Friday, July 20, 2012

Packaging Design : Resume Idea Sketch

Packaging Design : Resume Idea Sketch ด้วย Google SketchUp  หลังจากที่ทำ Visual Study และการกำหนดแนวคิดตามความต้องการผลงานออกแบบ ในที่นี้เป็นการแก้ออกแบบและแก้ปัญหาให้ตามความต้องการของ น้ำตาลมะพร้าวน้ำหอม ไผ่ริมแคว ซึ่งต้องการงานออกแบบนับแต่เบื้องต้นคือ Corporate Identity Design เช่น Logotype, Corporate Graphics เช่น ลวดลวย(Motif),ภาพประกอบ(Illustrate) ตรา-สัญลักษณ์ กราฟิก การรับรองคุณภาพต่างๆ ข้อความ คำโฆษณา ซึ่งต้องนำมาออกแบบ จัดพิมพ์ลงในพื้นที่ของตัวโครงสร้างตัวบรรจุภัณฑ์ นับแต่บรรจุภัณฑ์ชั้นที่1(Primary Package)
คือ กล่องพลาสติกใสทรงกลมมีฝาปิด( PET Box) ในที่นี้คือ ต้องการฉลากปิดฝาบน(Lable) และออกแบบให้มีการใช้บรรจุภัณฑ์ชั้นที่ 2(Secondary Package)เพื่อให้มีพื้นที่สื่อสารเพื่อการโฆษณามากขึ้น
ในที่นี้กำหนดให้เป็นแถบกระดาษพิมพ์สี่สี-ห้าสี หรืออาจสีเดียว เป็นเส้นเข็มขัดรัดเจาะรัดรูปโครงสร้างกล่องเอาไว้ และโชว์สีจริงของผลิตภัณฑ์ และเพราะต้องการให้มีพื้นที่พิมพ์โฆษณาและใส่ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ตามข้อบังคับทางกฏหมาย ได้ง่ายและช่วยปิดบังความไม่เรียบร้อยของตัวผลิตภัณฑ์เอาไว้ ซึ่งแบบร่างทางความคิดนี้ ก็คือการวางแผนและเป็นการหาพื้นที่-ขนาดสัดส่วนโครงสร้างพื้นฐานของการออกแบบกราฟิกต่อไป

No comments:

Post a Comment