Wednesday, October 17, 2018

การทวนสอบผลผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้กลางภาคเรียนรายวิชา ARTD3302, ARTD2307

การทวนสอบผลผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้กลางภาคเรียนรายวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ARTD3302 และรายวิชาออกแบบอัตลักษณ์ ARTD2307 โปรเจคงานบริการวิชาการชุมชน "ARTD ที่ชุมชน เขตจตุจักร"การจัดแสดงนิทรรศการ หน้าชั้นเรียน การนำเสนอผลงานผ่านเว็ปบล็อก Google Classroom และการสอบกลางภาคเรียนออนไลน์ในระบบ E-Learning โดยมีคณาจารย์ท่านอื่นๆในสาขาวิชาเข้าร่วมทวนสอบ 8/10/2561