Sunday, October 26, 2014

Packaging Design Presentation 1/2557 การนำเสนอผลงานออกแบบโครงการกลุ่ม โครงการร่วมกลุ่มศึกษาเรียนรู้และการมีส่วนร่วมบริการงานออกแบบเพื่อชุมชน

Midterm packaging design Presentation 1/2557 การนำเสนอผลงานออกแบบโครงการกลุ่มร่วมศึกษาเรียนรู้และมีส่วนร่วมบริการวิชาการออกแบบเพื่อชุมชน กลางภาคเรียนที่ 1/2557 ของ กลุ่ม 201-202 ภาคนอกเวลาราชการ โดยผู้สอนได้บูรณาการวิธีการวิจัยให้นักศึกษาได้มีโอกาสร่วมศึกษาเรียนรู้ตามการโครงการวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท ของผู้สอนและคณะวิจัย ในปีงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2558 URL : http://chainatbrand.blogspot.com

Sunday, September 21, 2014

คณาจารย์และศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบันร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าสำหรับสินค้าวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าว จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท (สวนนกชัยนาท)

คณาจารย์และศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบันร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  แนวทางการออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าสำหรับสินค้าวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าว จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ ๑๙     กันยายน   ๒๕๕๗ ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท (สวนนกชัยนาท) นำทีมโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ธีระชัย สุขสวัสดิ์ อาจารย์อดิสรณ์ สมนึกแท่น ศิษย์เก่าปี 2537 นายคณาศักดิ์ พงษ์พาลี ศิษย์ปัจจุบันคือนักศึกษาวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 3 18 คน ที่เรียนวิชาออกแบบอัตลักษณ์และวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างน่าพอใจ ชื่นมื่นทั้งเหล่าวิทยากรและกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าว ที่เข้าร่วมสัมมนา จำนวนร่วม 70 คน อาจารย์เองก็ได้เข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าให้แก่ผู้ประกอบชุมชน อันเป็นการบูรณาการบริการวิชาการและงานวิจัยแก่ชุมชน ได้บูรณาการสาระเนื้อหาวิชาและงานวิจัย ซึ่งนักศึกษาก็ได้ประสบการณ์จริงและเพื่อเป็นโจทย์จริงในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักออกแบบตามหลักปรัชญาของการผลิตบัณฑิตออกสู่สังคมและทำให้สังคมเกิดอุดมปัญญาได้จริง และคงจะมีโครงการอื่นๆอีกตามมาอย่างแน่นอน

Saturday, September 13, 2014

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ การเรียนรู้จากการปฏิบัติการงานออกแบบจริง (Design Work-Based Learning)

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ การเรียนรู้จากการปฏิบัติการงานออกแบบจริง (Design Work-Based Learning) โดยให้นักศึกษาที่เรียนวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการกับชุมชน โดยให้รู้จักบูรณาการความรู้ด้านการวิจัย-สร้างสรรค์ไปปรับใช้จริง ในสถานการณ์จริง ด้วยการให้มีส่วนร่วมในการศึกษาเรียนรู้จริง สืบค้นข้อมูลจริง จากโครงการวิจัยของผู้สอนเรื่องการวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท (Community Based Participatory Research) และตามกระบวนการดำเนินงานออกแบบ 3 ส. คือ สืบค้น สร้างสรรค์ตามสมมติฐานและสรุปผลงาน ตามลำดับSaturday, September 6, 2014

ตัวอย่างการศึกษาวิเคราะห์และการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น ส.1

