แบบสำรวจ: Survey

าคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (18 สิงหาคม 2557-1 ธันวาคม 2557)
ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคน ในการตอบแบบสำรวจหลังการจัดการเรียนการสอน 2 ฉบับ และตอบกระทูหน้าเว็บไซต์นี้ให้เรียบร้อยภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2557
ฉบับที่ 1แบบสำรวจหลังการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557
  ให้นักศึกษาที่เรียนวิชา การออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ในภาคเรียนนี้ ให้เข้าตอบแบบสำรวจเรื่อง แบบสำรวจศักยภาพและความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หลังการเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม มจษ. ภาคเรียนที่1/2557
โดย คลิกเข้าทำที่นี่ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
และฉบับที่ 2 แบบประเมินรายวิชา ARTD3302 การออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ภาคเรียนที่ 1/2557  ให้ คลิกเข้าทำที่นี่
----------------------------------------------------------------------------------------------------
และฉบับที่ 3 แบบประเมินรายวิชา ARTD3302 การออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ภาคเรียนที่ 1/2557 ของคณะมนุษย์ฯ  ให้ คลิกเข้าทำที่นี่humannet.chandra.ac.th

าคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน-กันยายน 2555)
แบบสำรวจก่อนการภาคเรียนที่ 1/2556
  ให้นักศึกษาที่เรียนวิชา การออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ในภาคเรียนนี้ ให้เข้าตอบแบบสำรวจฉบับที่ 1 เรื่อง แบบสำรวจศักยภาพและความคาดหวังของผู้เรียน ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม มจษ. ภาคเรียนที่1/2556
โดย คลิกเข้าทำที่นี่ ตอบให้แล้วเสร็จในวันที่ 18 มิถุนายน 2556
------------------------------------------------------------------------------------------------------
าคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (มิถุนายน-กันยายน 2555)
แบบสำรวจก่อนการภาคเรียนที่ 1/2555
  ให้นักศึกษาที่เรียนวิชา การออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ในภาคเรียนนี้ ให้เข้าตอบแบบสำรวจฉบับที่ 1 เรื่อง แบบสำรวจศักยภาพและความคาดหวังของผู้เรียน ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม มจษ. ภาคเรียนที่1/2555
โดย คลิกเข้าทำที่นี่ ตอบให้แล้วเสร็จในวันที่ 18 มิถุนายน 2555

แบบสำรวจหลังการเรียนภาคเรียนที่ 1/2555
 ขอความร่วมมือให้นักศึกษาที่ยังเรียนและมีสิทธิ์สอบ ตอบแบบสำรวจหลังการเรียน 2 ฉบับ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2555 นี้ คลิกเข้าทำจากลิงค์ข้างล่างนี้
1.แบบประเมินการสอนวิชา arti3314 ภาคเรียนที่ 1/2555
2. แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 1/2555

-------------------------------------------------------

แบบสำรวจและประเมินการสอนประจำวิชาARTI3314 การออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์
ประจำภาคเรียนที่ 3/2554 (ภาคฤดูร้อน)  คลิกเข้าทำที่นี่ หมดเวลา 17/5/2555
มคอ. 5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชาอย่างย่อ
     สรุปผลการประเมินการสอนและ comment ของบรรดาศิษย์ที่เรียนซัมเมอร์ 2554(ตกค้าง)วิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ จาก Surveycan.com จำนวนที่ลงทะเบียน 25 มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน 13 คน คลิกดูแบบบันทึกคะแนนและผลการประเมินการเรียนการสอนของนักศึกษา---------------------------------------------
คลิก-อ่านสรุปผลค่าความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
ความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินการสอน(ปลายเปิด) Course arti3314 evaluation & Comments - Semester 3/2554

-อาจารย์สอนให้เรียนรู้มากมายจนบางทีเกินข้อกำหนดของรายวิชา ล้นจนเกินความสามารถของนักศึกษา หนักมาก เกรดการให้คะแนนต่ำมากๆ
-เป็นการเรียนการสอนที่ดี แต่ในสำหรับนักศึกาาบางคนที่มีพื้นฐานหรือความสามารถที่ต่างกัน อาจจะเป็นปัยหากับนักศึกษาได้ แต่โดยส่วนตัวนั้นรู้สึกดีกับการเรียนการสอน เพราะทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นมากมาย
- การเรียนครั้งนี้ สามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้จริง
- มีการพัฒนาหลักสูตรให้มากกว่านี้
-เกณการให้คะแนนไม่ยุติ็ธรมมมาก
- สอนดีครับ
- ข้อเสนอเรื่องการสั่งงาน ถ้าสั่งชัดเจนขึ้นจะดีมาก
- สอนไวมากตามไม่ทัน
- การเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง

Thanks for your corporation.-------------------------------------------------------------------------------
แบบสำรวจและประเมินการสอนประจำวิชาARTI3314 การออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์
ประจำภาคเรียนที่1/2554
       แบบประเมินนี้ใช้เพื่อสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์  ข้อมูลจะถูกรวบรวมโดยไม่มีการระบุชื่อผู้ให้ข้อมูล ฝ่ายพัฒนาและประกันคุณภาพจะทำการประมวลผลในภาพรวมและนำเสนอแก่อาจารย์ผู้สอน ตลอดจนถึงระดับคณะฯ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้นในอนาคต ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากนักศึกษา ให้ตอบแบบสำรวจประจำวิชาจำนวน 2 ฉบับดังนี้

ฉบับที่ 1.แบบประเมินผลการสอนของผู้สอนประจำวิชา
ฉบับที่ 2.แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
โดยผศ.ประชิด สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วันที่ 25/9/2554 ((ปิดแบบสำรวจเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554)

ผลสำรวจและประเมินการสอนประจำวิชา ARTI3314 การออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ประจำภาคเรียนที่1/2554