Saturday, July 2, 2011

vodafone Brand academy from slide share

คลิกดูสไลด์เรื่องของแบรนด์ ใส่ไว้ในคลังสมอง เป็นแนวทางสำหรับการออกแบบว่าควรต้องเรียนรู้สาระเนื้อหาที่เกี่ยวข้องด้านใดบ้าง และจะได้ทราบว่ากว่าจะทำผลงานแบรนด์ออกมาแต่ละชิ้นนั้น ต้องมีความรู้ มีทักษะและต้องเกียวข้องกับภาระงานของตนเองและผู้อื่น กระบวนการผลิตอื่นๆอย่างไรบ้าง อย่าดูแค่ผิวเผิน ประเมินตัวเองด้วยว่ายังขาดเหลืออะไร อยากให้อาจารย์สอนเสริมให้ด้านใดบ้าง วางเป้าหมายวิถีการเรียนรู้และค้นหาแก่นแท้ของความรู้ให้ตัวเองได้แล้ว

No comments:

Post a Comment