Monday, August 15, 2011

สัปดาห์ที่ 8 หยุดสอบกลางภาคและสรุปงานครึ่งเทอมแรก

    ในสัปดาห์ที่ 8 เป็นช่วงการสอบกลางภาคเรียน จึงหยุดเรียนเพราะเป็นประกาศสอบของมหาวิทยาลัย และอาจารย์กต้องไปคุมสอบวิชาอื่นๆ จึงให้นักศึกษาเร่งสรุป-แก้ไขงานจัดสรุปเอกสารส่งใน Issuu.com และแก้ไขงานให้ดูอีกครั้ง ก่อนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดของ thaistar2011สำหรับกลุ่มที่มีแววว่าน่าจะพอจัดส่งได้ และช่วง 5-11 สิงหาคม เป็นช่วงที่แจ้งให้นักศึกษาทราบว่าอาจารย์จะตรวจงานและทำให้เสร็จก่อนวันที่ 11 สิงหาคม
    ผลการตรวจให้คะแนนผลงานแต่ละชิ้น ก็ได้แชร์แจ้งให้ทราบนับแต่ต้นเทอมแล้ว ซึ่งนักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนนและเกณฑ์การให้คะแนนทุกอย่าง ใน googledocs ในเอกสาร spreadsheet ของทุกวิชาที่อาจารย์สอน และสำหรับผู้ที่หมดสิทธิ์สอบเพราะขาดเรียนเกิน 80% ไม่ส่งงานใดๆ ไม่เข้าสอบกลางภาคเรียน ก็คงทราบแล้วเองว่าควรต้องไปถอนวิชาหรือไม่หรือต้องเข้าชี้แจงแสดงหลักฐานขอคืนสิทธิ์ที่ตนเองควรจะได้อย่างไร
    สรุปคะแนนแล้ว ตามที่ปรากฏในแบบบันทึกการวัดและประเมินผล ซึ่งจะไม่มีการตรวจรับ-ส่งผลงานย้อนหลังดังที่อาจารย์แจ้งไว้แต่ต้นแล้ว และเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า ไม่มีนักศึกษากลุ่มใดๆส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงาน thaistar2011 ในครั้งนี้ ซึ่งก็น่าเสียดายที่นักศึกษาไม่มีความพยายามและเห็นความสำคัญของกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้มอบหมายให้ในครึ่งเทอมแรกนี้ และเป็นที่ประจักษ์ชัดอย่างแน่นอนว่า การทำกิจกรรมกลุ่มงานออกแบบในครั้งนี้ล้มเหลว โดยมีมากกว่า 95% ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ผู้เรียนลงทะเบียนวิชานี้ มี 4 กลุ่มเรียน ร่วม 118 คน แบ่งกลุ่มนำเสนองานเพียง 32 กลุ่ม(ไม่เกิน 3 คน) มีผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินกิจกรรมนี้เพียง 15 คน ซึ่งก็น่าเป็นห่วงเรื่องคุณภาพของผู้เรียนและความรับผิดชอบงานในฐานนะของผู้ที่คิดว่าจะจบการศึกษาออกไปเป็นนักออกแบบยิ่งนัก โดยเฉพาะเมื่อตรวจสอบจำนวนผู้เรียนตามเกณฑ์เวลาเรียนไม่ถึง 80% แล้วจะต้องมีผู้ตกวิชานี้มากกว่าจำนวนครึ่งหนึ่งของผู้ที่ลงทะเบียนแน่นอน
    แนะนำว่าในครึ่งเทอมหลังให้นักศึกษาเข้าอ่านสาระบล็อกของวิชานี้ด้วยนะครับว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของบัณฑิตหลักสูตรศิลปกรรมจันทรเกษม คืออะไร โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 5 กลุ่มเรียน 103 หรืออีกฉายาหนึ่งซึ่งต่อไปจะตั้ืงชื่อให้ว่าเป็น นักศึกษามือเปล่า ที่ต้องการทำ hattrick ให้เล่าขานเป็นตำนานไว้สืบไป

No comments:

Post a Comment