Wednesday, September 9, 2015

ตัวอย่างและแนวทางการดำเนินงานวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท

ชื่อเรื่องวิจัย เรื่องการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท

ชื่อผู้วิจัย ประชิด ทิณบุตร และคณะ

ปีที่วิจัย 2558

บทคัดย่อ  |  Abstract @ ResearchGate.net

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อออกแบบพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานและคุณภาพด้านตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าด้านสุขภาพและความงาม ของผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในเขตจังหวัดชัยนาท ให้สามารถดำเนินการผลิต บรรจุและจัดจำหน่ายในท้องตลาดได้จริง 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างประชากร ที่มีต่อประสิทธิภาพผลงานการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์ และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าที่ได้พัฒนาขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นการศึกษาวิจัยแบบพัฒนาทดลองตามหลักการและกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ และการวิจัยแบบมีส่วนร่วมจำนวน 8 ราย โดยมีการประเมินมาตรฐาน คุณภาพและประสิทธิภาพ จากตัวแทนของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 5 กลุ่ม อันได้แก่ กลุ่มตัวอย่างในฐานะของกลุ่มผู้ประกอบการ นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา/นักวิจัย นักวิชาการพัฒนาชุมชน/เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ นักออกแบบกราฟิกอัตลักษณ์/นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ และตัวแทนของกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงเลือกและการเลือกแบบบังเอิญ รวมจำนวนทั้งสิ้น 104 คน เก็บรวบรวมข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการนำเสนอผลงานแบบกลุ่มย่อย การสอบถามความคิดเห็นทั้งโดยตรงและแบบออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐา

ผลจากการวิจัยพบว่าผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม ของผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมทั้ง 8 ราย ภาพรวมด้านมาตรฐานอัตลักษณ์และคุณภาพการออกแบบตราสัญลักษณ์ ด้านมาตรฐานและคุณภาพการออกแบบรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ และด้านภาพรวมของสื่อการรับรู้ที่เชื่อมโยงถึงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาท โดยใช้อัตลักษณ์จังหวัดชัยนาทเป็นสื่อสร้างสรรค์คือ วัด นก เขื่อน เป็นองค์ประกอบร่วมนั้น เป็นผลงานการออกแบบที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่เป็นไปตามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดอยู่ที่ 4.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 โดยที่ผู้วิจัยได้มอบวัสดุเพื่อการผลิต การบรรจุภัณฑ์ งานสื่อสิ่งพิมพ์ และไฟล์ต้นแบบดิจิตัลที่มีลิขสิทธิ์ทั้งหมด บันทึกลงแผ่นดีวีดีมอบให้แก่ผู้ประกอบการแต่ละรายที่เข้าร่วมโครงการวิจัย และได้นำเสนอเผยแพร่องค์ความรู้ สาระสำคัญตัวอย่างผลงานที่เกิดจากการวิจัยครั้งนี้ไว้ที่เว็ปบลอกชื่อที่อยู่ http://chainatbrand.blogspot.com

คำสำคัญ : การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม วิสาหกิจชุมชน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดชัยนาท

Tuesday, August 11, 2015

สวัสดีนักศึกษาที่น่ารักทุกท่านทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลา ที่เรียนวิชา กวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์

