แฟ้มผลงานนักศึกษา

ผลงานเว็บบล็อกบันทึกผลการเรียนรู้วิชา ARTD3302 ของนักศึกษาวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ ภาคเรียนที่ 1/2557 3 หมู่เรียน ภาคปกติและภาคนอกเวลา คลิกเข้าดูที่นี่

Prachid Tinnabutr : Artd3302-101  Student's Final Design Project exhibition 3/12/2557
URL:http://arti3314.blogspot.com การนำเสนอผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 ของนักศึกษาที่เรียนวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์  กับ ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.ในหัวข้อการบูรณาการงานวิจัยในชั้นเรียน ตามหัวข้อวิจัยของผู้สอนเรื่องการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณแผ่นดิน 2558 URL:http://chainatbrand.blogspot.com

ผลงานของนักศึกษาตามโครงงาน การออกแบบเพื่อชุมชนประจำภาคเรียนที่ 1/2556
โครงการ : การศึกษาและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์สินค้าของผู้ประกอบการสินค้าในแขวงจันทรเกษม เขตลาดพร้าว กทม.


http://vesanucrepe.blogspot.com/ ร้านขนมโตเกียวหลังม.
http://imsook-smoothie.blogspot.com/ ร้านน้ำปั่น อิ่มสุข
http://atsitcoffeecafe.blogspot.com/ ร้าน@Sit
http://baanna-ree-sa-mo-sorn.blogspot.com/ ร้านบ้านนารีสโมสร
http://pimbakery.blogspot.com/ พิมพ์เบเกอรี่
http://timsumm-paknampho.blogspot.com/ ขนมจีบ ซาลาเปา
http://pung-pung-cub.blogspot.com/ ร้าน ปัง ปัง คับ

โครงการ : การศึกษาและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์สินค้าของผู้ประกอบการสินค้าในเขตจังหวัดชัยนาท
โครงการออกแบบพัฒนากราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์สินค้าธรรมรสเกสรผึ้ง ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท http://thammarosbeefarm.blogspot.com/
โครงการออกแบบพัฒนากราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ครีมทาผิวผสมขมิ้นชัน กลุ่มแม่บ้านท่าทราย ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท http://thasai-herb.blogspot.com/
โครงการออกแบบพัฒนากราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์กลุ่มทำสมุนไพรและศิลป์ประดิษฐ์บ้านคลองมอญ ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท http://klongmon-3.blogspot.com/
โครงการออกแบบพัฒนากราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ สิินค้ากลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จ.ชัยนาท
http://baanchien.blogspot.com/
โครงการออกแบบพัฒนากราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์สินค้ากลุ่มหัตกรรม บ้านหนองสมบัติ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
http://nongsombut.blogspot.com/
แหล่้งเรียนรู้เสริมและเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ และวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม. ดูแลจัดการโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร: Packaging Design and Resources : Public Portal of Packaging Design Learning Achievement - Presentation for Fine and Applied Arts Division Students ,Chandrakasem Rajabhat University,Bangkok Thailand  UR:: ISSUU.com http://issuu.com/groups/packaging
เชื่อมโยงไปยังแฟ้มผลงานนักศึกษา ที่ผ่านการประเมินผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1/2554 ISSUU.com http://issuu.com/groups/packaging ภาคปกติ กลุ่ม 101  1.นายอานนท์ ทองรอด http://sweetcorn-arnon-arti3314.blogspot.com 2.นางสาวพัชกาญ ภัทรโสภณ http://phatchakarn-arti3314.blogspot.com 3.นายอนวัช คงวิเชียร http://anawat-arti3314.blogspot.com 4.นายนิติธร ตันตระกูล http://nitithorn-arti3314.blogspot.com 5.นางสาวมณีกานต์ ทองชุม http://maneekarn-arti3314.blogspot.com ภาคปกติกลุ่ม 102 1.นางสาวจุติมา ผานุธิ http://jutimapan.blogspot.com 2.นายทวีพล สุทธิสัมพนิช http://taweepon-arti3314.blogspot.com 3.นายสิทธิรงค์ เลี้ยงถนอม http://sittirong-arti3314.blogspot.com 4.นายชานนท์ เกษมวรรณกร http://janonkas-arti3314.blogspot.com 5.นายนราภัทร บุญเทพ http://narapatz-arti3314.blogspot.com 6.นางสาวพิชญาภรณ์ วิวัฒนพูนผล http://pichayapron-arti3314.blogspot.com 7.นายฉัตรชนินทร์ จันทร์แย้ม http://chatchanin-arti3314.blogspot.com 8.นางสาวกัณฑิมา อังคสิงห์ http://kantima-arti3314.blogspot.com 9.นายอิศราวุธ ไชยโยกาศ http://eidsaravut-arti3314.blogspot.com ภาคปกติกลุ่ม 103  นายธีรพงษ์ ดิษดี     http://thiraphongarti3314.blogspot.com/  นายนพฤทธิ์ ภูมิภูติ     http://nopparit1988-arti3314.blogspot.com/  นายธีรศักดิ์ พฤฒิชวภัทรกุล     http://teerasak-arti3314.blogspot.com  นายธีระนันท์ วันฟู     http://theeranan-wanfoo-arti3314.blogspot.com/  นายสุชาติ ควรหัตถ์     http://suchard179-arti3314.blogspot.com/  นางสาวรัชนก ผลอินทร์     http://ratchanok-arti3314.blogspot.com  นายปัญญา บัวบาน     http://panya-arti3314.blogspot.com/  นายพงษ์สรณ์ หลากสุขถม     http://phongsornarti3314.blogspot.com  นางสาวพิมพ์ชนก เชาวเจริญพงศ์     http://pimchanok-arti3314.blogspot.com/  นางสาวอรุโณทัย ธรรมเทวินทร์     http://arunotai-th-arti3314.blogspot.com/  นายเด่นชัย อภิสมาจารกุล     http://denchai-art3314.blogspot.com  นายศุภกิจ ศรีสวัสดิ์     http://supakit-arti3314.blogspot.com/  นางสาวจิรภา จันเทา     http://jirapajun-arti3314.blogspot.com/  นายพิสุทธิ์ โตรักษา     http://pisut-arti3314.blogspot.com/  นางสาวเจตสุภา ชาเรณู     http://jetsupa-cha-arti3314.blogspot.com/ ลุ่ม 201ภาคสมทบ  นายปัทวิทย์ ฉาไธสง     http://puttawit-arti3314.blogspot.com  นายมาโนชญ์ เพ็ชรดี    http://manoch-arti3314.blogspot.com/  นางสาวเบจมาศ พลายศิริ    http://benjamas-plaisiri-arti3314.blogspot.com/  นางสาวเบญจวรรณ พลายศิริ    http://benjawan-arti3314.blogspot.com/  นายรัตนศักดิ์ ขจรกิตติศักดิ์    http://ruttanasak-arti3314.blogspot.com  นางสาวแสงเดือน พุทธทอง http://saengduean-arti3314.blogspot.com/  นางสาวพุทธรักษา พลขันธ์  http://puttharaksa-arti3314.blogspot.com/  นางสาวมนนิสา รุ่งปัจฉิม    http://monnisa522-arti3314.blogspot.com/  นายเจษฎา แสงกระจ่าง    http://jedsada-arti3314.blogspot.com/  นายณัฐวุฒิ เสน่หา    http://nuttawud52.blogspot.com/  นางวีนัส อ่ำสุ่น   http://venus-arti3314.blogspot.com/