Friday, October 7, 2011

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนในสัปดาห์สุดท้าย ภาคเรียนที่1/2554 ของวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์

กลุ่มเรียน 201 ภาคนอกเวลา กลุ่มเรียน 101 ภาคปกติ กลุ่มเรียน 102 ภาคปกติ กลุ่มเรียน 103 ภาคปกติ

No comments:

Post a Comment