Saturday, August 27, 2011

Green Choice Vendors Food Service Catalog ข้อมูลรูปแบบบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหารและการบริการที่เกี่ยวข้องข้อมูลรูปแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุอาหาร(Food Package) ที่ทำจากพลาสติกชีวภาพ(Bioplastic) เช่นการสกัดจากข้าวโพดและวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ การอำนวยความสะดวก เป็นทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการสำหรับนักศึกษาที่เรียนทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งต้องรู้จักโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์(Packaging Structure)เช่น ประเภทของบรรจุภัณฑ์(Types of Package)รูปแบบบรรจุภัณฑ์(Form of Packaging)วัสดุบรรจุภัณฑ์(Packaging Materials) และศัพท์เทคนิคเฉพาะทาง(Glossary of Packaging Terminology)เพื่อการระบุหรือเขียนแบบสื่อสารในแบบโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ และยังเป็นการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นอันเกี่ยวข้องกับพื้นที่ของการที่จะการจัดวางข้อมูลและกราฟิก(Graphic & Printing Area)สำหรับบรรจุภัณฑ์(Graphic for Packaging)เพื่อสร้างอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ให้แก่บรรจุภัณฑ์นั่นเอง

No comments:

Post a Comment