Wednesday, July 6, 2011

สัปดาห์ที่ 3 ติดตามงานโครงการออกแบบThaistar2011

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 3 เป็นการติดตามผลการดำเนินงานโครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งเข้าประกวดในโครงการThaiStar2011 ตามข้อตกลงเบื้องต้นในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการตามแผนการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา โดยเน้นการเรียนรู้จากการทำงานจริง ในสถานการณ์จริง ( Work-Based Learning or Design Work-Based Learning) ดังที่อาจารย์ได้สอน 1.)หลักการดำเนินงาน (3ส:3R) 2.)การจัดแบ่งกลุ่มความรับผิดชอบและ3.)วิธีคิดวิเคราะห์โจทย์จริงเพื่อวางแผนการดำเนินงานแบบกลุ่ม ดังที่มีในเว็บบล๊อกเนื้อหาตามวันเวลา-สัปดาห์.ให้นักศึกษาทั้ง 4 กลุ่มเรียนได้อ่านและศึกษาเรียนรู้นอกชั้นเรียนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ไปแล้ว โดยได้สอนให้ทุกกลุ่มได้ใช้เครื่องมือฟรีออนไลน์ของ Google Apps เพื่อการปรับประยุกต์ใช้ร่วมกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ ของตนเองทั้งในและนอกเวลาเรียน สามารถ เข้าถึง เข้าใช้จากที่ใดๆได้ตลอดเวลา ได้ตามอัธยาศัยและตรวจสอบได้ตลอดเวลา โดยที่มีไฟล์ตัวอย่าง  ตัวอย่างการดำเนินงานจากประสบการณ์ของอาจารย์เอง ไฟล์รูปแบบการนำเสนอผลงานหรือที่เรียกว่าเป็นแม่แบบ(Template)ที่เกี่ยวข้อง แบ่งปัน-แจกจ่ายให้กับผู้ที่ทำตามกฏ กติกา มารยาท ที่วางไว้ไปแล้ว เรียกว่าหากทำต้องได้ ไม่ทำต้องไม่ได้เช่นกัน เพื่อเป็นการฝึกความรับผิดชอบ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยที่สามารถเกิดประโยชน์ได้ทั้งต่อตนเอง สถาบันการศึกษาและชาวประชาทั้งหลายทั้งปวงที่เข้าถึงได้ผ่านทาง Blogspot.com ของนักศึกษาแต่ละคน ตามวัตถุประสงค์ที่เข้ามาลงทะเบียนเรียนกับอาจารย์ อาจารย์ก็เลยต้องจัดเต็มให้ทุกคน...ตามภาระงานและหน้าที่รับผิดชอบในฐานะผู้สร้าง...คนตามวิถีของนักออกแบบอันเป็นปรัชญาและวิสัยทัศน์ของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ ที่นี่ยังไม่ใช่เวทีผลิตศิลปิน แต่เป็นเวทีของนักออกแบบที่ต้องทำงานสร้างสรรค์ตามข้อมูลและความต้องการที่ต้องพิสูจน์ได้
   แต่แล้ววันนี้ก็.....ผิดหวังดังที่จะบันทึกไว้ในวันนี้ดังนี้คือ5.
    1.เข้าสัปดาห์ที่ 3ของการเรียนการสอนแล้ว ตรวจสอบจำนวนผู้ลงทะเบียนเรียน มีกลุ่มเรียน 4 กลุ่ม ภาคปกติ 3 กลุ่ม ภาคนอกเวลา 1 กลุ่ม รวมรายชื่อเรียนนักศึกษาทั้งสิ้น 118 คน แจ้งให้ทำกิจกรรมติดตามข่าวสารจากอาจารย์ทั้งในGoogleBuzz และใน Blogger แล้วมีผู้ใส่ใจติดตามอาจารย์เพียงแค่ 74คน (ตรวจสอบวันที่ 7/7/2554 เวลา 21.58 น.) และยังไม่แจ้งอีเมลแจ้งข้อมูลกลุ่ม และสร้างบล็อกตามที่กำหนดโจทย์ให้อีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงทำให้เสียเวลาในการตรวจสอบในชั้นเรียน ดังนั้นภายในในสัปดาห์นี้จึงได้ปิดรับการแก้ไข หรือให้สิทธิ์ใดๆในการส่งงานผ่านทาง Google Apps เพราะถือว่าได้แจ้ง ครบ 3 ครั้งแล้ว ผู้เรียนที่ไม่แจ้งและทำตามข้อตกลง จึงถือว่าไม่ประสงค์รับการแจ้งข่าวสารและรับการประเมินผลด้านทักษะความสามารถทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และยังจะส่งผลต่อเนื่องไปยังกิจกรรมอื่นๆเป็นลูกโซ่ต่อไป

