Tuesday, August 16, 2011

สัปดาห์ที่ 9 เริ่มงานออกแบบส่วนบุคคลโครงการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวโพดหวาน
นับแต่สัปดาห์ที่ 9 นี้เป็นต้นไป เริ่มงานโครงการออกแบบส่วนบุคคล โครงการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และกราฟิกบรรจุภัณฑ์ข้าวโพดหวาน ภายใต้การนิเทศและการประเมินผลเป็นรายบุคคล (Final Project)โดยให้นักศึกษาศึกษาตัวอย่างการดำเนินงานตรามขั้นตอนการออกแบบที่เป็นงานวิจัยและบริการชุมชนของจังหวัดกาญจนบุรี ได้ที่เว็บบล็อกของอาจารย์ ชื่อเว็บ การออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจข้าวโพดหวาน กาญจนบุรี โครงการยกระดับขีดความสามารถการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน จังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2554 โดยที่นักศึกษาต้องเริ่มทำงานตามขั้นตอน 3 ส:3 R และตามกระบวนการออกแบบ โดยต้องมีการแสดงออกให้เห็นถึงกระบวนการคิดวิเคราะห์และการสร้างสรรค์ผลงานนับแต่ตั้งต้นคิด ประกอบด้วยการใช้ทักษะฝีมือ แสดงทักษะการเขียนสรุปภาคเอกสารวิชาการ ที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ และทักษะการใช้งานโปรแกรมทางดิจิตัลมีเดีย เพื่อช่วยคิดและช่วยสร้างสรรค์ผลงานที่ถูกต้องตามระบบการผลิต เยี่ยงนักออกแบบฝึกหัด กระทั่งได้ผลงานต้นแบบสำเร็จจริงออกมา ที่สามารถนำเสนอ เผยแพร่เป็นแฟ้มผลงานแห่งตนเองได้ ทั้งนี้ให้เริ่มนำเสนอความก้าวหน้าตามลำดับขั้นตอนเป็นรายสัปดาห์ ให้แล้วเสร็จภายใน 7 สัปดาห์ นับแต่สัปดาห์ที่ 9 นี้เป็นต้นไป โดยที่อาจารย์จะทำหน้าทีเสมือน Managing/Art Director ในสถานประกอบการจริง ที่เรียกตรวจและติดตามการทำงานของนักออกแบบ ทำการสอนการใช้เครื่องมือที่หลากหลายให้รู้จักปรับประยุกต์เลือกใช้ ให้คำปรึกษางานเชิงเทคนิคและวิพากษ์ เพื่อการปรับแก้ให้ถูกต้อง และรับรองว่าครึ่งเทอมหลังนี่อาจารย์จัดเต็มให้เลย...ด้วยความยินดี 

No comments:

Post a Comment