Sunday, August 21, 2011

สัปดาห์ที่ 10 เป็นต้นไป เริ่มติดตามงาน final design project เป็นรายบุคคล ตามขั้นตอน 3ส : 3R

นับแต่สัปดาห์ที่ 10 เป็นต้นไป เริ่มติดตามงาน final project เป็นรายบุคคล ตามขั้นตอน 3 ส: 3R  มีกิจกรรมทำ workshop และเก็บคะแนนในชั่วโมงเรียนทุกครั้ง ดังนั้น อย่าขาดเรียนและอย่ามาเรียนแบบมือเปล่า ต้องมีผลงานและอุปกรณ์ทำงาน เครื่องเขียนติดมือมาด้วย เสนอความก้าวหน้าทุกครั้ง การที่ทำงานส่งออนไลน์นั้น คราวนี้ไม่พอ ต้องเอาหลักฐานและผลงานจริงมาแสดงและนำเสนอต่ออาจารย์ด้วยทุกครั้ง สรุปบล๊อกทุกสัปดาห์
   การเริ่มทำงานนั้นควรต้องศึกษาทั้งจากผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จริง ที่มีอยู่ในท้องตลาดแบบมาตรฐานว่ามีองค์ประกอบทางโครงสร้างและกราฟิกต่างๆที่ปรากฏและถูกนำไปใช้จริงอะไรบ้าง เริ่มอย่างไร (How to start packaging design project) ก้มีวิธีการเริ่มต้นตามขั้นตอนที่1 ของวิธีการสืบค้น ส.1(Research) ดังเช่น
   1.ศึกษาสำรวจ(Preliminary Research & Investigation)และจัดหาผลิตภัณฑ์ตามโจทย์ที่ตั้งให้และตามที่ต้องการนำมาเป้นโจทย์ หลากหลายรูปแบบและครอบคลุมประเด็นปัญหา ซึ่งในที่นี้หมายถึงภาระงานของนักออกแบบที่จะต้องทำงานก็คือ การออกแบบและหรือการพัฒนาแบบ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง(Package Structural)หรืองานทางกราฟิกนั่นเอง(Graphics on Package)โดยที่ต้องมีความรู้และทฤษฎีมารองรับหรืออ้างอิงประกอบอย่างเป็นมาตรฐานที่ถูกต้องทางวิชาการหรือการเรียนรู้ที่มีจรรยามารยาท และรู้จักรับผิดชอบต่อผลงานของตนเองและผู้อื่น
      2.การศึกษาวิเคราะห์สถานะของผลิตภัณฑ์(Product Analysis & Situations Study)ที่นำมาเป็นต้นแบบ เพื่อศึกษาถึงโครงสร้างและกราฟิกต่างๆที่ปรากฏและถูกนำไปใช้จริงอะไรบ้าง โดยใช้ทฤษฏีและหลักการของการออกแบบบรรจุภัณฑ์มาเป็นเกณฑ์เพื่อจำแนกแยกแยะ วิเคราะห์ตามชนิดและประเภทจากสิ่งที่สังเกตุและบันทึกเป็นหลักฐานได้จริง ด้วยการใช้ทักษะทั้งวิถีทางของศิลปิน นักออกแบบ นักการตลาด นักสำรวจและนักวิจัย มาบูรณาการเข้าด้วยกันโดยใช้เครื่องมือและฝีมือ ผ่านกระบวนการบันทึก จัดเก็บ แสดงและค้นคืนได้ด้วยทักษะการจัดการงานทางระบบสารสนเทศเสริมเติมเต็มเข้าไปให้สมบูรณ์ เช่นใช้โปรแกรมฟรีของ GoogleDocs, GoogleChrome Apps, Google+ ,Blogspot.com บันทึกการเรียนรู้ส่วนตัวที่อาจารย์สอนให้ หรือแม้กระทั่งใช้ Facebook ให้เกิดประโยชน์แก่การเรียนรู้และสร้างโปรไฟล์ของตนเองให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

No comments:

Post a Comment