Sunday, June 19, 2011

สัปดาห์แรกของการเรียนวิชา Graphic Design for Packaging

สวัสดี ผู้เรียนวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ เปิดเทอมวันแรกเป็นวันอาทิตย์ ภาคนอกเวลา กลุ่มเรียน 201 เวลาเรียน 13.10-16.40 มีผู้ลงทะเบียนตามรายชื่อ 24 คน แต่มาเรียนเพียง 12 คน ครั้งแรกก็แนะนำวิชาเป็นธรรมเนียมและแจ้งเงื่อนไข วิธีการเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ การประเมินผลและภาพรวมของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ปรับฐานความรู้และแหล่งเรียนรู้ เช่นการติดต่ออาจารย์ให้ใช้ prachid2009@gmail.com และให้ทุกคนติดตาม(Follow) GoogleBuzz และใช้อีเมลนี้เหมือนกันทุกคนเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ และการฝึกทักษะทางไอซีที การรายงานข่าวสารหน้าชั้นและมีการสอบก่อนเรียน โดยให้สมัครเรียนและสอบที่เว็บไซต์ www.clarolinethai.info  และเว็บไซต์สำรองของสาขาวิชาศิลปกรรมที่ http://art.chandra.ac.th/claroline เกือบทุกคนทำได้เร็วเพราะมีพื้นฐานจากที่เรียนและเคยใช้งานระบบอีเลิร์นนิ่งมาก่อนเมื่อภาคเรียนที่ผ่านมาทุก ผู้ที่เข้าสอบออนไลน์ก็ได้คะแนนกิจกรรมนี้ 2.5 แต้มกันทุกคน เป็นการเสริมกำลังใจก่อนและเป็นรางวัลสำหรับ Attention ในวันแรกนี้ กลุ่มนี้ได้คะแนนเฉลี่ยเกือบถึงระดับกลางคือ ที่ 48.9% สั่งการบ้านคือให้เตรียมงานกิจกรรมกลุ่มย่อยไม่เกิน 3 คน ส่งงานประกวดThaistar2011 ใช้การเรียนการสอนในกิจกรรมนี้เป็นแบบWork-Based Learning โดยมอบหมายให้ทุกคนไปหาข้อมูลมาในครั้งหน้า
เงื่อนไขการเรียน
1.ใช้ gmail โดยลงทะเบียนด้วยชื่อจริง เพื่อเป็นระบบสื่อสารเดียวกัน เพื่อการประเมินผลกิจกรรมร่วมฝึกอื่นๆให้ใส่ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว(Account Setting) โดยตั้งค่าใช้โหมดภาษาอังกฤษ
2.ติดต่อผู้สอนด้วยอีเมล prachid2009@gmail.com 
3.ให้เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์บริการของกูเกิ้ลคือ
 - GoogleBuzzz ติดตาม(Follow) prachid2009@gmail.com
 - Google Profile ใส่ข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อยเป็นจริง
 - GoogleDocs ฝึกใช้งาน Documents และการ Share
 - สร้าง Blog ของ Blogger โดยใช้ชื่อจริงนำหน้าแล้วตามด้วย-รหัสวิชา เช่น prachid-arti2314 เพื่อสรุปผลการเรียนรู้ในวิชานี้เป็นส่วนบุคคล
 - ติดตามบล็อกบันทึกการสอนของอาจารย์ที่ arti3314.blogspot.com
4.ให้สมัครเป็นสมาชิกและสมัครเรียนในระบบอีเลิร์นนิ่งที่ www.clarolinethai.info และเว็บไซต์สำรองที่ http://art.chandra.ac.th/claroline
- สมัครเป็นสมาชิกก่อน(ครั้งแรก) ใช้ภาษาอังกฤษ ใส่ข้อมูลและรูปถ่ายให้เรียบร้อย
- สมัครเรียนในวิชาที่เปิดสอน
- เมื่อเข้าวิชาแล้วให้เลือกสมัครเข้ากลุ่มเรียนของตนเอง(ตามกลุ่มที่ลงทะเบียนเรียน)
5.สมัครสมาชิกกลุ่มแสดงงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ http://issuu.com/groups/packaging
6.มาสาย 2 ครั้ง (เกิน 30 นาที ถือว่ามาสาย) นับเป็นขาด 1 ครั้ง
7. เวลาเรียนตลอดภาคเรียนต้องไม่น้อยกว่า 80% จึงจะมีสิทธิ์รับการประเมินผลปลายภาคเรียน
8.กิจกรรมการศึกษาค้นคว้าแปลสรุปข่าวสารความรู้ด้านการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ : Weekly Report เรียงตามลำดับรายชื่อที่ลงทะเบียนเรียน ช่วง 30 นาที แรกของคาบเรียน ผู้ที่รายงานต้องส่งแชร์เอกสารให้อาจารย์ตรวจสอบก่อนรายงานทุกครั้งอย่างน้อย 1 วัน

No comments:

Post a Comment