Wednesday, June 27, 2012

กิจกรรมการฝึกฝนการใช้งานโปรแกรมประเภทเวคเตอร์สร้างงานออกแบบตัวอักษร สัปดาห์ที่1-3- ประกาศผลการร่วมกิจกรรมการประกวด


กิจกรรมการฝึกฝนการใช้งานโปรแกรมประเภทเวคเตอร์ สัปดาห์ที่1-3 โดยการฝึกสร้างสรรค์ผลงานออกแบบตัวอักษรและการมีส่วนร่วมในเวทีของนักออกแบบจริง โดยให้นักศึกษาที่เรียนได้มีโอกาสร่วมส่งงานออกแบบรูปอักษรเข้าร่วมประกวด TFACE#2 ให้นักศึกษาปฏิบัติดังนี้ ( 5 คะแนน)
1.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยแล้วบันทึกไฟล์เป็น .pdf ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม-อ่านโครงการให้ละเอียดที่ http://www.tepclub.org/?page_id=1674 เพื่อแนบส่งเข้าร่วมประกวดและ CC ถึงอาจารย์
2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรูปแบบชิ้นงานที่นี่ https://docs.google.com/gview?url=http://www.tepclub.org/wp-content/uploads/2012/05/A3_Font-Form2.pdf
3. ทำงานตามขนาดและรูปแบบ ข้อความที่เขากำหนดในข้อ2. ด้วย Illustrator เสร็จแล้วบันทึกไฟล์เป็น .pdf เพื่อแนบส่งเข้าร่วมประกวดและ CC ถึงอาจารย์
คลิกไปดูรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดที่นี่ (กำหนดวันที่ส่งและ CC แจ้งอาจารย์ตามวันที่กำหนดคือ 30 มิย. ผู้จัดได้ฃยายเวลากำหนดส่ง ขยายเวลา ถึง 7 กค.2555)
4.จัด-แจ้ง-แนบไฟล์ส่งไปที่ support@tfacefont.com และCC ถึงอาจารย์ที่ prachid2009@gmail.com ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 นี้
5.ส่งไฟล์ทั้งหมดเข้าเก็บในโฟลเดอร์ตัวเองในกลุ่มที่อาจารย์แชร์ให้ไว้แล้วคือ .ai ,.jpg , .pdf และไฟล์รายงานสรุปผลขั้นตอนการดำเนินงานการออกแบบตัวอักษรครบกระบวนการสร้างสรรค์ ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 8 หน้า พร้อมออกแบบปกให้สวยงามและสื่อแสดงถึงภูมิปัญญาของผู้สร้างสรรค์ผลงานและคุณลักษณะของผลงาน
6.นำภาพผลงานที่ส่งเข้าประกวด(.jpg) ส่งแบ่งปันให้เพื่อนๆให้ร่วมคลิก +1 ไว้ใน google+
7.เขียนบล็อกสรุปอธิบายเกี่ยวกับผลงานตัวเอง โดยนำผลงานทั้งหมดสรุปจัดแสดงไว้ในเว็บบล็อกส่วนตัวโดยแจ้งให้อาจารย์ได้ทราบ
คลิกเข้าดูผลงานของปีที่แล้วได้จากที่นี่ครับ

ประกาศผลการส่งผลงานร่วมประกวด มีนักศึกษาผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้รับการคัดเลือก เข้ารอบและร่วมพัฒนาตนเอง จำนวน 12 คน

