Saturday, September 6, 2014

ตัวอย่างการศึกษาวิเคราะห์และการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น ส.1

กิจกรรมกลุ่มในวิชาเรียน artd2307 และ artd3302 : โครงการออกแบบกลุ่มและส่วนบุคคล โดยมอบหมายงานให้นักศึกษาที่เรียนได้มีโอกาสศึกษางานวิจัยของผู้สอน และทำงานออกแบบจากสภาพการณ์จริงเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพศีลปกรรมโดยตรง( Design Work-Based Learning) โดยมีส่วนร่วมในการดำเนินงานออกแบบตามขั้นตอน 3 ส. ตามนโยบายโครงการบริการวิชาการชุมชนของสาขาวิชาศิลปกรรม มจษ คือโครงการบริการงานออกแบบเพื่อชุมชน วิชานี้จึงได้มอบหมายให้เข้าศึกษาปัญหาและความต้องการออกแบบพัฒนากราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดชัยนาทอาจารย์มีตัวอย่างการศึกษาวิเคราะห์และการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น ส.1 การทำ Visual Analysis การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง Swot Analysis เพื่อหาข้อสรุปที่ได้จากการใช้แบบสำรวจ สรุป-บันทึก-ผลการสัมภาษณ์และการศึกษาข้อมูลเชิงลึก(Indept Interview) ในพื้นที่แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน/ผู้ประกอบการจริง (Community Based Participatory Research:CBPR) ลองอ่านและสรุปทำตามที่สามารถเก็บข้อมูลได้ ทำตามหลักการที่สอนอย่างผู้มีการศึกษามีหลักการคิดวิเคราะห์ และนำเสนอในชั้นเรียนนะครับ ดูและศึกษาเพิ่มเติมก่อนจากงานวิจัยและของอาจารย์ได้ที่ http://chainatotop.blogspot.com และที่ http://prachinburi-aec.blogspot.com

จำไว้ว่่า ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆ โดยไม่มีการลงทุนกายใจ สติปัญญา ต้องมีทั้งการได้มาซึ่งความคิด การวางแผนงาน กาลเวลา และค่าใช้จ่าย หากเราคิดว่าอยากเป็นนักออกแบบและบัณฑิตที่มีคุณภาพ และทุกคนทำได้หากได้เริ่มต้นและพยายามทำต่อให้ดีที่สุดด้วยตนเองและปรึกษากัน อาจารย์และผู้อื่นเป็นเพียงผู้ช่วยเราเท่านั้น จงแสดงภูมิและพลังออกมานะครับ

No comments:

Post a Comment