กิจกรรมกลุ่มในวิชาเรียน artd2307 และ artd3302 : โครงการออกแบบกลุ่มและส่วนบุคคล โดยมอบหมายงานให้นักศึกษาที่เรียนได้มีโอกาสศึกษางานวิจัยของผู้สอน และทำงานออกแบบจากสภาพการณ์จริงเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพศีลปกรรมโดยตรง( Design Work-Based Learning) โดยมีส่วนร่วมในการดำเนินงานออกแบบตามขั้นตอน 3 ส. ตามนโยบายโครงการบริการวิชาการชุมชนของสาขาวิชาศิลปกรรม มจษ คือโครงการบริการงานออกแบบเพื่อชุมชน วิชานี้จึงได้มอบหมายให้เข้าศึกษาปัญหาและความต้องการออกแบบพัฒนากราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดชัยนาทอาจารย์มีตัวอย่างการศึกษาวิเคราะห์และการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น ส.1 การทำ Visual Analysis การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง Swot Analysis เพื่อหาข้อสรุปที่ได้จากการใช้แบบสำรวจ สรุป-บันทึก-ผลการสัมภาษณ์และการศึกษาข้อมูลเชิงลึก(Indept Interview) ในพื้นที่แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน/ผู้ประกอบการจริง (Community Based Participatory Research:CBPR) ลองอ่านและสรุปทำตามที่สามารถเก็บข้อมูลได้ ทำตามหลักการที่สอนอย่างผู้มีการศึกษามีหลักการคิดวิเคราะห์ และนำเสนอในชั้นเรียนนะครับ ดูและศึกษาเพิ่มเติมก่อนจากงานวิจัยและของอาจารย์ได้ที่ http://chainatotop.blogspot.com และที่ http://prachinburi-aec.blogspot.com

จำไว้ว่่า ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆ โดยไม่มีการลงทุนกายใจ สติปัญญา ต้องมีทั้งการได้มาซึ่งความคิด การวางแผนงาน กาลเวลา และค่าใช้จ่าย หากเราคิดว่าอยากเป็นนักออกแบบและบัณฑิตที่มีคุณภาพ และทุกคนทำได้หากได้เริ่มต้นและพยายามทำต่อให้ดีที่สุดด้วยตนเองและปรึกษากัน อาจารย์และผู้อื่นเป็นเพียงผู้ช่วยเราเท่านั้น จงแสดงภูมิและพลังออกมานะครับ

Tuesday, September 2, 2014

Dong Bang Hand woven Textiles Package ผลงานออกแบบกล่องผ้าชิ้นทอมือของกลุ่มสตรีทอผ้า


Dong Bang Hand Woven Textiles Package Set: ผลงานออกแบบกล่องผ้าชิ้นทอมือของกลุ่มสตรีทอผ้า บ้านดงบัง ประจันตคาม ปราจีนบุรี โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร

Monday, August 18, 2014

การบ้านสำหรับการเรียนครั้งที่ 1-2/2557

นักศึกษาที่เรียนวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ภาคเรียนที่ 1/2557
การบ้านสัปดาห์ที่ 1
ให้ดำเนินการตามที่อาจารย์สั่งงานการบ้านในชั้นเรียน ให้เรียบร้อยก่อน 25 ส.ค. นี้ คือ
ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวในแบบบันทึกกิจกรรมการเรียน
1. กลุ่มเรียนวันจันทร์เช้า กลุ่ม 101  โดย คลิกเข้าทำได้ที่นี่
2. กลุ่มเรียนวันอาทิตย์บ่าย กลุ่ม 201 คลิกเข้าทำที่นี่
3. กลุ่มเรียนวันอาทิตย์เย็น กลุ่ม 202 คลิกเข้าทำที่นี่

4.ทำแบบสำรวจก่อนการเรียน คลิกที่นี่
การบ้านสัปดาห์ที่ 1-2 ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์ที่ 2
4. การบ้าน ส.1 การสืบค้น ความหมายของคำว่า ทำลงในเว็ปบลอกส่วนตัว
 4.1 หาความหมายหรือคำนิยามของคำว่า Packaging Design  แปลและอ้างอิงจาก dictionary เอกสาร หนังสือตำรา บทความ โดยอ้างอิงแหล่งที่มาให้ถูกต้อง อย่างน้อย 5 แหล่ง แล้วสรุปแยกเป็นประเด็น เขียนเป็นสำนวนของตนเอง พร้อมมีภาพประกอบ
4.2 หาความหมายหรือคำนิยามของคำว่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ จาก dictionary เอกสาร หนังสือตำรา บทความ โดยอ้างอิงแหล่งที่มาให้ถูกต้อง อย่างน้อย 5 แหล่ง แล้วสรุปแยกเป็นประเด็น เขียนเป็นสำนวนของตนเอง พร้อมมีภาพประกอบคำอธิบาย

( คำเตือน:การคัดลอกผลงานของผู้อื่นมาหรือขโมยคัดลอกจากของเพื่อนมาโดยไม่อ้างอิงจากแหล่งที่ตรวจสอบได้ ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาและดูถูกภูมิปัญญาของตนเอง หากตรวจสอบพบ ย่อมมีผลต่อคะแนนและปรับตกในกิจกรรมนี้)

