Wednesday, January 31, 2018

แสดงผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคล วิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์เพื่อชุมชน ภาคเรียนที่1/2560

แสดงผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคล  วิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ เพื่อชุมชนโดยบูรณาการความรู้ร่วมกับงานวิจัยของผู้สอน  เรื่องการจัดการความรู้วิจัยเรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง)  ในภาคเรียนที่ 1/2560 นศ.วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีสาม

No comments:

Post a Comment