Monday, August 18, 2014

การบ้านสำหรับการเรียนครั้งที่ 1-2/2557

นักศึกษาที่เรียนวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ภาคเรียนที่ 1/2557
การบ้านสัปดาห์ที่ 1
ให้ดำเนินการตามที่อาจารย์สั่งงานการบ้านในชั้นเรียน ให้เรียบร้อยก่อน 25 ส.ค. นี้ คือ
ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวในแบบบันทึกกิจกรรมการเรียน
1. กลุ่มเรียนวันจันทร์เช้า กลุ่ม 101  โดย คลิกเข้าทำได้ที่นี่
2. กลุ่มเรียนวันอาทิตย์บ่าย กลุ่ม 201 คลิกเข้าทำที่นี่
3. กลุ่มเรียนวันอาทิตย์เย็น กลุ่ม 202 คลิกเข้าทำที่นี่

4.ทำแบบสำรวจก่อนการเรียน คลิกที่นี่
การบ้านสัปดาห์ที่ 1-2 ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์ที่ 2
4. การบ้าน ส.1 การสืบค้น ความหมายของคำว่า ทำลงในเว็ปบลอกส่วนตัว
 4.1 หาความหมายหรือคำนิยามของคำว่า Packaging Design  แปลและอ้างอิงจาก dictionary เอกสาร หนังสือตำรา บทความ โดยอ้างอิงแหล่งที่มาให้ถูกต้อง อย่างน้อย 5 แหล่ง แล้วสรุปแยกเป็นประเด็น เขียนเป็นสำนวนของตนเอง พร้อมมีภาพประกอบ
4.2 หาความหมายหรือคำนิยามของคำว่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ จาก dictionary เอกสาร หนังสือตำรา บทความ โดยอ้างอิงแหล่งที่มาให้ถูกต้อง อย่างน้อย 5 แหล่ง แล้วสรุปแยกเป็นประเด็น เขียนเป็นสำนวนของตนเอง พร้อมมีภาพประกอบคำอธิบาย

( คำเตือน:การคัดลอกผลงานของผู้อื่นมาหรือขโมยคัดลอกจากของเพื่อนมาโดยไม่อ้างอิงจากแหล่งที่ตรวจสอบได้ ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาและดูถูกภูมิปัญญาของตนเอง หากตรวจสอบพบ ย่อมมีผลต่อคะแนนและปรับตกในกิจกรรมนี้)

Monday, January 6, 2014

การศึกษาวิจัย-สำรวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการคัดเลือกและออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท

การศึกษาวิจัย-สำรวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการคัดเลือกและออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Onsite surveying : Packaging design and development of Chainat agricultural community enterprise products to improve competitiveness and efficiency under the concept of the creative economy.) ณ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเนินขามพัฒนา Noen Kham Pattana Farm Women Groupวิสาหกิจชุมชนกลุุ่มแม่บ้านเกษตรกรเนินขามพัฒนา ทอผ้าพื้นเมืองตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตรและคณะผู้ร่วมวิจัย Link to http://chainatotop.blogspot.com