    2.สัปดาห์นี้มีผู้ขาดเรียน 3 ครั้งแล้ว จึงแจ้งเตือนว่าเตรียมตัวรับผลกรรมตามเกณฑ์การประเมิน ด้านเวลาเรียนไม่ถึง 80 %
    3.การทำกิจกรรมแปลและรายงานข่าวไม่ส่งแชร์ให้อาจารย์และเริ่มมีผู้ที่ไม่ประสงค์รายงาน ไม่ใส่ใจ และไม่มีการดำเนินการใดๆเมื่อถึงเวลานัดหมายเรียกแล้วไม่ขาน  ก็ได้คะแนน 0 ทันที
    4.เริ่มตรวจงานกิจกรรมกลุ่ม โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ส่งประกวด Thaistar2011 ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ Design Work-Based Learning ภาคปกติทั้ง 3 กลุ่ม ร่วม 90 คนไม่ทำงาน ไม่พร้อมนำเสนอรายงาน การศึกษาค้นคว้าและบันทึกข้อมูลตามที่ได้สั่งการบ้านไว้ และอาจารย์ได้ส่งแจ้งเตือนทาง GoogleBuzz แล้ว ผลแห่งวิธีกรรมนี้ มีเพียงคนเดียวที่ไม่ติดลบ ทุกคนดูผลคะแนนได้จากแบบประเมินผลการเรียนที่อาจารย์แชร์ให้ทุกคนได้ดูและตรวจสอบคะแนน-เวลาเรียนมานับแต่สัปดาห์แรกแล้ว เข้าดูได้ทุกคนยกเว้นผู้ที่ยังหลบหน้าอาจารย์
    5.นักศึกษายังไำม่พยายามศึกษาเรียนรู้และเตรียมตัวมาเรียนตามที่ได้มอบหมายงานให้ สัุงเกตได้จากการบันทึกในสมุดจดงานในแต่ละครั้งนั้น มีข้อความสั้นๆเหมือนคนที่ขาดสติ หรือมีสมาธิสั้น เพราะบรรยากาศเหมาะสมแก่การทำงานส่วนตัวที่อาจารย์สั่งการบ้านในสัปดาห์ก่อนๆ จึงไม่ได้ตั้งใจเรียน มีเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอยู่ต่อหน้าจึงทำให้เสียสมาธิในการเรียน แม้ว่าอาจารย์จะปิดบล็อกหน้าจอใช้งาน ก็ยังแอบปิด-เปิดเครื่องมาเล่น Facebook กันอย่างเฮฮา..รับโทรศัพท์กันอย่างไม่เกรงใจ แจ้งเตือนไว้ก่อนครับว่า นรกมีจริง จะมาไวๆภายในเดือนสิงหาคมนี้แน่นอน รับรองได้ สนุกวันนี้..ได้สนุกในชั้นเรียนไปอีกนานนนนนน...บางคนจะทำสถิติครบ 3 ครั้งในเทอมนี้แน่นอน
    6.งานตัวอย่างที่อาจารย์แชร์ให้ดูให้โดยตรงและส่งให้ศึกษางานจากรุ่นที่ผ่านมาหรือทำแบบฟอร์มไว้ให้สำเร็จรูปนั้น ยังไม่มีใครเอาใส่ใจเท่าที่ควร และยังไม่เห็นความสำคัญของการที่อาจารย์ให้รู้จักการประหยัดและรู้จักใช้งานเอกสารแบบระบบสำนักงา่นออนไลน์ Paperless Office  สงสัยว่าไม่เสียตังค์ให้ร้านพิมพ์งานคงไม่สบายใจเป็นแน่แท้
    7.มีการย้ายกลุ่มเรียนตามเพื่อนเพราะคงเหงา หรือไม่ก็อายรุ่นน้องกัน กลุ่ม 103 จึงเป็นกลุ่มคนหน้าเดิมๆซะส่วนใหญ่ คนที่เคยมาสายเมื่อปีที่แล้วก็ยังคงรักษาสถิติเดิม ไม่ปรับตัว บางคนมาช่วยปิดห้องเรียนก็มี
   8.การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ ( มีเพียง 3 กลุ่มจาก 3 กลุ่มเรียนเท่านั้นที่อนุญาตให้ลองรายงานหน้าชั้นดู) ทำให้ทราบว่านักศึกษามีทักษะในระดับอ่อนด้านการศึกษาค้นคว้า เป็นผลต่อให้ไม่มีข้อมูลที่แสดงถึงกระบวนการคิดวิเคราะห์ เป็นเพียงแบบร่างที่มีคุณภาพทางทักษะฝีมือระดับต่ำ เช่นการเสนอ Sketch Idea เพียงแบบเดียว ทั้งที่ มีกัน 3 คน บางกลุ่มเพื่อนไม่มาก็ไม่กล้าออกมานำเสนอ และพร้อมใจกันว่ายังไม่พร้อม ยินดีให้หักคะแนน ดังนั้นอาจารย์จึงจัดเต็มให้ดังที่ใจเขาปราถนา
