Monday, October 3, 2011

สัปดาห์ที่ 16 การนำเสนอโครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์แปรรูปข้าวโพดหวานกาญจนบุรี

นักศึกษากลุ่ม 101 ภาคปกติ ที่เข้าสู่กระบวนการประเมินผล Final Project
 การนำเสนอโครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์แปรรูปข้าวโพดหวานกาญจนบุรี
กลุ่ม 201 ภาคนอกเวลาที่เข้าสู่กระบวนการประเมินผล Final Project

No comments:

Post a Comment