Friday, September 20, 2013

สรุปผลงานปลายภาคเรียนที่1/2556


ถึงนักศึกษาที่เรียนวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ กลุ่ม 101-102
1.ยังทำแบบประเมินการสอนออนไลน์ ให้ทำให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้านี้ humannet.chandra.ac.th
2.แจ้งเตือนเรื่องการสอบปลายภาคเรียนจะสอบสัปดาห์หน้าที่ เว็บไซต์ระบบอีเลิร์นนิ่ง www.clarolinethai.info
3.ดังนั้นงานสรุปผลงานผ่าน weblog ที่ blogspot.com ต้องมีรายละเอียดครบ
4.และการนำเสนอผ่านIssuu.comและ
5.ส่งไฟล์ googledoc-presentation ต้องทำเสร็จและส่งนำเสนอก่อนในไดรฟ์ที่แชร์ให้
6.การนำเสนอ Moodboard mini exhibit หน้าชั้นเรียน 323-324 เริ่มเวลา 9.00 น. เรียกตรวจแล้วไม่พร้อม ไม่ตรงต่อเวลา คะแนนนเป็น 0 ทันที
7.เมื่อสอบเสร็จ ก็หมายถึงปิดวิชาและอาจารย์จะไม่รับส่งงานล่าช้า
8.ตอบโพสต์นี้ ตามประเด็นที่ตั้งให้คือ
นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงตอบโดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.ด้านความรู้
3.ด้านปัญญา
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
7.ดังหลักฐานแสดงคือ
แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ในรายวิชานี้ชื่อที่อยู่ URL:......
2.ได้สรุปเล่มรายงานผลตามโครงการการออกแบบสร้างสรรค์และออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นการบริการงานออกแบบแก่ชุมชน ตามโครงงาน โครงการบริการงานออกแบบเพื่อชุมชน ( Chandra Comunity Art and Design Services)โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงกลุ่มไว้ที่เว็บไซต์ .... blogspot.com
3.และได้สรุปผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคล ส่งเอกสาร digital publishing เอาไว้ืั้ issuu.com/...เชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่่นี้คือ........
โดยตอบโพสต์(Comment) นี้ ให้แล้วเสร็จภายในเวลาก่อนสอบปลายภาคเรียนคือ กลุ่ม 102 วันที่ 24 กันยายนนี้ กลุ่ม 101 ภายในวันที่ 30 กันยายนนี้ กลุ่ม 201 ภายในวันที่ 26 กันยายนนี้

Monday, July 29, 2013

สอบปฏิบัติกลางภาคเรียน การนำเสนอแนวทางการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่


ในการนำเสนอการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าใหม่ของวิสาหกิจชุมชน ตามโครงการบริการงานออกแบบเพื่อชุมชนนั้น นักออกแบบต้องมีการกำหนดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ (Product Design Specification) โดยอาศัยข้อมูลจาก แหล่งข้อมูลต่างๆมาประกอบเช่น
1.1 ภาพรวมความต้องการของลูกค้า(Identify Customer needs)
1.2 ข้อมูลสรุปจากตัวชี้วัดและดัชนีการผลิต (Conduct Bench Marking)
1.3 การประเมินผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันทางการค้า(Evaluate Competitor’s Product)
1.4 การตั้งวัตถุประสงค์และเกณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์(Establish and Approve Product Design Specifications):PDS ดังตัวอย่างเช่น ต้องรู้จักรายละเอียดของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะออกแบบที่จะผลิตได้จริงหรือมีต้องมีความรู้กับสิ่งที่ต้องออกแบบให้ถ่องแท้ก่อน จากนั้นจึงทำการร่างแบบ วาดแบบ เขียนแบบ บอกแนวคิดที่จะสร้างสรรค์สร้างเอกสารทั้งที่เป็นภาพและข้อความประกอบความเข้าใจให้ผู้ร่วมงานได้ศึกษา ให้เข้าใจแนวคิด วิธีคิด การวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยสื่อสารออกมาให้ได้มากที่สุด มีคุณภาพดีที่สุด และนักออกแบบยังต้องแสดงออกซึ่งทักษะทางฝีมือ ทักษะการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่ตนเองถนัดที่สุดและทำได้ดีที่สุด เป็นต้น ซึ่งผลงานที่ได้ออกมาในขั้นตอนนี้ก็ได้แก่ Sketch Design Concept /Concept Render โดยอาจนำเสนอเป็นแผ่นภาพ แสดงแนวความคิดสร้างสรรค์ (Creative Ideas Moodboard) หรือตามที่อาจารย์สั่งให้ทำเป็นมู๊ดบอร์ดและจัดเก็บได้เป็นแบบดิจิตัล จัดเก็บได้ในระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครื่อข่ายอินเตอร์เนตนั่นเอง