Monday, January 6, 2014

การศึกษาวิจัย-สำรวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการคัดเลือกและออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท

การศึกษาวิจัย-สำรวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการคัดเลือกและออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Onsite surveying : Packaging design and development of Chainat agricultural community enterprise products to improve competitiveness and efficiency under the concept of the creative economy.) ณ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเนินขามพัฒนา Noen Kham Pattana Farm Women Groupวิสาหกิจชุมชนกลุุ่มแม่บ้านเกษตรกรเนินขามพัฒนา ทอผ้าพื้นเมืองตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตรและคณะผู้ร่วมวิจัย Link to http://chainatotop.blogspot.com

Friday, September 20, 2013

สรุปผลงานปลายภาคเรียนที่1/2556


ถึงนักศึกษาที่เรียนวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ กลุ่ม 101-102
1.ยังทำแบบประเมินการสอนออนไลน์ ให้ทำให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้านี้ humannet.chandra.ac.th
2.แจ้งเตือนเรื่องการสอบปลายภาคเรียนจะสอบสัปดาห์หน้าที่ เว็บไซต์ระบบอีเลิร์นนิ่ง www.clarolinethai.info
3.ดังนั้นงานสรุปผลงานผ่าน weblog ที่ blogspot.com ต้องมีรายละเอียดครบ
4.และการนำเสนอผ่านIssuu.comและ
5.ส่งไฟล์ googledoc-presentation ต้องทำเสร็จและส่งนำเสนอก่อนในไดรฟ์ที่แชร์ให้
6.การนำเสนอ Moodboard mini exhibit หน้าชั้นเรียน 323-324 เริ่มเวลา 9.00 น. เรียกตรวจแล้วไม่พร้อม ไม่ตรงต่อเวลา คะแนนนเป็น 0 ทันที
7.เมื่อสอบเสร็จ ก็หมายถึงปิดวิชาและอาจารย์จะไม่รับส่งงานล่าช้า
8.ตอบโพสต์นี้ ตามประเด็นที่ตั้งให้คือ
นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงตอบโดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.ด้านความรู้
3.ด้านปัญญา
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
7.ดังหลักฐานแสดงคือ
แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ในรายวิชานี้ชื่อที่อยู่ URL:......
2.ได้สรุปเล่มรายงานผลตามโครงการการออกแบบสร้างสรรค์และออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นการบริการงานออกแบบแก่ชุมชน ตามโครงงาน โครงการบริการงานออกแบบเพื่อชุมชน ( Chandra Comunity Art and Design Services)โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงกลุ่มไว้ที่เว็บไซต์ .... blogspot.com
3.และได้สรุปผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคล ส่งเอกสาร digital publishing เอาไว้ืั้ issuu.com/...เชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่่นี้คือ........
โดยตอบโพสต์(Comment) นี้ ให้แล้วเสร็จภายในเวลาก่อนสอบปลายภาคเรียนคือ กลุ่ม 102 วันที่ 24 กันยายนนี้ กลุ่ม 101 ภายในวันที่ 30 กันยายนนี้ กลุ่ม 201 ภายในวันที่ 26 กันยายนนี้

Monday, July 29, 2013

สอบปฏิบัติกลางภาคเรียน การนำเสนอแนวทางการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่


ในการนำเสนอการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าใหม่ของวิสาหกิจชุมชน ตามโครงการบริการงานออกแบบเพื่อชุมชนนั้น นักออกแบบต้องมีการกำหนดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ (Product Design Specification) โดยอาศัยข้อมูลจาก แหล่งข้อมูลต่างๆมาประกอบเช่น
1.1 ภาพรวมความต้องการของลูกค้า(Identify Customer needs)
1.2 ข้อมูลสรุปจากตัวชี้วัดและดัชนีการผลิต (Conduct Bench Marking)
1.3 การประเมินผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันทางการค้า(Evaluate Competitor’s Product)
1.4 การตั้งวัตถุประสงค์และเกณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์(Establish and Approve Product Design Specifications):PDS ดังตัวอย่างเช่น ต้องรู้จักรายละเอียดของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะออกแบบที่จะผลิตได้จริงหรือมีต้องมีความรู้กับสิ่งที่ต้องออกแบบให้ถ่องแท้ก่อน จากนั้นจึงทำการร่างแบบ วาดแบบ เขียนแบบ บอกแนวคิดที่จะสร้างสรรค์สร้างเอกสารทั้งที่เป็นภาพและข้อความประกอบความเข้าใจให้ผู้ร่วมงานได้ศึกษา ให้เข้าใจแนวคิด วิธีคิด การวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยสื่อสารออกมาให้ได้มากที่สุด มีคุณภาพดีที่สุด และนักออกแบบยังต้องแสดงออกซึ่งทักษะทางฝีมือ ทักษะการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่ตนเองถนัดที่สุดและทำได้ดีที่สุด เป็นต้น ซึ่งผลงานที่ได้ออกมาในขั้นตอนนี้ก็ได้แก่ Sketch Design Concept /Concept Render โดยอาจนำเสนอเป็นแผ่นภาพ แสดงแนวความคิดสร้างสรรค์ (Creative Ideas Moodboard) หรือตามที่อาจารย์สั่งให้ทำเป็นมู๊ดบอร์ดและจัดเก็บได้เป็นแบบดิจิตัล จัดเก็บได้ในระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครื่อข่ายอินเตอร์เนตนั่นเอง

จากเนื้อหาตัวอย่างที่ให้ศึกษานี้ อาจารย์มีการบ้านเป็นงานสอบกลางภาคเรียนแบบ Takehome คือให้สำหรับกลุ่มเรียน 101 และ 102 ภาคปกติ ให้นักศึกษาแต่ละคนทุกกลุ่มเรียนจัดทำ Moodboard ขนาด 50x70 cm 1 แผ่น โดยให้นำเสนอแนวคิดและแนวทางการออกแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ ในแนวทางที่แตกต่างกัน ให่แก่สินค้าหรือการบริการของผู้ประกอบการชุมชน ตามกลุ่มที่ได้นำเสนอการศึกษาข้อมูลขั้น ส.1 ไปแล้ว โดย กำหนดให้ส่งคือ กลุ่ม 101 และ 102 ส่งวันพฤหัสที่ 1 สิงหาคม 2556 ภายในเวลา 15.00 น.ส่งที่ห้องพักอาจารย์ ตึก 32 ส่วนกลุ่ม 201 ส่งภายในเวลา 19.00 น.

Thursday, June 20, 2013

Product and Package Visual Analysis


กิจกรรมสัปดาห์ที่ 2 .ส.1 กาัรวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภณฑ์และบรรจุภัณฑ์ด้วยวิธีการสังเกตและรับรู้ทางการมอง (Product and Package Visual Analysis)ก่อนการดำเนินงานออกแบบผลิตภัณฑ์และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้แก่สินค้ายี่ห้อ หรือ ผู้ผลิตราย ใดๆนั้น ผู้ออกแบบหรือนักพัฒนาควรต้องมีการวางแผนการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นอย่าง เป็นระบบ ซึ่งโดย ทั่วไปในทางปฏิบัติการทางวิชาชีพของนักออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้น อาจจะเป็น การวางแผนและใช้สื่อบันทึก การดำเนินงานเอาไว้อย่างคร่าวๆ ซึ่งอาจเป็นการเขียนแผนผังทาง ความคิด (Mind Mapping) เป็นแผ่นโน๊ตย่อๆ (Note Pad) แสดงหัวข้อไว้บนแผ่นกระดาน (Mood Board) เขียนหรือพิมพ์ไว้ในแผน ปฏิบัติการ ผ่านทางสมุด(Diary)หรือปฏิทินงาน(Calendar) ตามระยะเวลา (Design Plan or Timeline Operation Schedules) หากจัดทำเป็นรายงาน สรุปในเชิงวิชาการ ก็ควรจัดทำให้สมบูรณ์เป็นลำดับขั้นต อนที่ชัดเจน สามารถที่จะตรวจสอบ ติดตาม และสรุปผลออกมาได้จริง เช่น การที่ควรต้องเริ่มต้น ด้วยการวางกรอบแนวคิด หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า การสร้างกรอบการดำเนินงาน (Frame Work or Over View) เอาไว้ เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางภาพกว้างๆ ที่สามารถสื่อให้เห็นแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ อ่านต่อและดูตัวอย่างในไฟล์ที่แชร์ให้
กิจกรรม แบ่งกลุุ่มวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของ
บรรจุภัณฑ์สินค้ามาตรฐาน

LinkWithin Arti3314.blogspot.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...