   9.ทักษะด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยงานในกระบวนการคิดและสร้างสรรค์ อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจัดว่ายังอ่อนทั้งๆที่เรียนวิชาออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ออกแบบการพิมพ์การโฆษณากันมาก่อนแล้ว  ชั่งน่าเป็นห่วงยิ่งนัก นี่คงเป็นเหตุผลอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่ทำงานมาส่งหรือแสดงทักษะพื้นฐานนี้ในบล็อกของตนเอง หากนักศึกษาทำมาส่งตามที่มีศักยภาพตามจริง อาจารย์คงจะไำด้วิพากษ์ วิจารณ์และแนะนำหรือสอนเสริมให้ได้บ้าง แต่ที่จริงทุกวันนี้ก็มีวิดีโอของYoutube ,Videojug,Vimeo Tutorial ให้ทำตามได้ทันที มีอยู่ดาษดื่นทางอินเตอร์เน็ต
   และอื่นๆอีกมากมาย โดยเฉพาะความรับผิดชอบต่อเวลาต่อภาระงาน นักศึกษาควรต้องแก้ไขด่วน เพราะโตแล้ว ปีหน้าก็ต้องออกฝึกงานและทำ art thesis กันแล้ว ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมปีที่ผ่านมาจึงมีบัณฑิตศิลปกรรม จึงมีจำนวนน้อยนัก เน๊าะ...
   ฝากไปยังภาคนอกเวลาที่จะเรียนวันอาทิตย์ที่ 10/7/54 ที่จะถึงนี้ด้วย ทราบแล้วเร่งมือ เข้าเรียนแต่เนิ่นๆ เพราะห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่คุณมีโอกาสใช้งานได้ขณะนี้นั้น อาจารย์ต้องขอร้องเจ้าหน้าที่เขาเองเป็นส่วนตัวและทำเรื่องเปลี่ยนห้องให้แล้ว เขาไม่มีเบี้ย OT พิเศษเพิ่ม เขาไม่service ให้ก็ได้ เขาใจดีก็ควรขอบคุณเขาด้วยนะ เพราะที่จริงพวกเราต้องไปใช้ห้องเรียนเก่าๆที่เขากำลังจะรื้อ เป็นห้องเรียนประจำวิชานี้นะครับ ก็แปลกดีนะ ภาคปกติเขาจัดตารางให้ห้องคอมพิวเตอร์323นี้ แต่ภาคนอกเวลาเขาไม่จัดให้...ซะงั้น
    อาจารย์ให้โอกาสอีกครั้ง และได้แชร์ไฟล์อธิบายแนวทาง ตัวอย่างและหลักการทำรายงานการศึกษาให้ถึงทุกคน อีก 2 ไฟล์ ตามรายชื่อที่แจ้งอีเมลแก่อาจารย์ไว้แล้ว และส่งอีกไฟล์ให้แจ้งข้อมูล กรอกรายชื่อกลุ่มงานโครงการออกแบบThaistar2011 ที่อยู่ไฟล์และบล็อกให้ทุกคนกรอกเองให้แล้วเสร็จก่อนเข้าชั้นเรียนในสัปดาห์หน้า แล้วเตรียมพร้อมรายงานให้ได้งานมากที่สุด แสดงถึงความเป็นไปได้และได้ศึกษาและทดลองสร้างสรรค์ผลงานอะไรออกมาได้บ้าง ขนใส่รถบรรทุกมาส่งในคราวหน้าได้เลย อาจารย์ยังคงเชื่อว่าลูกศิษย์ทุกคนของอาจารย์ไม่ได้โง่เขลา เบาปัญญา หากแต่ว่ายังไม่ถูกกระตุ้นต่อมน้ำดีให้หลั่งออกมาเท่านั้น ครั้งหน้าเมื่ออาจารย์เดินเข้าชั้นเรียน คงได้ผงะหงายหลังผึ่ง เพราะได้เห็นผลงานอันล้ำเลิศประเสริฐ์ศรีมณีเด้งของบรรดาศิษย์ที่รักทั้งหลาย กองอยู่ต่อหน้า อย่างน่าชื่นชมยินดีอย่างแน่แท้ทีเดียวเชียวเแหละ่ หรือไม่ก็..........-5-5-5

No comments:

Post a Comment