จากเนื้อหาตัวอย่างที่ให้ศึกษานี้ อาจารย์มีการบ้านเป็นงานสอบกลางภาคเรียนแบบ Takehome คือให้สำหรับกลุ่มเรียน 101 และ 102 ภาคปกติ ให้นักศึกษาแต่ละคนทุกกลุ่มเรียนจัดทำ Moodboard ขนาด 50x70 cm 1 แผ่น โดยให้นำเสนอแนวคิดและแนวทางการออกแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ ในแนวทางที่แตกต่างกัน ให่แก่สินค้าหรือการบริการของผู้ประกอบการชุมชน ตามกลุ่มที่ได้นำเสนอการศึกษาข้อมูลขั้น ส.1 ไปแล้ว โดย กำหนดให้ส่งคือ กลุ่ม 101 และ 102 ส่งวันพฤหัสที่ 1 สิงหาคม 2556 ภายในเวลา 15.00 น.ส่งที่ห้องพักอาจารย์ ตึก 32 ส่วนกลุ่ม 201 ส่งภายในเวลา 19.00 น.

Thursday, June 20, 2013

Product and Package Visual Analysis


กิจกรรมสัปดาห์ที่ 2 .ส.1 กาัรวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภณฑ์และบรรจุภัณฑ์ด้วยวิธีการสังเกตและรับรู้ทางการมอง (Product and Package Visual Analysis)ก่อนการดำเนินงานออกแบบผลิตภัณฑ์และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้แก่สินค้ายี่ห้อ หรือ ผู้ผลิตราย ใดๆนั้น ผู้ออกแบบหรือนักพัฒนาควรต้องมีการวางแผนการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นอย่าง เป็นระบบ ซึ่งโดย ทั่วไปในทางปฏิบัติการทางวิชาชีพของนักออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้น อาจจะเป็น การวางแผนและใช้สื่อบันทึก การดำเนินงานเอาไว้อย่างคร่าวๆ ซึ่งอาจเป็นการเขียนแผนผังทาง ความคิด (Mind Mapping) เป็นแผ่นโน๊ตย่อๆ (Note Pad) แสดงหัวข้อไว้บนแผ่นกระดาน (Mood Board) เขียนหรือพิมพ์ไว้ในแผน ปฏิบัติการ ผ่านทางสมุด(Diary)หรือปฏิทินงาน(Calendar) ตามระยะเวลา (Design Plan or Timeline Operation Schedules) หากจัดทำเป็นรายงาน สรุปในเชิงวิชาการ ก็ควรจัดทำให้สมบูรณ์เป็นลำดับขั้นต อนที่ชัดเจน สามารถที่จะตรวจสอบ ติดตาม และสรุปผลออกมาได้จริง เช่น การที่ควรต้องเริ่มต้น ด้วยการวางกรอบแนวคิด หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า การสร้างกรอบการดำเนินงาน (Frame Work or Over View) เอาไว้ เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางภาพกว้างๆ ที่สามารถสื่อให้เห็นแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ อ่านต่อและดูตัวอย่างในไฟล์ที่แชร์ให้
กิจกรรม แบ่งกลุุ่มวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของ
บรรจุภัณฑ์สินค้ามาตรฐาน

Tuesday, June 11, 2013

ปฐมนิเทศวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ สัปดาห์แรกของการเรียน week1-1-2556

กิจกรรมปฐมนิเทศวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ สัปดาห์แรกของการเรียน week1-1-2556/การบ้านประจำสัปดาห์


สัปดาห์แรกของการเรียนการสอนในรายวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ภาคเรียนที่ 1/2556 คราวนี้มี 2 กลุ่ม เปิดจำนวนเต็มไว้แค่ 30 คนต่อกลุ่ม กลุ่ม 101 ยังไม่เต็ม(วันที่ 10-6-2556) ผู้ที่จะลงทะเบียนเพิ่มโดยเฉพาะผู้ที่ติด F หรือ Drop ไว้ให้ไปลงเพิ่มในกลุ่ม 101 สำหรับนักศึกษาตกค้างรุ่นให้ไปลงทะเบียนกับกลุ่มภาคนอกเวลาเหลืออีก 1 กลุ่ม อย่าไปแย่งที่เรียนน้องๆ ตามตารางเรียนแจ้งไว้เป็นจันทร์-อังคาร เวลา 8.30-12.20 น. เรียนที่ห้องคอมพิวเตอร์ 323-324 ของคณะมนุษย์ฯ ภาคนอกเวลา เรียนห้องเดิม วันพฤหัสบดี เวลา17.30-20.50 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

