้กำหนดคุณค่าและคุณภาพแห่งตนเองของนักศึกษาแล้ว หลังสอบกลางภาค อาจารย์คงต้องเหนื่อยอีกเยอะ แต่ต่อนี้ก็พัฒนางานต่อภายใต้การดูแลที่เข้มงวดขึ้น เพราะหากเป็นเช่นนี้ นักศึกษาจบไปก็ยังทำงานจริงไม่ได้ ใครพร้อมสู้ต่อ ก็จักต้องปรับปรุงตัวเองและตั้งสติใหม่ให้ดีและเปิดใจรับสู่กระบวนการทำงานที่เข้มงวด ใ้เริ่มคิดงานและพัฒนางานจากโจทย์เดิมนี้ เป็นงานเดี่ยวที่ต้องรู้ว่าการที่จะเข้าสู่วงการวิชาชีพนักออกแบบจริงได้นั้น ต้องรู้จักการลงทุนในทุกๆเรื่องอย่างไรบ้าง รู้ตัวและรู้คะแนนสอบแล้วก็ปรับแก้ไขงาน ทำงาน ศึกษางานเพิ่มเติมว่าจะต้องสร้างสรรค์ด้วยจำนวนและคุณภาพเยี่ยงใด จึงจะสอบผ่านวิชานี้ไปได้
     หากนักศึกษายังคิดว่าการมาเรียนวิชานี้คือการพาสังขารตนเองเข้าห้อง อาจารย์คงเมตตาให้พอผ่านไปได้ ....ก็คิดผิดแล้วนะครับ เรียนเป็นเรียน เกรดก็เป็นไปตามกรรมของผู้เรียนที่กำหนดได้ตามเกณฑ์

No comments:

Post a Comment