       เมื่อวันที่ 14- กค. 2555 คณะกรรมการคัดเลือกผลงาน TFace#2 ได้คัดเลือกผู้ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อพัฒนานักออกแบบตัวพิมพ์รุ่นใหม่ ครั้งที่ 2 โดยแยกตามสถาบันการศึกษา และนักออกแบบได้ดังนี้คือ:
AU-ม.อัสสัมชัญ 1 คน,
CMRU-ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 1 คน,
CRU-สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 12 คน,
D-นักออกแบบ 22 คน,
DPU-ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 1 คน,
DRU-ม.ราชภัฏธนบุรี 1 คน,
KKU-ม.ขอนแก่น 7 คน,
KMUTT-ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4 คน,
MFU-ม.แม่ฟ้าหลวง 1 คน,
SU-ม.ศิลปากร 7 คน
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อพัฒนานักออกแบบตัวพิมพ์รุ่นใหม่ ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 4 สค. 2555
01) นาย สัมปทา เจดีย์ - AU กทม.
02) นส. ลลิตา จำปาวงศ์ - CMRU นครราชสีมา
03) นส. ปจรีย์ เชียวชอุ่ม - CRU ชลบุรี
04) นส. พลอยนภัส เรืองศิริโท - CRU นครราชสีมา
05) นส. วีนัส อนุสิฏฐกุล - CRU กทม.
06) นาย กิตติพันธ์ เย็นใจ - CRU ยโสธร
07) นาย ไกรฤกษ์ สารากร - CRU กทม.
08) นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ - CRU กทม.
09) นาย เด ยันชมภู - CRU ปทุมธานี
10) นาย บุญมี เมืองนา - CRU กทม.
11) นาย ปิติภัทร องกุนนะ - CRU กทม.
12) นาย ศุภชาติ บุญอ้วน - CRU กทม.
13) นาย สุวัฒน์ เจียระวนิช - CRU นนทบุรี
14) น.ส.สิริลักษณ์ เอี่ยมวิทยากร - D กทม.
15) นส. ฐิติพร อุ่นจิตติ - D นนทบุรี
16) นส. ทิพวัลย์ สัมนาวงศ์ - D กทม.
17) นส. ธนิดา ภูภัทรพงศ์ - D กทม.
18) นส. นลินภัสร์ นนทสิริวรกรณ์ - D กทม.
19) นส. วรินธร แจ้งโรจน์ - D กทม.
20) นส. ศิรินาถ กันคล้อย - D นนทบุรี
21) นส. สิรินภา จิตโปร่ง - D กทม.
22) นาย จตุพล ธนะปุระ - D กทม.
23) นาย ชนจักษุุ์ บัตรประโคน - D บุรีรัมย์
24) นาย ณขวัญ ศรีอรุโณทัย - D กทม.
25) นาย ไตรรงค์ ไตรรัตนกุล - D กทม.
26) นาย ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ - D กทม.
27) นาย มณฑล ธนาโรจน์ - D สุราษฎร์ธานี
28) นาย มโน งานรุ่งเรือง - D กทม.
29) นาย วริทธิ์ ไชยกูล - D กทม.
30) นาย วีระยุทธ อิงคะราช - D หนองคาย
31) นาย วุฒิภัทร สมจิตต์ - D กทม.
32) นาย สรรเสริญ เหรียญทอง - D นครสวรรค์
33) นาย สัมพันธ์ สิทธิวรรณธนะ - D กทม.
34) นาย อนันต์ แซ่แทว - D กทม.
35) นาย เอกรินทร์ พานิชสุข - D เชียงใหม่
36) นาย บดินทร์ หนูวงศ์ - DPU นนทบุรี
37) นาย วิพุธ ชคัตตรัยกุล - DRU สมุทรปราการ
38) นส. จิตปรีดา วงษ์คำพันธ์ - KKU ขอนแก่น
39) นส. ติรชล อังสันทัตสุข - KKU ขอนแก่น
40) นส. พัณนิภา มงคลเสริมศิริ - KKU อุบลราชธานี
41) นส. พิชญา สมคิด - KKU อุบลราชธานี
42) นส. วิรัลญา เทพจันทร์ - KKU สกลนคร
43) นาย ภาณุพงศ์ คณนานุกูลชัย - KKU ขอนแก่น
44) นาย วิทวัส มาลีลัย - KKU สกลนคร
45) นส. อริศรา สิริกรกุลชัย - KMUTT กทม.
46) นาย ชัยพร เวชไพรัตน์ - KMUTT กทม.
47) นาย สมพล คาดสนิท - KMUTT สมุทรปราการ
48) นาย แสงเพชร ศรีนิ่ม - KMUTT สุราษฎร์ธานี
49) นส. ภัสราภรณ์ พรมมูล - MFU ลำปาง
50) นส. โยษิตา เรืองสวัสดิ์ - SU กทม.
51) นส. วิริน เชาวนะ - SU นนทบุรี
52) นาย จิวายุทธ จิวาลักษณางกูร - SU กทม.
53) นาย ณัฏฐกรณ์ น้อยพิมพ์ - SU นนทบุรี
54) นาย ธนวัฒน์ เกียรติกังวานไชย - SU กทม.
55) นาย ปานภพ อุดมสินกุล - SU กทม.
56) นาย เอกวิทย์ เล็กวิริยะกุล - SU กทม.
57) Sakonrat Boonchaleaw - CRU

No comments:

Post a Comment