สัปดาห์แรกมีกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานเดิม แต่จะเข้มขึ้นอีก เริ่มด้วย
1.ให้นศ.เข้าอ่านเมนูคำอธิบายรายวิชา และมาตรฐานการเรียนรู้ เล่มเอกสาร มคอ.3 ศึกษาคำอธิบายรายวิชา ศึกษาวัตถุประสงค์ หัวข้อเนื้อหาที่จะต้องเรียนรู้ วิธีการเรียน การร่วมกิจกรรม และดูตารางเวลาเรียน เวลาทำงานของผู้สอน จะได้เข้าใจว่า เรียนวิชานี้แล้วจะได้ความรู้อะไร จะติดต่อผู้สอนและต้องให้ความร่วมมือในการเข้าเรียนและทำกิจกรรมเยี่ยงใดบ้าง
3.ให้ตรวจสอบ แก้ไข หรือเพิ่มรายชื่อ และกรอกข้อมูลอีเมลส่วนตัว(@gmail.com)เท่านั้น แจ้งเบอร์โทรศัพท์ และสร้างเว็บบล็อกส่วนตัวตามเงื่อนไขที่แจ้งไว้ โดยแจ้ง-ทำลงในแบบบันทึกและประเมินผลการเรียน (ไฟล์ Google Spreadsheet) ที่สร้างให้คลิกเข้าทำ ไว้ให้แล้ว กรอกข้อมูลให้ตรงกับกลุ่มที่เรียนและรายชื่อที่ลงทะเบียน กรอกลงช่องล่างต่อเพิ่มสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนภายหลัง ทำให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์และเริ่มบันทึกบล็อกนับแต่สัปดาห์แรกนี้
ภาคปกติกลุ่ม101 เรียนวันจันทร์ คลิกเข้าทำที่นี่
ภาคปกติกลุ่ม102 เรียนวันอังคาร คลิกเข้าทำที่นี่
ภาคนอกเวลา กลุ่ม 201 เรียนวันพฤหัสบดี คลิกเข้าทำที่นี่
3. การสมัครเป็นผู้เรียนในระบบอีเลิร์นนิ่ง ที่  http://chandraonline.chandra.ac.th/claroline เตรียมสอบก่อนเรียนในสัปดาห์ที่สอง
4.ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลาให้เข้าทำแบบสำรวจก่อนเรียน
ARTD3302:แบบสำรวจศักยภาพและความพึงพอใจของผู้เรียน ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม มจษ. ภาคเรียนที่1/2556 ทำแบบสำรวจ คลิกที่นี่

เปิดให้ทำถึงวันที่ 18 มิ.ย.12.00 น.5.สร้างเว็บบล็อกของ Blogger.com ตามรูปแบบที่กำหนดให้ คือใช้รหัสวิชานำ- เช่น artd3302-prachid ใช้ template blog เป็นแบบ Live on Blog ตั้งหน้าแสดงเป็น 2 คอลัมน์ ความกว้างเว็บบล็อก entire blog= 980 right side bar =330 เลือกภาพพื้นฺbackground imageจากหมวด เทคโนโลยี จัดวาง alingment =Center เป็นแบบกึ่งกลางระดับบน ไม่จัดเรียงภาพพื้นหลัง(Don't tile)

ตั้งค่าใส่คำอธิบายเว็บบล็อกเป็น " เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ของ....(ชื่อเจ้าของบล็อก)" และเริ่มบันทึกสาระความรู้ที่ได้ลงบล็อกทันที ว่าได้ทำได้ความรู้จากการที่อาจารย์สั่งงาน-สอนความรู้ในชั่วโมงเรียนอย่างไรบ้างเรียนและฝึกปฏิบัติ-ทำตามแล้วสรุปผลการเรียนรู้ให้ได้ ความยาวของเนื้อหาแต่ละโพสต์แต่ละสัปดาห์ ต้องไม่ต่ำกว่า 10 บรรทัด (คะแนนกิจกรรมนี้ดูจากวันที่ที่โพสต์เนื้อหาลงบล็อกในแต่ละสัปดาห์)

