Wednesday, June 29, 2011

งานคือคะแนน สำหรับวิชา arti3314 -1-2554 นับแต่สัปดาห์ที่ 2 ถึงสอบกลางภาคเรียน

กิจกรรมการเรียน งาน-การบ้านมีอะไรบ้าง ในเทอมนี้
1.ทำความเข้าใจกับกติกาที่อาจารย์วางให้เข้าใจ หากสงสัยให้สอบถามโดยตรงกับอาจารย์หรือ comment ฝากคำถามไว้ในเรื่องนี้หรือใน googleBuzz (ต้องสร้าง-แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลใส่รูปถ่ายในโปรไฟล์ก่อน)
- ติดตาม(Follow) arti3314.blogspot.comโดยคลิกปุ่มติดตาม
- สร้าง blog ที่ blogger.com โดยใช้ชื่อจริงตามด้วยรหัสวิชา เช่น prachid-arti3314 และจัดสาระเนื้อหาให้เรียบร้อยสวยงามเยี่ยงผู้ที่เล่าเรียนทางด้านวิชาชีพทางการออกแบบสื่อทัศน์(Visual Communication)
2. งานแปลบทความข่าวสารทางด้านการออกแบบกราิฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ดูรายละเอียดที่อาจารย์แชร์ไฟล์ใน GoogleDocs  โดยต้องส่งไฟล์ร่าง(Draft)ที่แปลไว้ 3 เรื่อง เลือกรายงานเพียง 1 เรื่อง สรุปเป็นเอกสาร google docs หรือ google presentation  ก่อนรายงานล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน การรายงานหน้าชั้น ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที โดยให้บันทึกไฟล์วิดีโอด้วยโปรแกรมจับหน้าจอ(VDO Screen Capture)
เริมต้นรายงานเวลา 9.00 น.เรียงลำดับตามรายชื่อ เรียกชื่อแล้วไม่มาไม่พร้อม ให้ถือว่าไม่ประสงค์รับการประเมินในรายการงานนั้นๆ
3. งานกลุ่ม thaistar 2011 ส่งจริง ภายใน11สค.2554 ที่ กรมส่งเสริมฯ ดูรายละเอียดที่http://pdpd.dip.go.th/
4 ทุกกลุ่มใช้วิธีเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบ Work-Based Learning คลิกอ่านที่นี่
***การเรียนรู้จากการทำงาน (Work-based Learning) การเรียนรู้แบบนี้เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดพัฒนาการทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เนื้อหาสาระ การฝึกปฏิบัติจริง ฝึกฝนทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงโดยสถาบันการศึกษามักร่วมมือกับแหล่งงานในชุมชน รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์ การกำหนดเนื้อหากิจกรรม และวิธีการประเมิน

5.งานย่อยๆรายชั่วโมง เริ่มสัปดาห์ที่ 3 ตามขั้นตอนและหลักการ Design Work-Based Learning + 3ส/3R ที่สอน-แนะนำในชั้นเรียน
6.ทุกคนควรแบ่งปันความรู้และบันทึกสรุปผลการจัดการความรู้ของตนเองในวิชานี้ โดยให้ฝึกการเขียนบันทึกผลการเรียนรู้อย่างมีสาระ ใช้สติปัญญารู้จักรับผิดชอบทางลิขสิทธิ์ สิทธิทางปัญญาของผู้อื่นโดยการให้เกียรติอ้างอิงผลงาน แสดงที่มาทั้งเนื้อหาและภาพประกอบ และรู้จักให้เกียรติต่อตนเอง วงค์ตระกูล ด้วยการนำเสนอ แสดงผลงานที่สร้างสรรค์ ผลการบันทึกการทำงานของตนเอง มาอรรถาธิบายเยี่ยงผู้รู้จริง อย่างรู้รับผิดชอบ  โดยการเขียนบันทึกลงบล็อกของตนเองอย่างสมำ่เสมอทุกสับดาห์ และติดตามเพื่อนๆ เพื่อให้อาจารย์ประเมินผลทักษะ ICT Domain และควรใช้ Graphic Background ของบล็อก ตามที่อาจารย์กำหนดและแบ่งปันให้ใช้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างเอกลักษณ์และเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ขององค์กรเรา ตามแบบอย่างที่อาจารย์สร้างต้นแบบบล็อกให้ดู-เผยแพร่ไว้นี้

No comments:

Post a Comment