Monday, August 18, 2014

การบ้านสำหรับการเรียนครั้งที่ 1-2/2557

นักศึกษาที่เรียนวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ภาคเรียนที่ 1/2557
การบ้านสัปดาห์ที่ 1
ให้ดำเนินการตามที่อาจารย์สั่งงานการบ้านในชั้นเรียน ให้เรียบร้อยก่อน 25 ส.ค. นี้ คือ
ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวในแบบบันทึกกิจกรรมการเรียน
1. กลุ่มเรียนวันจันทร์เช้า กลุ่ม 101  โดย คลิกเข้าทำได้ที่นี่
2. กลุ่มเรียนวันอาทิตย์บ่าย กลุ่ม 201 คลิกเข้าทำที่นี่
3. กลุ่มเรียนวันอาทิตย์เย็น กลุ่ม 202 คลิกเข้าทำที่นี่

4.ทำแบบสำรวจก่อนการเรียน คลิกที่นี่
การบ้านสัปดาห์ที่ 1-2 ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์ที่ 2
4. การบ้าน ส.1 การสืบค้น ความหมายของคำว่า ทำลงในเว็ปบลอกส่วนตัว
 4.1 หาความหมายหรือคำนิยามของคำว่า Packaging Design  แปลและอ้างอิงจาก dictionary เอกสาร หนังสือตำรา บทความ โดยอ้างอิงแหล่งที่มาให้ถูกต้อง อย่างน้อย 5 แหล่ง แล้วสรุปแยกเป็นประเด็น เขียนเป็นสำนวนของตนเอง พร้อมมีภาพประกอบ
4.2 หาความหมายหรือคำนิยามของคำว่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ จาก dictionary เอกสาร หนังสือตำรา บทความ โดยอ้างอิงแหล่งที่มาให้ถูกต้อง อย่างน้อย 5 แหล่ง แล้วสรุปแยกเป็นประเด็น เขียนเป็นสำนวนของตนเอง พร้อมมีภาพประกอบคำอธิบาย

( คำเตือน:การคัดลอกผลงานของผู้อื่นมาหรือขโมยคัดลอกจากของเพื่อนมาโดยไม่อ้างอิงจากแหล่งที่ตรวจสอบได้ ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาและดูถูกภูมิปัญญาของตนเอง หากตรวจสอบพบ ย่อมมีผลต่อคะแนนและปรับตกในกิจกรรมนี้)