6.เตรียมกิจกรรมแปลสรุปข่าวสารทางเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ให้หาข่าวสารความรู้ ความก้าวหน้าทางการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ จากเว็บบล็อกเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ แปลสรุปเป็นไทย ใส่ใน Google Doc เริ่มรายงานหน้าชั้นในสัปดาห์ที่ 3( 26 มิ.ย.นี้) เรียงตามรายชื่อ ครั้งละ 3 คน ตอนต้นชั่วโมงเรียน พลาดแล้วไม่ย้อนหลัง
ปล.ในสัปดาห์ที่สอง จะมีการสอบวัดความรู้-ปฏิบัติก่อนเรียน ห้ามพลาด ห้ามขาด ห้ามลา
7.กิจกรรมสืบค้นความรู้เป็นการบ้านวันนี้ ให้สืบค้นความหมายของคำว่า
-1.การออกแบบกราฟิก(Graphic Design)
-2.การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design)
โดยทำลงในโพสต์บล็อกของตนเอง อย่างน้อยคำละ 3 ความหมาย พร้อมอ้างอิงที่มาอย่างถูกต้องตามหลักการอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ (คลิกดู อ่าน ดาวน์โหลดตัวอย่างการเขียน ได้จากที่นี่) แล้วสรุปเป็นความหมายเดียว(เขียนสรุปด้วยตนเอง)ว่า
สรุปความหมายของการออกแบบบรรจุภัณฑ์หมายถึง......

ปล.ผู้ไม่เข้าเรียนครั้งแรกและผู้ลงทะเบียนเพิ่มภายหลัง เมื่ออาจารย์อนุญาตให้ลงเพิ่มแล้ว ต้องติดตามงาน ทำงานตามกำหนดเวลาที่วางไว้ จะนำมาอ้างว่าไม่ส่งงานเพราะพึ่งจะลงทะเบียนเรียนไม่ได้ ไม่ถือว่าเป็นเงื่อนไขในการประเมินผลการเรียน

ในการปรับพื้นฐานทักษะการบริหารจัดการความรู้ (Basic Information Management Skill) การสื่อสารส่วนบุคคลและการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ให้เป็นระบบเดียวกัน (Personal Communication Chanel and Social Network System Skill) โดยกำหนดเป็นข้อตกลงให้ทุกคนต้องฝึกฝนทักษะปฏิบัติการ การรับรู้และรับส่งข่าวสารด้วยการใช้งานเครื่องมือฟรีจากระบบออนไลน์(Cloud Management Tool)ที่ได้มาตรฐานสากลคือจากระบบบริการของ Google เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกมิติ การให้รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม(Workgroup) โดยให้แบ่งกลุ่มทำงานร่วมกัน หรือทำงานเดี่ยวอย่างเป็นระบบต่อไป


เริ่มจากการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เพื่อการบริหารจัดการความรู้ งานส่วนตัว และหรือขององค์กรอย่างพอเพียง ด้วยผลิตภัณฑ์และเครื่องมือบริการฟรีในระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆของกูเกิ้ล ตอน:เริ่มสร้างเริ่มใช้บัญชีใหม่ของ gmail.com<

Thursday, October 11, 2012

ผลงานสรุปผลการดำเนินงานออกแบบส่วนบุคคล Final Design Project ของนักศึกษาที่เรียนวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์

Digital Book Publishing : เล่มผลงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการออกแบบส่วนบุคคล Final Otop Packaging Design Project ของนักศึกษาที่เรียนวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ (Arti3314) 4k8giupomuj1/2555 ออกแบบให้สำหรับผู้ประกอบการสินค้าโอทอป ผลิตภัณฑ์ป้าเล็กผ้าต่อ จังหวัดกาญจนบุรี โดยนางสาวพลอยนภัส เรืองศิริโท เผยแพร่ไว้ที่http://issuu.com/prachid/stacks/66e9fe4103ea403fa2f6ec4e0a2ec37b

