Saturday, September 13, 2014

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ การเรียนรู้จากการปฏิบัติการงานออกแบบจริง (Design Work-Based Learning)

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ การเรียนรู้จากการปฏิบัติการงานออกแบบจริง (Design Work-Based Learning) โดยให้นักศึกษาที่เรียนวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการกับชุมชน โดยให้รู้จักบูรณาการความรู้ด้านการวิจัย-สร้างสรรค์ไปปรับใช้จริง ในสถานการณ์จริง ด้วยการให้มีส่วนร่วมในการศึกษาเรียนรู้จริง สืบค้นข้อมูลจริง จากโครงการวิจัยของผู้สอนเรื่องการวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท (Community Based Participatory Research) และตามกระบวนการดำเนินงานออกแบบ 3 ส. คือ สืบค้น สร้างสรรค์ตามสมมติฐานและสรุปผลงาน ตามลำดับNo comments:

Post a Comment