สวัสดีนักศึกษาที่น่ารักทุกท่านทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลา ที่เรียนวิชา กวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์
เปิดเทอมใหม่ ก็ให้นักศึกษาลงทะเบียนและทำกิจกรรมให้เรียบร้อย ตามกำหนดเวลา ผู้ที่ชอบอ้างว่าพึ่งจะลงทะเบียนได้ก็ให้ตามสะสางงานที่อาจารย์มอบหมายไว้ล่วงหน้า อยู่ชั้นปี 3 แล้วคงทราบธรรมเนีบยปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์กันดีแล้ว ดังนี้ กำหนดถึงวันที่ 17 สิงหาคม นี้
1.กรอกข้อมูลและเริ่มทำการบ้าน สร้างบล็อกบันทึก-สรุปการเรียนรู้ในรายวิชานี้ เลือกกลุ่มและงานอื่นๆที่ให้กรอกข้อมูล คลิกทำจากที่นี่
2.ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้และรหัสผ่าน สมัครเรียนเข้าสอบในระบบออนไลน์ ที่ clarolinethai.info
3.ทำแบบสอบถามศักยภาพและความพึงพอใจก่อนการเรียน คลิกที่นี่
4.แบ่งกลุ่มทำงานโครงการวิจัยออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมาย และภายในวันที่ 16 สิงหาคมนี้ให้นักศึกษาภาคปกติ ให้ไปสำรวจและเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปด้านสมุนไพร คนละ 1 ผลิตภัณฑ์ ของผู้ประกอบการที่มาจากจังหวัดชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี และลพบุรี ส่วนนักศึกษาภาคนอกเวลา ให้เก็บข้อมูลจังหวัดนนทบุรี  ปทุมธานี สระบุรีและอยุธยา ที่งานศิลปาชีพ ประทีปไทย จัดที่เมืองทองธานี แจ้งวัฒนะ อาคารชาเลนเจอร์ พร้อมจัดซื้อจัดหาสินค้าที่วางจำหน่าย หรือขออนุญาตถ่ายภาพสินค้า ภาพผู้ประกอบการ ที่วิเคราะห์ด้วยการมองเห็น (Visual Analysis) แล้วว่ามีปัญหา มีการละเมิดสิทธิ์ และผู้ประกอบการมีความต้องการแก้ไข การออกแบบพัฒนาด้านกราฟิก ตราสัญลักษณ์ และ รูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ใหม่ ให้ถูกต้องตามกฏหมายลิขสิทธิ์ โดยใช้แบบฟอร์มเก็บข้อมูลที่อาจารย์แชร์ให้ใน Google Drive /มอบสำเนาให้แล้ว โดยให้เป็นโจทย์เรียนและให้สรุปรายงานไปนำเสนอรวมแต่ละกลุ่มแต่ละคน ในวันที่ 18 และ 19 แยกตามรายละเอียดของแต่ละรายวิชา
5.การเรียนทั้งสองวิชาในสัปดาห์ที่ 2 18-19 สิงหาคม มีการสอบวัดความรู้ก่อนเรียน (Pre Test) เวลา 9.00 น.

Saturday, December 6, 2014

การนำเสนอผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 ของนักศึกษาที่เรียนวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์


Prachid Tinnabutr : Artd3302-101  Student's Final Design Project exhibition 1/12/2557
URL:http://arti3314.blogspot.com การนำเสนอผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 ของนักศึกษาที่เรียนวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์  ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.ในหัวข้อการบูรณาการงานวิจัยในชั้นเรียน ตามหัวข้อวิจัยของผู้สอนเรื่องการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณแผ่นดิน 2558 URL:http://chainatbrand.blogspot.com

Sunday, November 23, 2014

ให้นักศึกษาตอบสรุปและแสดงความคิดเห็นต่อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลงในโพสต์นี้


เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2557แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงสรุป-ตอบผลการเรียนรู้หลังการเรียนรู้ในวิชานี้ โดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ที่นี่ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ ให้ครบถ้วน
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.ด้านความรู้
3.ด้านปัญญา
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
7.ดังหลักฐานแสดงคือ
แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว ชื่อที่อยู่ URL:......
2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/.........สามารถคลิกเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารโดยตรงตามลิงค์นี้คือ...........
ต้อง Login ก่อนตอบกระทู้นี้

Wednesday, November 19, 2014

Design focus group survey form example

ตัวอย่างไฟล์การนำเสนอผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์การทำ focus group survey โครงการ OPOI จังหวัดเพชรบุรี ปี 2550 โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร

Sunday, November 16, 2014

Final Project Report sample book

ตัวอย่างเอกสารรายงานสรุปผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคล วิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ของนายอานนท์ ทองรอด ปีพ.ศ. 2553

Sunday, October 26, 2014

Packaging Design Presentation 1/2557 การนำเสนอผลงานออกแบบโครงการกลุ่ม โครงการร่วมกลุ่มศึกษาเรียนรู้และการมีส่วนร่วมบริการงานออกแบบเพื่อชุมชน

Midterm packaging design Presentation 1/2557 การนำเสนอผลงานออกแบบโครงการกลุ่มร่วมศึกษาเรียนรู้และมีส่วนร่วมบริการวิชาการออกแบบเพื่อชุมชน กลางภาคเรียนที่ 1/2557 ของ กลุ่ม 201-202 ภาคนอกเวลาราชการ โดยผู้สอนได้บูรณาการวิธีการวิจัยให้นักศึกษาได้มีโอกาสร่วมศึกษาเรียนรู้ตามการโครงการวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท ของผู้สอนและคณะวิจัย ในปีงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2558 URL : http://chainatbrand.blogspot.com

Sunday, September 21, 2014

คณาจารย์และศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบันร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าสำหรับสินค้าวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าว จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท (สวนนกชัยนาท)