Sunday, September 23, 2012

สรุปผลบันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 15

สรุปจำนวนผู้เรียนในรายวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ในภาคเรียนที่1/2555 ทั้ง 3 กลุ่มเรียน ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ รวมจำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้น 117 คน จากภาพแสดงผลของการเอาใจใส่บันทึกและติดตามการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมของผู้สอน มากระทั่งถึงสัปดาห์สุดท้าย จึงได้แจ้งสรุปผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน ดังมีรายชื่อตามที่ไม่ใช่สีแดงในแต่ละกลุ่มเรียนให้ทราบทางสาธารณะด้วย (ทุกคนที่เรียนได้ทราบและตรวจสอบได้ตลอดเวลาอยู่แล้ว) และหากใครหมดสิทธิ์สอบก็คงทราบแล้วว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อไป ก็คงไม่ต้องแจ้ง เราเพราะกรรมที่ท่านทำก็คือการกำหนดตามหลักฐานตามที่แจ้งนี้แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน วิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ Arti3314 กลุ่มเรียน 101 สอบวันจันทร์  24 กันยายน 2555 ห้อง 234 เริ่มเวลา 9.00 /หลังการนำเสนอโครงการออกแบบส่วนบุคล มีจำนวน 10 คน จาก จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนไว้เต็ม 45 คน
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน วิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ Arti3314 กลุ่มเรียน 102 สอบวันอังคารที่  25 กันยายน 2555 ห้อง 234 เริ่มเวลา 9.00 /หลังการนำเสนอโครงการออกแบบส่วนบุคล มีจำนวน 21 คน จาก จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนไว้เต็ม 46 คน
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน วิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ Arti3314 กลุ่มเรียน 201 สอบวันอังคารที่  25 กันยายน 2555 ห้อง 234 เริ่มเวลา 18.00 /หลังการนำเสนอโครงการออกแบบส่วนบุคล 
มีจำนวน 8 คน จาก จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนไว้เต็ม 29 คน

ผศ.ประชิด ทิณบุตร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมสัมมนาเกษตรกร เรื่อง การพัฒนามาตรฐานการผลิต และคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปด้านอาหารจากพืช

ผศ.ประชิด ทิณบุตร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมสัมมนาเกษตรกร จังหวัดกาญจนบุรี เรื่องการพัฒนามาตรฐานการผลิต และคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปด้านอาหารจากพืช เมื่อวันที่ 20 – 21 กันยายน 2555 ณ โรงแรมริเวอร์แคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี Training and Seminar farmers of Kanchanaburi.Title :The development standards and quality for agricultural food processing products. Date : 20 - 21 September, 2555. at River Kwai Hotel, Muang Kanchanaburi ,Thailand. by Guest Speaker: Assistant Professor Prachid Tinnabutr,from Fine and Applied Arts Division ,Chandrakasem Rajabhat University.

Friday, August 31, 2012

ทีมงานศิลปกรรมจันทรเกษม นำเสนอผลงานออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์โอทอป ของจังหวัดกาญจนบุรี

การนำเสนอผลงานออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์โอทอป ต่อผู้ประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน 20 ในโครงการของบริษัท เอซีที ที่ปรึกษา ในโครงการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี โดยทีมงานจากสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นำโดยผศ.ประชิด ทิณบุตรและนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ จำนวน 3 คน เป็นผู้ช่วยงานวิจัย งานศึกษา จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และดำเนินงานการผลิตผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตามโจทย์และขั้นตอนปฏิบัติงานที่หลากหลาย ตามขั้นตอนการออกแบบวิจัยเชิงสร้างสรรค์(Creative Research) ด้วยวิธีสนทนากลุ่ม( Focus Group) และวิธีการมีส่วนร่วม(Participatory Research) การทำคลีนิกออกแบบ(Design Clinic/Design Consults and Work Shop) ในการวิเคราะห์-สรุปผลงานการออกแบบ และนำไปผลิตเป็นผลงานจริง สถานที่ดำเนเนินการ โรงแรมริเวอร์แคว เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555

LinkWithin Arti3314.blogspot.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...