Thursday, March 29, 2012

สัปดาห์ที่1-2 summer สำหรับรุ่น 49-50

สัปดาห์แรกช่วงฤดูร้อน(จริงๆ)3-2554 เปิดกลุ่มเรียนพิเศษภาคปกติ ให้แก่บรรดาผู้ที่ยังเรียนไม่ผ่านนับแต่รุ่นปี 2549-2551 มีผู้ขอแจ้งเปิดกลุ่มเรียนร่วม 30 คน แต่มาเรียนวันแรกเพียง 14 คน ตามธรรมเนียมปฏิบัติก็คงถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน แนะนำวิชา คำอธิบายรายวิชา ข้อตกลงในการเรียน วิธีการเรียนและการทำกิจกรรมการเรียน การส่งการบ้านทั้งในระบบออนไลน์และในชั้นเรียน และการประเมินผล ตัวอย่างผลการเรียนรู่นที่ผ่านมา และท้ายชั่วโมงสอบPretest ทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนเรียน ที่เว็บไซต์ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดคีออส อีเลิร์นนิ่ง http://chandraonline.chandra.ac.th/dokeos โดยมีคะแนนการร่วมกิจกรรมให้ 2.5 แต้ม คนที่ไม่มา ก็อดไปตามระเบียบ วันนี้บรรยากาศในการเรียนดูทุกคนมีสมาธิกันดีมาก นิ่ง สงบและพร้อมเรียนกันดี หากเป็นเช่นนี้ตลอดเทอมก็คงรอดกันไปและได้ประสบการณ์ที่ดีจากอาจารย์ไปทั่วหน้า ขอเอาใจช่วยครับ หากทำกรรมดีแล้วคงไม่ต่ำกว่า D แน่นอน

Wednesday, March 28, 2012

Grid System ระบบตารางกริด


Open publication - Free publishing
หนังสือออนไลน์ความรู้เรื่องการจัดวางองค์ประกอบกราฟิกในงานสิ่งพิมพ์(Layout Design)ซึ่งได้แก่ภาพประกอบ(Illustrator)ตัวอักษรและตัวพิมพ์(Type/Font Arranging) ตามกรอบตาราง (Grid) ที่เป็นระบบ หรือจะเรียกว่าเป็นรูปแบบ(Format) หรือคอลัมน์ (Column) ที่เหมาะสมกับพื้นที่ในหน้าสิ่งพิมพ์