Sunday, April 15, 2012

การศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

กิจกรรมการเรียนการสอน การแปลและรายงานข่าวสาร และการศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ในขั้นตอนของการสืบค้น (ส1:Research) ตามกระบวนการดำเนินงานออกแบบ 3ส:3R ของนักศึกษาที่เรียนวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ (ARTI3314) ภาคเรียนที่ 3/2554 ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 4-5 ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร

No comments:

Post a Comment