คณาจารย์และศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบันร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  แนวทางการออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าสำหรับสินค้าวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าว จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ ๑๙     กันยายน   ๒๕๕๗ ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท (สวนนกชัยนาท) นำทีมโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ธีระชัย สุขสวัสดิ์ อาจารย์อดิสรณ์ สมนึกแท่น ศิษย์เก่าปี 2537 นายคณาศักดิ์ พงษ์พาลี ศิษย์ปัจจุบันคือนักศึกษาวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 3 18 คน ที่เรียนวิชาออกแบบอัตลักษณ์และวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างน่าพอใจ ชื่นมื่นทั้งเหล่าวิทยากรและกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าว ที่เข้าร่วมสัมมนา จำนวนร่วม 70 คน อาจารย์เองก็ได้เข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าให้แก่ผู้ประกอบชุมชน อันเป็นการบูรณาการบริการวิชาการและงานวิจัยแก่ชุมชน ได้บูรณาการสาระเนื้อหาวิชาและงานวิจัย ซึ่งนักศึกษาก็ได้ประสบการณ์จริงและเพื่อเป็นโจทย์จริงในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักออกแบบตามหลักปรัชญาของการผลิตบัณฑิตออกสู่สังคมและทำให้สังคมเกิดอุดมปัญญาได้จริง และคงจะมีโครงการอื่นๆอีกตามมาอย่างแน่นอน

Saturday, September 13, 2014

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ การเรียนรู้จากการปฏิบัติการงานออกแบบจริง (Design Work-Based Learning)

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ การเรียนรู้จากการปฏิบัติการงานออกแบบจริง (Design Work-Based Learning) โดยให้นักศึกษาที่เรียนวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการกับชุมชน โดยให้รู้จักบูรณาการความรู้ด้านการวิจัย-สร้างสรรค์ไปปรับใช้จริง ในสถานการณ์จริง ด้วยการให้มีส่วนร่วมในการศึกษาเรียนรู้จริง สืบค้นข้อมูลจริง จากโครงการวิจัยของผู้สอนเรื่องการวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท (Community Based Participatory Research) และตามกระบวนการดำเนินงานออกแบบ 3 ส. คือ สืบค้น สร้างสรรค์ตามสมมติฐานและสรุปผลงาน ตามลำดับSaturday, September 6, 2014

ตัวอย่างการศึกษาวิเคราะห์และการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น ส.1

กิจกรรมกลุ่มในวิชาเรียน artd2307 และ artd3302 : โครงการออกแบบกลุ่มและส่วนบุคคล โดยมอบหมายงานให้นักศึกษาที่เรียนได้มีโอกาสศึกษางานวิจัยของผู้สอน และทำงานออกแบบจากสภาพการณ์จริงเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพศีลปกรรมโดยตรง( Design Work-Based Learning) โดยมีส่วนร่วมในการดำเนินงานออกแบบตามขั้นตอน 3 ส. ตามนโยบายโครงการบริการวิชาการชุมชนของสาขาวิชาศิลปกรรม มจษ คือโครงการบริการงานออกแบบเพื่อชุมชน วิชานี้จึงได้มอบหมายให้เข้าศึกษาปัญหาและความต้องการออกแบบพัฒนากราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดชัยนาทอาจารย์มีตัวอย่างการศึกษาวิเคราะห์และการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น ส.1 การทำ Visual Analysis การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง Swot Analysis เพื่อหาข้อสรุปที่ได้จากการใช้แบบสำรวจ สรุป-บันทึก-ผลการสัมภาษณ์และการศึกษาข้อมูลเชิงลึก(Indept Interview) ในพื้นที่แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน/ผู้ประกอบการจริง (Community Based Participatory Research:CBPR) ลองอ่านและสรุปทำตามที่สามารถเก็บข้อมูลได้ ทำตามหลักการที่สอนอย่างผู้มีการศึกษามีหลักการคิดวิเคราะห์ และนำเสนอในชั้นเรียนนะครับ ดูและศึกษาเพิ่มเติมก่อนจากงานวิจัยและของอาจารย์ได้ที่ http://chainatotop.blogspot.com และที่ http://prachinburi-aec.blogspot.com

จำไว้ว่่า ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆ โดยไม่มีการลงทุนกายใจ สติปัญญา ต้องมีทั้งการได้มาซึ่งความคิด การวางแผนงาน กาลเวลา และค่าใช้จ่าย หากเราคิดว่าอยากเป็นนักออกแบบและบัณฑิตที่มีคุณภาพ และทุกคนทำได้หากได้เริ่มต้นและพยายามทำต่อให้ดีที่สุดด้วยตนเองและปรึกษากัน อาจารย์และผู้อื่นเป็นเพียงผู้ช่วยเราเท่านั้น จงแสดงภูมิและพลังออกมานะครับ

LinkWithin Arti3314.blogspot.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...