Saturday, August 4, 2018

บรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ที่ดึงดูดใจและมีความน่าสนใจ

" บรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ที่ดึงดูดใจและมีความน่าสนใจนั้น มิใช่เป็นเพียงกุญแจสำคัญที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ประสบความสำเร็จทางการตลาดเท่านั้น แต่นับเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะของการรับรู้ในจิตใจของผู้บริโภคได้อย่างดีอีกด้วย ซึ่งในความเป็นจริงก็คือ บรรจุภัณฑ์เป็นจุดสัมผัสแรกระหว่างตัวสินค้าและผู้บริโภค เป็นสิ่งที่ได้นำพาเอาคุณลักษณะที่มีทุกด้านออกมาสื่อแแสดง หรืออาจกล่าวได้ว่า บรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งประทับใจอันดับแรกๆ ที่มีอำนาจในการดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคและโน้มน้าวจิตใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าในที่สุดนั่นเอง"

No comments:

Post a Comment