Wednesday, June 29, 2011

ข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับหลักสูตรรายวิชา ARTI3314/ARTD3302

ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา ศิลปกรรม
รหัสและชื่อวิชา รหัสหลักสูตรเดิมแปี 2548-2553 คือ ARTI3314,หลักสูตรปรับปรุงใหม่ 2554 คือ ARTD3302
ชื่อรายวิชา การออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์(Graphic Design for Packaging)
จำนวนหน่วยกิต(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) หน่วยกิต 3(2-2-5)
หลักสูตรและประเภทของรายวิชา ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปกรรม หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร  อาจารย์ผู้สอน
คำอธิบายรายวิชา(ใหม่)
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี หลักการ ขั้นตอน วิธีการดำเนินการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานกราฟิกเพื่อการสื่อสาร การสื่อความหมายหรือการตกแต่ง ร่วมใช้กับโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องรองรับวัตถุประสงค์ของการผลิตผลิตภัณฑ์สินค้า การใช้งานหรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งของฝ่ายผู้ผลิตและผู้บริโภค ได้อย่างเหมาะสมกับการใช้วัสดุ เทคโนโลยีการผลิตและการบรรจุ เทคโนโลยีทางการพิมพ์ ระบบการขนส่ง ข้อกำหนดกฏหมายทางสังคม สิ่งแวดล้อม และหน้าที่ทางการตลาด
จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1เพื่อให้นักศึกษาตระหนักรู้ในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จรรยาบรรณวิชาชีพทางศิลปกรรม
1.2เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎีหลักการ และฝึกทักษะวิธีปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานด้านการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์
1.3เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการนำเสนอแฟ้มผลงานและการสรุปรายงานผลการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยการใช้รูปแบบ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ตามวิถีทางของนักออกแบบและทำงานได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน

 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนานักศึกษาให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรณยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางการออกแบบและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
1.1.1การตระหนักรู้ในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพนักออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์
1.1.2  การมีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ในการนัดหมาย การรับ-ส่งผลงาน การเข้าร่วมกิจกรรมในหรือนอกชั้นเรียนทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เช่นการเข้าชั้นเรียนตามเวลาและสม่ำเสมอ อย่างน้อย 80% การแต่งกายให้เรียบร้อยเหมาะสมกับสถานการณ์ทั้งในห้องเรียนและภาคสนาม
1.1.3 การเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพการรักษาผลประโยชน์ในคุณค่าของผลงานการสร้างสรรค์ของตนเองและผู้อื่น

1.1.4 การเคารพและใช้กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆทางกฏหมายขององค์กรและสังคม ที่ต้องรับผิดชอบ  ร่วมรักษาสิทธิทางปัญญาที่เกี่ยวข้องและนำมาใช้ประกอบในผลงานออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ หลักจรรยามารยาทการนำเสนอเผยแพร่ทางการพิมพ์ และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ออกสู่สาธารณะผ่านทางระบบออนไลน์

1.2 วิธีการสอน
โดยการศึกษาและฝึกปฏิบัติกระบวนวิธีการคิด วิธีการศึกษาวิเคราะห์ วิธีการสร้างสรรค์และการพัฒนารูปแบบผลงานกราฟิกใดๆที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารบนโครงสร้างบรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับให้เข้าใจถึงหลักการ แนวคิดและสามัญทัศน์ที่สำคัญเกี่ยวกับ การออกแบบการผลิต การตลาด ของผลิตภัณฑ์สินค้าและการบรรจุภัณฑ์ โดยใช้วิธีการสอนแบบ
1.2.1บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบด้วยทักษะฝีมือพื้นฐาน เพื่อการสื่อสารผสานแนวความคิด การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนกระบวนการออกแบบกราฟิก เพื่อการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางการออกแบบ เช่น การใช้งานระบบบริการทางอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นกรณีศึกษาอย่างมีหลักวิชาการ เพื่อการนำเสนอแนวความคิดที่หลากหลายทางเลือก การรับข้อมูลป้อนกลับและการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ เป็นต้น
1.2.2 แบบปฏิบัติการ/อภิปรายกลุ่ม/การเรียนรู้จากการทำงานจริง
1.2.3 กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง และศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะด้านในสถานประกอบการตามกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
1.2.4 การมีส่วนร่วมในเวทีการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน และ/หรือใช้เวทีสาธารณะออนไลน์ผ่านระบบสื่อสังคม (Social Network Media)
1.2.5 การสร้าง/แบ่งปันใช้ข้อมูลร่วมกันผ่านทาง Free Google Site สาธารณะ เพื่อสรุปสาระการเรียนรู้ แสดงวิธีการคิด สร้างสรรค์ แสดงผลงานทางระบบออนไลน์ร่วมกัน และ/หรือส่วนบุคคล ในลักษณะแฟ้มสะสมงานเพื่อใช้ก้าวสู่โลกอาชีพ (Professional Port Folio) เพื่อการยอมรับหรือใช้เป็นฐานอ้างอิงประสบการณ์และการพัฒนาทักษะที่สูงขึ้นต่อไป

1.3  วิธีการประเมินผล
1.3.1 ตรวจสอบพฤติกรรมการเข้าเรียนและพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การส่งผลงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขต ระยะเวลาที่มอบหมายภาระงาน และการตรงต่อเวลา
1.3.2 การนำเสนอผลงาน วิธีการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนวิธีของวิชาชีพนักออกแบบ คุณภาพการนำเสนอผลงานที่สร้างสรรค์ มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตรงโจทย์
1.3.3 ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาในโครงการออกแบบส่วนบุคคล(Individual Design Project)และการนำเสนอเผยแพร่สู่สาธารณะ

2. ความรู้
2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ได้ฝึกทักษะใน หลักการออกแบบกราฟิก กระบวนการคิดและการวิเคราะห์ข้อมูลบรรจุภัณฑ์ วิธีการสร้างสรรค์และการพัฒนารูปแบบผลงานกราฟิกใดๆที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการรับรู้ร่วมกับโครงสร้างบรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทต่างๆ ที่สอดคล้องตรงกับวัตถุประสงค์ของการผลิตและหน้าที่ของการบรรจุภัณฑ์ โดยมีการฝึกทักษะฝีมือ ด้วยเครื่องมือ ระบบ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกใดๆที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนวิธีการคิด เทคนิควิธีการออกแบบ-เขียนแบบ การผลิตผลงานต้นแบบจริงที่ร่วมสมัยกับเทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ ที่สามารถบริหารจัดการ ทรัพยากร การสื่อสาร การนำเสนอและเผยแพร่ผลงานส่วนบุคคลหรือกระบวนกลุ่มได้ตามเกณฑ์ทักษะวิชาชีพที่คาดหวัง ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคม

No comments:

Post a Comment