Sunday, July 10, 2011

วิธีการที่จะเข้าได้เข้าถึงการเรียนรู้แบบ การคิดวิเคราะห์ในการทำงานออกแบบจากสถานการณ์จริง

สินค้าในบ้านเมืองเรามีอยู่ดาษดื่นที่ต้องการให้ช่วยพัฒนาทั้งด้านกราฟิกและด้านโครงสร้างบรรจุภํณฑ์ ดังเช่นในภาพนี้เป็นสินค้าที่จำหน่ายในบริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ จังหวัดระยอง เป็นสินค้าประเภทของตกแต่งบ้าน ซึ่งเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่สินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย ซึ่งหากวิเคราะห์โดยใช้สติและปัญญาหรือจิตวิญญานแห่งความรับผิดชอบเรื่องเอกลักษณ์ไทย ในฐานะที่เป็นชาวอำเภอแกลง ที่เอาสินค้านี้มาขายแล้ว นักศึกษารู้สึกหรือเกิดสำนึกอะไรหรือเห็นปัญหาอย่างไรบ้าง นักศึกษาในฐานะที่เป็นผู้เรียนในวิชาชีพศิลปกรรมด้านการออกแบบมา จะวิเคราะห์สถานการณ์ที่ปรากฏจริงนี้อย่างไร ลองเลือกใช้เป็นตัวสินค้าเป็นโจทย์ เป็นแนวทางของการที่จะทำงานการออกแบบและพัฒนาสินค้าตามโจย์ เอกลักษณ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (และเพื่อส่งไปประกวดระดับอาเซีัยน)ไปเสนออาจารย์ตามกระบวนการ 3ส:3R ดูซิว่าคุณจะมีสมรรถนะ สามารถคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการออกแบบWork-Based นี้ให้ได้ผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายหรือมีวิธีการบรรจุเพื่อให้สะดวกแก่การขนส่งจนเสร็จสิ้นอย่างไร และถ้าหากสมมติว่าผู้ประกอบการชาวระยอง ได้ให้เราออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เขา เราจะเริ่มต้นทำงานไปนำเสนอ และผลิตต้นแบบจนแล้วเสร็จออกมาจริงอย่างไร โดยใช้แนวทางDesign Process ที่อาจารย์ให้ไว้เป็นแนวทางการดำเนินการและการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงานจริงออกมา หากไม่คิดไม่หา และเมื่ออาจารย์หาใส่พานวางหน้าตักให้แล้ว ยังไม่ทำอีก ก็เตรียมตัวย้อนอดีตได้เลย
-------------------------------------------------------------------
ดูภาพสินค้าอื่นๆได้จาก Picasa Web Album ของอาจารย์ที่นี่ หรือไม่ก็ไปหาของจริงมาวิเคราะห์และพัฒนาเองก็ได้ จะได้ทราบว่าตัวเองหรือกลุ่มทำงานจะมีความสามารถลงมือทำการผลิตได้จริง จากสินค้าง่ายๆใกล้ตัวและตอบโจทย์ที่อาจารย์ตั้งให้ได้อย่างไร
จำไว้ว่า ผู้ใด กลุ่มใดไม่นำเสนออย่างมีทิศทาง ย่อมจะไม่ผ่านการประเมินตามวิถีและตามเกณฑ์การเรียนรู้เช่นกัน

No comments:

Post a Comment