Tuesday, August 30, 2011

Week11, ส2. Resume สร้างสมมติฐานให้ปรากฏจากแบบร่างเป็นงาน Concept Renderingสัปดาห์ที่ 11 เมื่อได้ข้อมูลตรงโจทย์และสร้างแบบร่าง(Sketch Design)ด้วยใช้เครื่องมือคือดินสอและอาศัยทักษะฝีมือที่ฝึกฝนมา แสดงให้เห็นถือความเป็นมืออาชีพ ก่อร่างสร้างภาพให้เห็นจริง(Resume)ขึ้นมาจากข้อมูล เรื่องราวเนื้อหามาแล้วจึง สร้างสมมติฐานให้ปรากฏเป็นภาพ 2 มิติ ก่อนแล้วจึงคิดทำนำเสนอด้วยกลวิธีและวิถีทางดิจิตัล ที่นักออกแบบนั้น คงจะหนีไม่พ้นต้องหมั่นฝึกฝนและใช้งานซอฟต์แวร์ทางกราฟิกให้คล่องแคล่ว เหมือนกับการหยิบฉวยใช้ด้วยมือเปล่า หรือเอามาเล่าต่อด้วยการขยับขยายแปรเปลี่ยนให้ดียิ่งขึ้นหรือแสดงให้เห็นว่าเราเองนั้นมีฝีมือเยี่ยยมยุทธไห้หลากหลายกระบวนท่า ไม่ว่าจะเป็นจะเป็นเครื่องมือธรรมดาหรือแม้ว่าจะเป็นเครื่องมือจากระบบดิจิตัลก็ตาม ลองขึ้นงานต่อจากแบบร่างด้วยการสแกนภาพเข้าระบบ มาตบมาแต่งแผลงฤทธิ์ให้เป็นผลงานดิจิตัลอาร์ต ที่จัดเก็บไว้ได้และนำมาแปลงแยกร่างขยายไอเดียต่อได้อีกมากมาย ไม่ว่าจะด้วยโฟโต้ชอบหรือ Technique ใดๆได้ นักออแบบพึงต้องแสดงออกมาเป็นผลงานแห่งตนให้ปรากฏออกมาเพื่อให้ผู้อื่นเกิดการยอมรับ หรือนำไปสื่อสารและผลิตงานต่อไปได้จริงนั่นเอง

No comments:

Post a Comment