Sunday, August 12, 2018

วิวัฒนาการของการออกแบบกราฟิก

"การออกแบบกราฟิกในปัจจุบัน นับเป็นยุคของอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเป็นเครื่องมือ เครื่องใช้และเป็นวัสดุอุปกรณ์ช่วยในการออกแบบ เกิดมีวัสดุสำเร็จรูปและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ที่ช่วยการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังเช่น การใช้ Computer Graphics มาช่วยในการทำ Word Processing การเรียงพิมพ์ การจัดวางรูปแบบของหน้ากระดาษ (Page Layout) การสร้างภาพประกอบ การเขียนกราฟแผนภูมิ แผนที่ ตลอดจนงานเขียนแบบต่าง ๆ และที่สำคัญคือ ช่วยในการสร้างภาพ (Visualize) เพื่อหาแนวความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย"

No comments:

Post a Comment